ÖĞRENME ÜZERİNE
 
 

SONSÖZ

 
Düşünce dünyamız; evrim, devrim, diriliş, araştırma, geliştirme, deneme, yanılma… ne dersek diyelim bir ilerleme ve yükselme göstermektedir. Uygarlık ve  ulus, birim ve birey olarak bu böyledir. Etkinliklerimiz pozitif yada negatif yönde bir gelişme sergilemekte, bir devim  göstermektedir. Bir eksikliği bir bütünlüğe çıkarmakta yada  bir yetersizliği bir yetkinliğe doğru götürmekteyiz..  yada tersine. Bunların tümünü ikiye ayırı-yorum. Naks ve Kasr, Hacat ü harrat,  Harekat ile  hararet ve işin aslı Fitne ve Bela.
 
Dertler-imize çare, sorunlarımıza çözüm, dai-mize deva ve marazımıza şifa ARI-YORUZ. Aramaktan bıkıp usanıyor, yoruluyor ama sonunda bir çözüm buluyoruz. Ya durum ya biz değişiyor, çözüm soruna dönüşüyor yine arı-yoruz. Ama bu “arama” işinden ara-mak-tan ara-yış-tan  asla bıkmıyoruz.  Bizi usandıran ve yoran, dünyamızı sıkan ve karartan bilgisizliğimiz ve yadsımamızdır. Cehil ve inkarı kaldırdıkça yeniden can buluyor, coşku doluyor ve tutku oluyoruz.
Çünkü tezkiye ve tezyide ile şuur dalgalanması sürüyor, tekrir ve tecdid ile hayat mevcelenmesi çağlıyor, zaman akıyor.
Gelenek ve yenilik değişimi dünya çarkı dönüyor, Standard ve patent dönüşümü ile uygurlık yürüyor.
Bu aynanın pırıl pırıl   yinelenmesi ve aksinin renk renk yenilenmesidir.
 
Bir ayna, bir bilgisayar ve bir insan… ne-yi yansıtır, kimi gösterir ve ne.. tanıtır.. bunların işlevleri olan görme, bilme ve inanma farlıda olsalar hepsinin mahiyeti (varlık yapısı=ne’liği) aynıdır. Nunlar birleştikçe mim olurlar yarıçaplar bütünleşirse daire olurlar.. Nokta-i istinad narı, nokta-i istimdad nuru birleşirse NE olur ? Ne ?, hem konu hem soru hem yanıt!    Merakı(m-n)ız varsa bu “Asistanı” yanınıza alaksı(n)ız. B-ç-M ve Tasarım düşey  ekseninde, (ben) sen ve ben (biz) yatay ekseninde  Size hizmet edecekler;birinin adı “Nefis” diğerinin adı “şeytaN”.   ZamaNın ve NamaZın birbirinin tersi olması gibi bunlarda birbirinin yandaşı ve dostu. Dil ve düşünce (m)ize yerlemiş bu Nas ve Nefes’den Allaha sığınarak yolculuğu(m)uzu sürdürdükçe doğruya ve gerçeğe ulaşacağı(m)z. Bu hakikat ve Hakk’a yaklaştıkça Hüsün ve Hayra yükseleceği(m). Aksine inecek, düşecek alçalacağı (m). Bu son-uç’tan Allah’a sığınırım.
 
 Tanzimler  ıslah ettikçe nefis tasaffi oluyor, teftişler tashih ettikçe  şeytan tasfiye ediliyor… Dilerim sizler ve bizler,  bir yandan (RAZİ)   değişerek ve dönüşerek diğer yandan (MARZİ) yinelenerek ve kararlaşarak , değişmez ve sürekli öz-ek etrafındaki ona yönelim ve yaklaşımımızı de-ği-ş-im (SUİ) ve de-y-iş-imimizi (SAFİ)  sürdürelim. AMİN.
Dip notlara geçmeden şunu belirtmek istiyorum ki bir harf yanlışlığı göZ-ü,  köR-eder. Bu gösteren biçim kanunu, bu nedenle  çok tasarımları köreltir göstermez. Tasarım (maan)  içeriği ancak biçim (beyan)  kabı ile dışa yansıtılıp başkalarına sunulabilindiğinden, elimden ve gözümden kaçan harf, notalama ve sözdizim hatalarından dolayı,  doğacak kapalılık, karanlık ve yanlış anlatımlar için özür diliyorum. Düzeltilmeleri için uyarınızı beklerim.
 

GİRİŞ