ÖĞRENME ÜZERİNE
 
 

ÜÇ SEVİYE

 
         Bu girişten sonra  bilgilenmeyi; öğrenme,  öğrenmeyi öğrenme, öğretmenlik  olmak üzere üç seviyeye  “ayırarak”  öğrenme sürecini betimlememe  devam ediyorum:
        
Öğrenmek;  bakıp görebilmek, gördüğünü belleyebilmek, bellediğini kavrayabilmek, kavradığını anlayabilmek, anladığına anlatabilmek ve  anlattığına adanabilmektir.
Öğrenmek, ilerleyen bir tanımadır
 
Öğrenmeyi öğrenmek;  bilinmeyeni  aramak ve  veriyi bulmaktır. Bilgiyi işlemek ve bulunanı edinmektir. işleneni  yorumlamak ve edinileni özümsemektir. 
Öğrenmeyi öğrenmek, artan  bir bilmedir.
 
Öğretmek, varlığını sevgi ile bilmek, yokluğunu saygıyla bildirmektir. Öğretmenlik,  öğren-ciyi beslemek  ve öğreni-ciyi acıktırmaktır.
Öğretmenlik, karşılıklı  bir konuşmadır.
 
Hasılı bu üç seviyedeki  öğretim ve eğitim etkinliğiyle;
Öğrenme,  bilimin ve düşüncenin sevgiyle canlandırılmasıdır
Eğitme,  hukukun ve  dilin  bilgiyle diriltilmesidir..
 
***
Her sözün bir  özü  vardır. Bu yazının tezi de, sempozyumun konusunun tersine, öğrenmenin öğrenilmeyeceğidir.
Tanıma ve bilme doğuştan mevcuttur. Düşünme ve konuşma vazgeçilmez varoluşumuzdur.
Şunu demek istiyorum: İnsanlara “öğrenmeyi öğren-me” diye olum-suz bir emir verseniz bile tutmazlar. Çünkü insanlar bilgiyle sosyal çevresine intibak eden hatta fizik ortamla muvazene  kuran bir varlık olarak  bilgilenmeden yaşayamazlar Yada “öğrenmeyi öğren” diye olum-lu bir buyruk koysanız yine tutarsız olur: Çünkü bunlar önsel bir yetenek, doğrudan bir yapı  ve doğuştan bir işlev  olarak insanda vardır. Analiz, dedüksiyon ve diyalog sonradan öğrenilmez..apriori olarak, olum-dan (doğuştan) önce  insanda  var-dır. (ölüm-den sonrada var ol-acaktır.) (3)

Öğrenme, öğretilemez dedik  ama bir olgu  olarak incelenebilir, irdelenebilir, araştırılabilir, geliştirilebilir. Konuşma, saydamlaştırılması gereken bir  eğitimin ve yönetimin aracıdır. Düşünmenin , açık ve seçikliği kavuşturulması bilimin ve felsefenin konusudur.  Zaten gerçekliği arama ve doğruluğu sorgulama öğrenmenin bir fonksiyonudur. İyiliğe eriştiren merak ve güzelliğe ulaştıran aşk öğrenmenin iki kanadıdır. Hatta  dil ve düşünceyi  besleyen bir etkinlik olarak,  sağlam öğrenme ve düzgün bilgilenme,  öğrenilmeye  ve bilinilmeye en değer alanların başında gelmelidir. (4)  

Şimdi bu gerekçelerle;  öğrenme, öğrenmeyi öğrenme ve öğretme olarak üç tanıma ve bilme  seviyesini ele betimlemeye ve tanımlamaya çalışacağız:

 

GİRİŞ