Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: ANLATIM ANLATIM ANLATIM(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Sayfa   2 Sonraki >>
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: ANLATIM ANLATIM ANLATIM
    Gönderim Zamanı: 18-Mayıs-2010 Saat 12:46

ANLATIM

 

ANLATIM  dizini içindeki dosyalar

Konu?ma insanyn seslenmesidir.

Derim ki yiyim varsa beslenme vardyr,  beslenme varsa temizlenmede vardyr.

Fakat insanda sadece beslenme yok seslenme dahi bulunur.

 

Peki seslenme var ise ne olmalydyr ?

Yanyt: Dü?ünme.

Peki dü?ünme varsa ne bulunmaly dyr ?

Yanyt: Yargylama.

En ba?a dönelim; seslenmeden önce ne olmalydyr.

Yanyt: Yönelim.

 

?imdi bunu iki satyr olarak yazalym ve ondan paralel bir çizgi kuralym.

 

Yiyim-Beslenme-Temizlenme:

 

Yönelim-Seslenme-Dü?ünme: YARGILAMA

 

Bu satyrlary ?öyle bir çizgiye dönü?türebiliriz:

 

. - . - .  

. - . - . - .

 

Bu paralel çizgide yargylama noktasy  bo?lukta kaldy

peki onun bo?lu?u yani kar?y noktayy  ne ile  dolduraca?yz ?

Yanyt: SUSMA

 

Pareleli yeniden çiziyoruz:

 

Yiyim-Beslenme-Temizlenme: SUSMA

 

Yönelim-Seslenme-Dü?ünme: YARGILAMA

 

Konu?ma söyleme ve dinlemedir..

Dü?ünme sorma ve yanytlamadyr.

 

?imdi biz burada bu dört i?i yaptyk.

Sorduk ve yanytladyk,

ben yazdym yani söyledim  siz okudunuz yani dinlediniz.

 

Sure-i Rahman ?öyle dört tümceyle ba?lar.

 

ErRahman-AllemelKur’an-Halakalinsane-AllemehülBEYAN.

 

Rahman olan Kur’any ö?retti, insany yaratty, ona beyany ö?retti.

 

Bu tümcelerden  ilk üçü  metafizik bir anlatym 

ve sonuncusu  parapsik bir anlatym..

 

Biz son tümce üzerinde duraca?yz.

 

Rahman olan Allah insana “anlatym” denilen beyany ö?retti, tümcesini ele alaca?yz.

 

Bizler insana ö?retilen anlatymy kullanyr ve ondan yararlanyryz.

Fakat bu hazyr buldu?umuz özelli?in nereden kaynaklandy?yny fazla sormayyz.

Sadece ana dilimize kadar iner ötesini görmeye dü?ümüz belki gücümüz yetmez.

Ana dilimizi anneden ö?rendik; o da ulusundan ö?rendi;

o da toplumdan ö?rendi;  o da  uygarlyktan ö?rendi;

o da insanlyktan ö?rendi..  peki “insan” kimden ö?rendi ?

Ynanyrym ki tek ba?yna insan yoktur. Ynsanlyk vardyr.

Ynsanlyk eril ve di?il ile ki?i ve kamu dörtlüsünden olu?ur.

Bu dörtlüyü olu?turan ve i?leten de “anlatym”dyr.

 

Osmanziya’nyn yazylaryny okuyorsanyz iki ?ey dikkatini çekmi?tir:

Birincisi böyle anlady?ynyz ya da anlamakta zorlandy?ynyz gizemli düz yazylar.

Ykincisi yöntembilimsel analiz dedi?im özgün geometrik ve grafik tasarymlar.

Bu da ortaya iki tür anlatym ortaya koyuyor: kapaly  yazylar ve bulanyk tablolar.

 

Yazylar tablolary çevirmeye ve anlatmaya yönelik.

Fakat yeterince açyp yansytmyyor.

Çünkü bir tablo üzerinde uzun uzadyya durup ayryntyly anlatmyyor.

Bunun birkaç sebebi var.

Birincisi aly?kanly?ym ve tembelli?im.

Ykincisi, bu i? için yeteri kadar zamanym bulunmayy?y.

Üçüncüsü içerik verme kaygym olmady?yndan bu i?e önem vermeyi?im.

Dördüncüsü yazylarymy okuyan ve sorusuyla okudu?unu belli edenlerin yok denecek azly?y.

Ancak bir versiyon numarasyyla yapylan tablolarymy syrasyyla izleyenlerin

kapaly ve gizemli yazylarymdan çok daha bilgi, y?yk ve aydynlyk alacaklaryna inanyyorum.

Çünkü merak ile bakyldy?ynda kutulardaki ba?lantylar dü?ünce ba?lamlary olu?turacak.

 

 

Bütün bunlara ra?men zaman zaman bir KONU’yu tablolarla birlikte

ayrynty bir ?ekilde anlatmaya çaly?yyorum. Bunlara bile okuyucu tepkisi gelmiyor.

Bu yakynmaly ANLATIM’ymdan elbette okuyuculary suçlama ANLAMI çykarmamaly.

 

Duyurmak, bildirmek, ö?retmek, konu?mak, “anlatmak” gibi

tanymak, bilmek, ö?renmek, dü?ünmek, “anlamak”ta kolay de?il…

 

Çünkü yazma ve okuma boyut boyut…

Sözcüklü, sesle-ünle ve yazyyla-süsle yapylan bir okuma-yazma var.

Kainattaki  gösterge / i?aret ve görüngü / delalet ile  yapylan bir ANLATIM var.

Evrenden ba?ka  Kur’an’yn  ve insanyn dahi  bir dili var.

 

Yaratan bütün bu dillerle insan ile konu?ma ve anlatym  yapar.

Anlayan anlar, anlamayana da sonra elleri ve ayaklary anlatacaktyr.

Akylly olmak anlatymy  ?imdi anlamaya çaly?maktyr. 

Allah sizi ve bizi sözü duyan ve en iyisine uyanlardan etsin. Amin.

 

Düz yazylarymyn altynda imza olarak ?u tümceyi kullanyrym:

 

“Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim

 

VE

 

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim”

 

için düz yazydan özür dilerim

 

 

 

Bu tümceler mutlaka dikkatinizi çekmi?tir, çünkü sürekli yineleniyor.

Peki bu anlatymyn ne anlama geldi?ini ve niçin sürekli yinelendi?ini

Hiç dü?ündünüz mü ?

 

Sentaks ANLATIM demektir.

Semantik ANLAM demektir.

 

Sözdeki bu  iki katmanyn sürekli göz önüne konulmasyndan maksadym

yeni bir anlam sürücüsü sunan ve özgün anlatym aygyty olan

yöntembilimsel analizin reklam ve propagandasyny yaparken

düz yazymdaki yetersizlikler için okuyandan özür dilemektir.

Fakat bundan ba?ka önemli bir uyaran olarak sözde bu iki katmanyn varly?yna ve iki tabakanyn bulundu?una okurun dikkatini çekmektir.

 

 

Aslynda bütün yazylarymda iki ayry nesneyi vurguluyorum:

Anlatym denilen biçim-lendirme, anlam denilen tasarym-lama.

Sekil’e ve Suret’e biçim ve tasarym dedi?imi beni izleyenler bilir.

Bilmeyenlerde ?imdi en azyndan adyny ö?renecektir.

Günü gelir anlamyny da bilir. Günü gelir ba?kalarynda anlatyr.

 

Yukarydaki anlatymy iki paralel çizgi olarak gösterirsem:

 

Biçim \  Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ  \anlatym

Tasarym \ semantik / anlambilimsel / MAANÎ \ anlam

 

Anlamsyz anlatym veya  anlatymsyz anlam olur mu ?

Tasarymsyz biçim veya  biçimsiz tasarym olur mu ?

 

Bu sorular ?u zor sorunun muadilidir:

 

Dilsiz dü?ünce olur mu, dü?üncesiz dil olur mu ?

 

Dil ve dü?ünce birbirinden ayry da olabilir, ayny da olabilir 

ya da bir ve ayny nesnenin iki ayry yüzü de olabilir…

 

Diyeceksiniz ki biz kolay olan sorularla u?ra?alym,

Böylesi zor sorularyn zaten bize bir yarary bulunmuyor.

Bunlarla eli bo? ve gönlü ho? zevat u?ra?yr…

 

Herkesin gününü dolduracak a?y ve dinini unutturacak i?i varsa

meraky tahrik etmek, tefekkür te?vik etmek

meraky a?k derecesine getirmek, tefekkürü tezekkür mertebesine çykarmak..

ilmi çaly?tyrmak ve iradeyi i?letmek için elinden ve dilinden geleni yapmakta

eli bo?laryn görevi ve gönlü ho?laryn i?levidir.

 

Fakat onlara gerek kalmadan herkesin içinde doyumsuzlu?un kökeni,

görme ve gösterme tutkunlu?unun temeli, yetkinlik arayy?ydyr. Bu öz-ne

her ?eyin kayna?yna eri?meye çaly?yr ve bizi onunla bulu?maya ça?yryr.

 

Duygu ve duyumlaryn bu sultanynyn ANLATIMINA kulak vererek

dilek ve dü?üncelerin bu esrarynyn sesinin ANLAMINI dinlemeliyiz.

 

Belki anlatym hakkynda yazacaklarymyz bu i?te bize bir kolaylyk sa?lar.

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

.

 

NOT:

Evet, aslynda benim kullandy?ym sistemde

cümleye, kelimeye  hatta harfe de ihtiyaç yok…

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

 

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

www.osmanziya.com

www.mustafabugucam.com.tr

 

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 Düzenleyen osmanziya01 - 23-Aralık-2010 Saat 05:59
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 18-Mayıs-2010 Saat 17:51

ANLATIM-00

 

 

Anlatymy ?u diyagram  ile ba?lattyk:

 

                  Anlatym

 

 

                   KONU       

 

  

                  Anlam  

 

Konu?ma;  söylemesi ve dinlemesi ile bir konunun anlatymydyr.

Bu konu?manyn bir “KONU” su olur. Bunun da bir anlamy bulunur.

Aksi halde konu?mak ve anlatmak abes ve bo?una yani anlamsyz olurdu.  

 

“Anlatym” sözcü?ünü konu kelimesinin üstüne, zahir oldu?undan, yerle?tirdim.

“Anlam” kelimesini konu sözcü?ünün altyna, batyn oldu?undan, yerle?tirdim.

Çünkü anlatym terimlerle yapylyr, anlam ise kavramlarla yapylyr.

Terim yazyly veya sesli olarak ibare edilir, algylanyr.

Kavram özde?lik veya kar?ytlykla ifade edilir, anla?ylyr.

Algylamak “dy?aryda”  zahire ili?kin oldu?undan

ANLATIM ard zamanly yatay çizginin üstüne yerle?tirildi.

Anla?ylmak “içeride” batyna ili?kin oldu?undan

ANLAM ard zamanly dikey çizginin altyna yerle?tirildi.

Bu durumu diyagramda ?öyle gösteriyoruz.

 

 

Terim

 

ANLATIM

 

 

             KONU       

 

  

             ANLAM

 

            

             Kavram

 

TERYM, te?his edilen / tanynan  karakterler ve ?ekillerdir.

KAVRAM, tarif edilen / tanymlanan hadler ve suretlerdir.

?ekiller maddi biçimlerdir, suretler manevi tasarymlardyr.

Bu nedenle biçimsel terim kelimesinin üstüne TANI sözcü?ünü yerle?tirdik.

Tasarymsal kavram kelimesinin altyna  TANIM sözcü?ünü koyduk.

Bu durumda diyagram a?a?yda hale geldi:

 

TANI

 

Terim

 

ANLATIM

 

 

             KONU       

 

  

             ANLAM

 

            

             Kavram

 

             TANIM

 

Böylece bu diyagram ve a?a?yda tablo ile

konu?mada kullanylan sözcüklerin,

anlamda kullanylan kavramlaryn

ve anlatymda kullanylan terimlerin

varlyk katmanlary göstergelenmi? oldu.

 

Bu kelimelerin hepside yukarydan a?a?yda do?ru altly üstlü

DYKEY çizgi üzerinde toplandy.

Dikey çizgi E? ZAMANLILIK gösterir.

Yani sözcük söylendi?i anda

hem kavram hem terim birlikte olur,

hem tanym  hem tany beraber bulunur.

Terimlerin tanylaryyla anlatym dillendirilir.

Kavramlaryn tanymlaryyla anlam dile getirilir.

Böylece söyleme ve dinleme ile konu?ma gerçekle?tirilir.

 

Bu e? zamanly DYKEY çizgiye kar?ylyk

birde ard zamanly YATAY  çizgi bulunur.

Bunun diyagramyny ?öyle gösteriyorum.

 

Ad           KONU        Özne

 

 

Konu?mada kullanylan sözcükler iki temelli olarak bölümlenirler.

Birincisi tür ve çe?it  olarak ikincisi görev ve i?lev olarak.

Tür olarak sözcükler; ad, syfat, zamir, eylem, zarf, edat olarak sayylyr.

Görev olarak sözcükler; özne, yüklem, nesne ve  tümleç olarak sayylyr.

?imdi bunlary yerle?tirirken türe mi öncelik tanymalyyyz yoksa göreve mi ?

Tür olarak yalyn bir adlandyrma var, görev olarak karma bir yapylandyrma.

Yalyna öncelik tanysaydyk, yerle?tirmede sa?a öncelik verdi?imizden,

“Ad” sözcü?ünü sa? tarafa yazmamyz lazym gelirdi.

Fakat bir türe de?il göreve öncelik tanydyk ve sa? yana “özne” yi yerle?tirdik.

O zaman niye göreve ve i?leve öncelik tanyyyp sa? yana

“özne”yi yerle?tirdik ? Bunun  nedenini ve gerekçesini göstermeliyiz.

Ancak bundan önce yatay çizgiyi tamamlamalyyyz.

 Yüklem

 

Eylem   Ad           KONU        Özne  

Burada ad, eylem ile e?le?tirildi.  Özne yüklem ile e?le?tirildi.

Konu'nun öznesinin ady varsa,

konu'nun yükleminin de eylemi vardyr.

?imdi KONU sözcü?ünden önce

neden özne-yüklem çiftinin yerle?tirildi?ine bakalym.

 

O zaman ?u sözlerime a?a?ydaki ?emaya bakarak gerekçeyi görün:

Ad, terim’dir; eylem, tany’dyr.

Özne, kavram’dyr, yüklem, tanym’dyr.

GÖRDÜNÜZ MÜ ?

Yani burada dikey ve yatay çizgileri birle?tirdim.

Ve tabloda ÖZNE-YÜKLEM kalybyna öncelik tanydym.

Türkçenin sözdizim / anlatym / sentaks kurallaryna göre

tümcenin kalybynda özne önce gelir sonra yüklem gelir.

 

Bu durumda yukarydaki diyagramy ?öyle de yapabilirdik.

 

Eylem   Yüklem          KONU        Özne      Ad

 

Belki böyle gösterim daha do?ru olabilirdi

Ancak burada görev ve  i?lev temelini öne, tür ve çe?it temelini arda yerle?tirdik.

Belki bununla dilde bütünün parçalardan önce geldi?ine i?aret etmi? olduk.

 

Bu yazynyn anlatymy ile dile getirmede kullanylan word / kelime / sözcük’lerin

çözümlemesi yöntembilimsel analiz ile yapylmy? oldu.

Yöntembilimsel analizi gösteren tablo ile de analitik düzlemin

mantyksal kullanymy da örneklenmi? bulundu.

Bu anlatymyn  konusunu tablonun  ba?ly?ynda  görebilirsiniz.

 

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 Düzenleyen osmanziya01 - 27-Mayıs-2010 Saat 10:37
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 20-Mayıs-2010 Saat 23:52

ANLATIM-01

 

Anlatym-00 yazysyny  ?u diyagram  ile bitirmi?tik:

 

TANI

 

Terim

 

ANLATIM

 

 

EYLEM     AD     KONU       ÖZNE   YÜKLEM

 

 

ANLAM

 

 

Kavram

 

TANIM

 

 

 

Böylece anlatyma ili?kin anlam çerçevesinin

(+) arty eksenini olu?turduk.

Bu yatay ve dikey çizgilere ARA’lar adyny veriyorum.

Bunlary (+) ARTI i?aretiyle gösteriyorum.

Bu ara’lar ile dört tane ALAN meydana geliyor.

Bu alan’lary da (x)  ÇARPI i?aretiyle gösteriyorum.

Bu yazyda bu alanlary konu?aca?yz.

 

Bu alan konusuna girmeden evvel a?a?ydaki tabloya bakarak

bu  alanlaryn nasyl dolduruldu?unu önce bir görünüz.

Ayryca tabloyu size diyagramlar halinde parça parça sunaca?ym.

 

TANI sözcü?ünün iki yanyna Biçim ve Açykça-lama kelimeleri yazylmy?.

TERYM  sözcü?ünün iki yanyna Biçem ve Dizim kelimeleri yazylmy?.

KAVRAM sözcü?ünün iki yanyna Bilim  ve Yöntem kelimeleri yazylmy?.

TANIM sözcü?ünün iki yanyna Açyla-ma ve Tasarym kelimeleri yazylmy?.

KÖ?ELERDE böylece YUMURTALAR VE KUTULAR’dan ibaret

ALAN’lar doldurulmu?.

 

Bu yumurta ve kutularla   ?u denilmek istenilmi?;

SOL üst kö?ede, ÜSLUP ?ekildir, biçimdir.

SA? alt kö?ede, USUL surettir, tasarymdyr.

SA? üst kö?ede, KALIP tasrihtir, açykça-lamadyr.

Sol alt kö?ede, YLYM te?rihtir, açyla-madyr.

 

?imdi burada üslubun, usulün, kalybyn ve ilimin sadece ady var, anlamy yok.

Hatta ?ekilin, suretin, tasrihin ve te?rihin de yine  terimleri var tanymlary yok.

Y?te bu olmasy gereken  tanymlar,

sözcüklerin anlatym çerçevesinde bulunduklary  yerden

çykarylmalydyr ve  birlikte çykarmalyyyz…

çykarmalyyyz ki bu tablo bir anlatym aygyty olsun.

 

E?er sorun sadece Arapça terimi sorunu olsaydy bunlaryn

Türkçelerini de  yazdym anlama sorunu ortadan kalkardy..

E?er hepimiz Türkçe ö?retmeni olsak ya da Üniversite dil bilim tahsili yapmy?

olsa idik acaba ANLAMA sorun yine devam eder mi idi ?

 

Evet!

 

Çünkü terim sorunu,  kavrama ve anlama sorunu bitse bile anlatym sorunu bitmez.

 

Zira bir anlamyn bin anlatymy yapylabilir.

Bunun terside do?rudur, bir anlatymyn bin anlamy olabilir.

Demek anlam-ak ve anlat-mak  dünyanyn en zor i?idir.

Y?te yöntembilimsel analiz bu i?e bir nebze kolaylyk getirebilir.

 

Bir hakikati hikaye ederken çok yönlü ve yanly etkilerden kurtulamayyz.

Cümlenin maksudu bir olabilir  ama rivayet muhtelif olur. Yhtilaf ise kary?tyryr.

Y?te yöntembilimsel analiz bize bu anlatymda biraz daha açyk ve seçiklik kazanyr.

 

Anlatym tablosunun alanlaryndaki terimleri farkly bir ?ekilde yerle?tirebiliriz.

Hatta tablonun iskeletini olu?turan aralaryny dahi farkly bir surette kurabiliriz.

Buna ra?men bu tabloyu doldururken öyle nesnel ilkelere ve genel ölçütlere

yerle?tirme yapabilmeliyiz ki bu tabloyu ortak olarak kullanylmaly  ve mü?terek

bir dil haline getirilmelidir.

 

Y?te yöntembilimsel analizi ö?renerek kullanmayy

ve ondan yararlanmasy kafasyna koyanlar bu tablonun

ara (+)  ve alan (x)  çatysyny da oraya yerle?tirmelidirler.

Bu hemen öyle kolayca sa?lanamaz ve çabucak gerçekle?mez.

Uzun bir deneme, çaba ve çaly?mayla aly?ylabilir ve yerle?ebilir.

(+) ve (x) ‘nin ibare etti?i koordinatik eksenleri ve alanlary zaten biliyorsunuz.

Benim icad etti?im bir ?ey de?il.. Ortaokul tahsili yapmy?sanyz matematik

dersinde zaten gösterilmi? ve anlatylmy?tyr.

Sayylar ve çizgilerle uygulamasyny daha yapmy?synyzdyr.

Fakat burada rakamlar ve ?ekiller yerine terimler ve kavramlar kullanaca?yz.

Sözcüklerden, terimlerden, kavramlardan resimler ve tablolar yapaca?yz.

 

Tümcelerin dile getirdi?i , sözlerin ifade ve ibare etti?i , yargylaryn dillendirdi?i 

söz-diziminin / beyanyn / sentaksyn her dile özgün bir KALIBI vardyr.

Bu kalyp ve dizim o ulusun belle?inde yerle?mi? ve kültüründe aly?ylmy?tyr.

Bizim Güzel Türkçe’mizde “özne” önce dizilir;  “yüklem” sonra gelir.

Bu dizim ve kalyby KONU sözcü?ünün sa?ynda göstermi?tik, tabloya bakyn.

 

Y?te bu “kalyp” sözcü?ünü sa?  ÜST kö?eye yerle?tirdim.

Elbette kalyba ili?kin söylenecek sadece özne-yüklem ikilisinden ibaret de?il  

ba?ka sözler,  bilgiler ve  kurallar var ayryntyya girmiyorum.

Y?te bu kural ve kalyplara ba?vurulmazsa, söz-dizim yapylaryna uyulmazsa

cümlede dü?üklükler ba? gösterir. Buna ba?ly olarak anlam kayyplary olur.

Y?te bu kalybyn do?ru, açyk ve seçik olmasyna SARAHAT denilir.

 

Sarih bir cümle yaparak ve düzgün bir tümce kurarak meramy anlatmaya

TASRYH etmek diyoruz.  Yumurtaya kalyb’y ve kutuya tasrih’i yazdyk.

Anlatymyn ZAHYR ko?ullaryndan olan bu kalyb ve tasrih sözcüklerini  YUKARIYA yazdyk.

Oysa batynda olan USUL VE SURET  kelimelerini  sa? ALT tarafa ve A?A?IYA yazdyk.

Çünkü usul / yöntem dü?ünceye ili?kin tasarymlaryn mantyksal düzeni demektir.

Dü?ünce ve tasarymlar  ise  kuramsal, görünmez ve tanym, kavram ve imgeleri içerir.

Bu yüzden yöntem, içte, a?a?yda ve gizlide olarak gösterilmi?tir.

 

Hangi konu veya kavramyn anlatym çerçevesini yaparsak yapalym

mutlaka zahir olanlary üste ve yukaryya;  batyn olanlary alta ve a?a?yya yerle?tirelim.

Bu da yöntembilimsel analizin temel  kalyby ve esasly kuralydyr.

 

Tablonun üst ba?ly?yna bakyn; TÜMCE-YARGI-SÖZ yazyyor.

 

“Allah büyüktür” YARGISINDA “Allah” lafza-i Celali savdyr, “büyüktür” terimi, kanyttyr.

“Ahmet geliyor” TÜMCESYNDE “Ahmet” kelimesi  ad’dyr , “geliyor” kelimesi  eylemdir.

“Sokrat insandyr” SÖZÜNDE  “Sokrat” sözcü?ü özne’dir, “insandyr” sözcü?ü yüklem’dir.

 

 

 

Sa? taraftaki SÖZ’ün altyna gelen sa?daki bütün kavramlaryn diyagramyna bakyn.

Bu sa? çizgi yukaryda anlattyklarymy bir dikey hat olarak özetliyor.

 

TASRYH

 

Kalyp

 

ÖZNE    YÜKLEM

 

usul

 

SURET

 

 

Bunlary tabloda da gördünüz mü ?

 

Tablonun sa? ÜST yanynda  ANLATIM tarafynda söz kalyby yer aldy?y gibi

tablonun sa? ALT tarafynda ANLAM tarafynda sözün kalbi yer alyyor.

Kalyp tasrih edilen düzgünlük oldu?u gibi kalp dahi  tasavvur edilen do?ruluktur.

 

Düzgün olursa kelam,  açyk olur,

do?ru olursa söz,  seçik olur,

diyebilir miyiz ? Diyemeyiz!

 

Çünkü anlatyma etki eden KALIB VE USUL etmenlerinde ba?ka

iki faktör daha var: USLÜB VE YLYM.

 

Bunlary da sol tarafta görüyorsunuz.

 

?imdi sol tarafyn diyagramyny verelim:

 

?EKYL

 

Uslüb

 

EYLEM    AD

 

Ylim

 

TE?RYH

 

Sol ÜSTTEN ba?layalym:

Üslup, biçem anlamyna gelir.

Biçem ne demektir ? Kalyby tarif etmek kolaydy ama biçemi anlatmak böyle olmayacak.

Edebiyatçy olanlar bunu benden daha iyi bilir fakat herkesin anlayaca?y bir dille dersem

diyebilirim ki;

uslüb yazynyn kalybynda ve anlatymynda ortaya çykan bir ?ekil ve tarzdyr.

Bazy uslüblar âli olur, bazi üslüplar âdi olur.

Bazy anlatymlar yüce olur, bazy anlatymlar güzel olur.

Bazy diller argo olur, bazy diller zarif olur.

Bazy konular bilimsel anlatylyr, bazy konular günlük dille anlatylyr.

Bediuzzaman’yn da bir üslubu vardyr, Nutuk’ünda bir üslübu vardyr.

Bu birbirinden ayry türlü anlatymlara ve çe?itli ?ekillere;  uslüp / biçem  denilir.

Y?te bunun içindeki sol üst kö?ede USLUP, ?EKYL’dir dedim.

Bunu sol ÜST tarafta gösterdim.

 

Söz, özne ve yüklemden ibaret bir anlatym idi KONU sözcü?ünün sa? yanynda.

Tümce, ad ve eylemden ibaret bir takym olarak KONU sözcü?ünün sol yanyna yazyldy.

 

Sol yanda bulunan TÜMCE’deki  sözcükler  ya ad / isim olur ya da eylem / fiil.

 

Uslüb / biçem, tümcedeki terimlerden can alan bir ?ekil ve biçimdir.

Anlatymdaki terimlerin biçiminin özel haline “biçem” deniliyor.

Bu biçem bize öyle bir tany veriyor ki bu anlatymy di?er anlatymlardan ayyryyoruz.

Bu sözleri hep tabloya bakarak dillendiriyorum.

Orada üstte yerle?tirilen terim, tany ve ?ekil sözcüklerini konu?uyorum.

Burada edebiyat yapmyyor ve bir tür bilimsel faaliyette bulunuyorum.

Fakat bu i? sayy ve niceliklerle yapylmady?y için tam bilim de olmuyor.

Y?te bu kuramsal kurgulama ve geometrik anlatym yöntembilimsel analizdir.

 

Gelelim sol ALT taraftaki TÜMCE’nin altyna.

 

Burada YUMURTA’nyn içine  bilim / ilim sözcü?ü yerle?tirilmi?tir.

Söz-dizim ve Anlam-Bilim, bu iki tamlama  anlatym yazysynyn çekirde?i idi.

Yukaryda sentaks / beyan ile ilgilendik ?imdi semantik / maan söz konusu…

Her tümcenin ta?ydy?y bir anlam, tümcedeki terimlerin yüklendi?i kavram var.

Yki e? ya da kar?yt  kavram yan yana geldi mi bir anlam olu?turur.

Bu anlam ya bir tamlamadyr, ya da bir tanym olur. Her ikisi anlam ta?yr.

Tamlama ve tanym öyle bir yary ya da tam bir tümcedir ki anlamy yüklenir.

Y?te bu anlamy bilmek yani anlamak i?i, i?in altta kalan tarafydyr ki biz de buna

TÜMCE ba?lykly sol tarafyn ALT  kysmyna  yerle?tirdik.

 

Zihinde ve dü?üncede gerçekle?en tanymlama, ö?renme, bilme ve  anlama

anlam’lar ortaya çykaryr açyklamalara / izahlara, açylamalara / te?rihlere dayanyr.

Biz burada izah yerine te?rih sözcü?ünü seçtik.

Çünkü izah di?er ba?ka bir dörtlü ile

nezdimde  ba?ka bir anlam çerçevesi olu?turur.

Tasrihi anlatmaya çaly?tykta te?rihi nasyl anlatalym ?

Tasrih anlatym ile ilgili bir olaydy.. te?rih ise anlam ile ilgili bir olay.

Bunu tablaya bakarsanyz görürsünüz.

Diyagramyny vereyim.

 

TANI               TASRYH

 

Terim

 

ANLATIM

 

 

EYLEM     AD     KONU       ÖZNE   YÜKLEM

 

 

ANLAM

 

 

Kavram

 

TE?RYH             TANIM

 

 

 

 

Yani siz bir KONU’yu tasrih etti?iniz ne yapyyorsunuz,

te?rih etti?inizde ne yapyyorsunuz bu ayry yer ve renkte tabloda görünüyor.

Tasrih ANLATIM ile ilgili, te?rih ANLAM ile ilgili bir i?lem.

 

Tasrihte sözün yapysyny ve kalybyny  düzgün bir ?ekilde kurmak var.

Te?rihte tümcenin içini ve yükünü bilimsel bir surette kurmak var.

Tasrih anlatymyn biçimine ili?kin, te?rih anlamyn tasarymyna ili?kin.

Bütün yargylary, sözleri, tümceleri tabloya bakarak söylüyorum.

Ve oradaki kelimeleri kullanarak anlatym ?ekli  ve anlam sureti diyorum.

Yani dü?ünme ve dillendirmemde bir disiplin ve terbiye var.

 

Bu önceleri insana zor gelen bir ?ablona ba?ymlylyk hissi verir.

Tablo  ki?inin zihnini baskylyyor ve özgürlü?ünü alyyor gibi görünür.

Fakat anlam bütünlüklerini yakaladykça..

gördüklerinizin aslynda ördükleriniz oldu?unu anladykça

özgürlü?ünüzü geri kazanacaksynyz.

 

Bu kurdu?um tablo anlam ve anlatym olayyny  ne kadar gösteriyor ?

Anlatym çerçevesinde anlatyma ili?kin ne kadar ili?kiyi  topluyor ?

Belki ana-hatlaryny ve hepsini belki benim bilgimin synyrlary kadar!

Fakat bildiklerimin için görsel ve nesnel bir resim olu?turmasy ve

Anlatymymy  ba?kalaryyla tarty?ma platformu vermesi beni a?yyor.

 

Bundan sonra  bir ve ayny ortak  çerçevenin nasyl ba?ka konulary ta?yyabilece?ini,  

de?i?ik anlatymlary gösterebilece?ini ve farkly anlamlary sergileyebilece?ini  

bundan sonraki  yazylarymda göreceksiniz.

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

ÖZÜR:

Form editörünün yeterle olmamasyndan dolayy yazynyn ba?ynda ve sonundaki

diyagramlarda ortada olmasy gereken sözcükler sa?a ve sola kaymy?tyr.

Lütfen a?a?ydaki tabloya bakarak terimlerin do?ru yerini görünüz.

 

 

 Düzenleyen osmanziya01 - 20-Mayıs-2010 Saat 23:53
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 25-Mayıs-2010 Saat 20:19
Sn.Osman ziya
 
Yöntem bilime giri? kapsamynada bir konunun anlatymy ve anlamy ile ilgili yapty?ynyz açyklama ?üphesiz doyurucu. Ancak benim daha önce söyledi?im gibi konu ne kadar geni? olursa olsun. Açyklama mümkün mertebe kysa ve sade olmaly. Çünkü giri? mahiyetinde bir açyklama için fazlasy gerekmez. Ne zamanki bir kitabyn bölümleri mahiyetinde açyklamalara geçilir, i?te o zaman fazlasyna da ihtiyaç olacaktyr. Maksady bir çyrpyda iletmekte ayry bir maarifet elbet. Ama benim gibi muhataplar olursa tabii..
Benim için oldukça faydaly bir açyklama... Gerçekten çok istifade ettim ve te?ekkür ederim.  
Açyklamana tenkitte bulunacak bir birikimim olmady?yndan, ?indilik bir ?ey diyemiyorum.
Ben zytlyk prensibine göre ?u syralamanyn daha do?ru oldu?u kanaatindeyim
 
Eylem-Yüklem-konu-özne-ad
 
Kutlu Aytug


Düzenleyen kutlu aytug - 25-Mayıs-2010 Saat 20:26
ahmet
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 25-Mayıs-2010 Saat 22:33

Saygyde?er Aytug,

Yanytynyz ve iltifatynyz için te?ekkür ederim.

Anlatym yazysynda di?erlerinde olmayan ayryntyly dillendirmemi doyurucu bulmanyz beni sevindirdi ve ümitlendirdi. Ancak asyl yarary olacak istifadenin ?emalary bizzat kendinizin kurgulamasynda ve bunu yine kendinizce düzeltmelerde ya da ba?kalarynyn yapacaklary ele?tirilerde sakly oldu?unu unutmamak lazym. Nitekim bu güne kadar yapty?ynyz tablolarla bu ba?aryyy gösterdiniz. Katkynyz ve katylymynyz için te?ekkür ederim.
 
?imdi bu anlatym ba?lykly yazyya dizinin içindeki di?er tablolar hakakynda ayryntyly anlatymy
sürdürece?im. Ta ki bir ve tek ayny analitik düzlemin benzer ya da ba?ka konularda kullanylabildi?ini örnekleyerek yöntembilimsel analizin genel ve tümel bir anlatym
aygytyny oldu?unu görülsün. 
 
Öncelik ilkesine göre syra belirtti?iniz ?ekilde dahi olabilir.
 
EYLEM - YÜKLEM // KONU // ÖZNE - AD
 
Ancak ba?ka bir maksady göstermek içinde tür özelli?inin  yani ad ve eylemin bir tarafta, i?levi özelli?inin yani özne ve yüklemin  ba?ka bir tarafta gösterilmesi de mümkün.
 
Anlatym maksadymyza göre bunlardan birini seçebiliriz.
.  
Sa?lycakla kalyn.
 
Osmanziya 


Düzenleyen osmanziya01 - 25-Mayıs-2010 Saat 22:41
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 27-Mayıs-2010 Saat 16:53

ANLATIM-02

 

 

Bu yazyda tamamen de?i?ik bir anlatym tablosu verece?im.

Ana diyagramy ?udur:

 

                  Söz

 

 

                   ANLATIM       

 

  

                  Anlam  

 

Tablonun ba?ynda KONU?MA 

bilgi KONU’su  ve buyruk KOMUT’u içeren

bir anlatym olarak gösterilmi?tir.

Ortadaki ANLATIM teriminin

Üstünde söz’ün DYZYM’i ve altyndaki anlam’yn BYLYM’i yerle?tirilmi?tir.

Biz beyan olan söz dizimine SENTAKS, maan olan anlam bilimine SEMANTYK

denildi?inden daha önce bahsetmi?tik fakat burada bu BYÇYM  ve TASARIM

hakkynda daha ayryntyly  anlatymy resmedece?iz.

Dediklerimizin özetini  diyagramla ?öyle gösteriyoruz. 

 

 

Biçim

 

SÖZ-DYZYM

 

 

             KONU       

 

  

             ANLAM-BYLYM

 

            

             Tasarym

 

 

A?a?ydaki tabloda yukarydan a?a?yya do?ru olan kutularda;

biçim nedir, söz nedir, dizim nedir,

tasarym nedir, anlam nedir ve bilim nedir anlatylmy?tyr.

Fakat bu kutular tek ba?yna bir kâmil  anlatymy yansytmazlar.

Bunlaryn daha da anlamly hale gelmesi için

kutulary simetrik olarak e?le?tirmelisiniz.

 

Örne?in biçim kutusunu tasarym kutusu ile,

dizim kutusunu bilim kutusu ile

kar?yla?tyrmalysynyz.

Ortadaki yumurtanyn içindeki söz teriminin altynda yazylanlary

anlam teriminin üstünde yazylanlarla

e?le?tirmelisiniz.

 

Anlatymyn biçimine TÜMCE dedik, anlatymyn tasarymyna da BA?LAM dedik.

Bundan böyle artyk söylenenlerin biçimi için tümce / cümle terimini kullanaca?yz.

Yine bundan sonra artyk dinlenenlerin tasarymy için ba?lam / kaziye terimini kullanaca?yz.

?imdi tümce nedir ? Özne ve yüklemin birle?tirilmesiyle  olu?an sözdür, diyebiliriz.

Peki ba?lam nedir ? Yki kavramyn birbirine ba?lanmasyyla ortaya çykan anlamdyr, deriz.

Anlatym ise,  bu tabloya göre, hem söz hem anlam içeren bir iki katmanly bir yapydyr.

 

Fakat tablo benim söylediklerimden fazla bir dillendirme yapyyor e?er onu izlerseniz.

 

Tablonun üst kutulary yani yukarydaki kenary diyor ki;

 

Biçimlenen harf, kelime ve isim dil de?i?kenleridir.

Tümce bu de?i?ken harf / ar, söz-cük ve ad-lar birle?tirilerek olu?turulur.

Buradan çykaryyoruz ki DYL-LENDYRME;  de?i?kenlerin biçimlerinden olu?an

bir GÖSTER-GE kurallary toplamydyr / Y?ARET kaideleri camiasydyr.

 

Bu göster-ge terimini de tablonun solunda görüyorsunuz.

 

Tablonun alt kutulary yani a?a?ydaki kenary diyor ki;

 

Tasarlanan kavram, anlam, tamlama ve tanym dü?-ünce de?eridir.

Ba?lam bu kavram ve de?erlerin ba?lanarak anlamyn  tasarlanmasydyr.

Buradan çykaryyoruz ki DÜ?-ÜNCE;  de?erlerin tasarymlaryndan olu?an

bir GÖRÜN-GÜ ilkeleri bütünüdür / DELALET mebdeleri külliyatydyr.

 

Bu görün-gü terimini de tablonun sa?ynda görüyorsunuz.

 

 

?imdi bu kutularda Toz-CAN ve Töz-BEN sözcüklerini de görüyorsunuz.

Toz ve töz  biçimi kuran nesne, can ve ben de tasarymy yapan kimse ö?eleridir.

Fakat bu konuda söylediklerim öncekiler gibi bilimsel tanymlar de?il sadece adlardyr.

Bu adlaryn anlamlaryny henüz kanytly ve bilimsel olarak  anlatabilecek düzeyde de?ilim.

Ancak biçim ve tasarym kavramlaryna açyklyk getiren yararly göstergelerdir.

 

Gelelim bu biçim ve tasarym kutularyn altyndaki kutulara..

DYZYM VE BYLYM terimlerinin yazyldy?y kutulara…

 

Dizimden maksat söz-dizimidir, sentakstyr.

 

DYZYM  kutusunun sa?ynda ve solunda TABAN ve SIRA yazyyor.

Söz diziminin bir dil KALIB’y oldu?unu daha önce de bahsetmi?tik.

Y?te bu kalybyn biçiminin bir tabany ve bir syrasy bulunur.

Sözel dilin harflerden ve noktalama i?aretlerinden olu?an bir tabany vardyr.

Sayysal dilin rakamlardan ve dört i?lem i?aretlerinden olu?an bir tabany bulunur.

Kalyplar sadece harf ya da rakamlardan olu?an tabandan ibaret de?ildir

bu tabana göre de?i?kenlerin syralanmasynyn da anlam veren anlatymy bulunur.

 

Dizim a?a?yda kutuda bulunan BYLYM ile alakalydyr.

Bilim de önerme / tasavvur  varsa, dizimde onama / tasdik  vardyr.

Bilim de eviri / tevil varsa, dizimde çeviri / tercüme vardyr.

Bilim TYN / ruh i?i ise, Dizim TEN / beyin i?idir.

 

Bilimden maksat anlam-bilimidir, semantiktir.

 

BYLYM teriminin sa?ynda ve solunda KÖK ve EK terimleri yer alyyor.

Kök kendi ba?yna anlamy olan ses ö?esi ve yazy birimidir.

“Ben Ankara’ya geldim.” Ba?lamynda

“Ben”, “Ankara” ve “Gel” sesleri kök olup tek ba?laryna anlamy olan kavramlary verirler.

“ya” ve “dim” sesleri ise ek olup köklerle birlikte bir  anlatym verirler.

 

Her ne kadar “ek”lerin  kendi ba?laryny anlamy yoksa da

bunlar “kök” lerden daha köklü anlam olaylarydyr.

Örne?in yapym ve çekim ekleri mekan ve zamana ili?ikin temel anlamlary olu?tururlar.

Ve, ise, veya, dir ve de?il gibi sesler mantyksal kostantlary / de?i?emezleri ifade ederler.

 

Anlam olayy e?er insan ve evren nesnelerine ili?kinse  bilim konusudur.

Bilim ise gerçeklik ve do?ruluk tarty?masyny söz konusu eder.

Anlam olayy e?er hukuk konusu ise kimselere ili?kin bir buyruk ortaya koyar.

Buyruk ise güzellik ve iyilik içeri?i ta?yr.

Bütün bunlar ilm-i maan’yn  do?rudan konusu olmasa da

dolayly olarak BYLYM kutusu içinde yer alyrlar.

 

Tablonun sa?yndaki görüngü’ye SAKLANABYLYR,

solundaki gösterge’ye SYLYNEBYLYR

de?eri atamy?ym. (*)

?imdi tablonun tam ortasyndaki ODAK dedi?im dikdörtgene bakyn.

Orada yazylan ?u anlatymy görün. Diyagramy:

 

SAYISAL       simge        SÖZEL

 

                     ANLATIM

 

NYCEL             imge         NYTEL

 

 

Tasarym imgesi olan NYCEL ve NYTEL  (anlam) görüngü /  DELALET saklanabilir;

simge biçimi olan SAYISAL ve SÖZEL (ad)  gösterge / Y?ARET silinebilir.

Bu ?u demek oluyor i?aretler silinebilir ve saklanabilir fakat delaletler

sadece saklanabilir yani gizlenebilir fakat silinemezler.

Bu da ?u demek oluyor:

Anlatym sadece söz ile ta?ynan bilgiler verebilir.

Fakat bu bilgileri do?uran

gerçekler ve olgular, ba?lar ve ili?kiler 

saklanyp, silinip kaldyrylyp yok edilemezler.

Ancak bunlaryn tercümeleri / çevirileri  ve tevilleri / evirileri,

açyklamalary, indirgemeleri, betimlemeleri ve yorumlary

de?i?ebilir, düzeltilebilir, geli?ebilir.

 

Sözün özü

“Adlaryn de?i?mesiyle gerçekler de?i?mez”.

Olsa olsa adlaryn olu?turdu?u anlamlar de?i?ir.

Bütün bunlardan  ?unu anlyyoruz ki;

ANLATIM’da bulunan simge ile imge bizi

söz-dizim kurallary ve anlam-bilim ilkeleri ile

kysytlayan ve  perdeleyen bir ara yüzüdür.

Y?te bu yazy ile bir KAPI’yy ve KALIP’y aralamy? olduk.

 

Bu ara yüzü tanydykça sözün ötesine ve anlamyn berisine

kavu?aca?yz. Y?te bu yanyn arasynda bulunan perdeler:

 

Toz

 

CAN

 

Ten

 

ANLATIM

 

Tin

 

BEN

 

Töz

 

Toz ve ten arasyndaki CAN

ile

töz ve tin arasyndaki BEN

 

tatty?ynyz ve tuttunuz YKY “nun” dur.

Nar ve Nur.

Naryn ysysy ve nurun y?ysy ile ya?ady?ymyz ve tanydy?ymyz muhakkak.

Bu seyrin syrryny anlamak, anlatmaktan kolaydyr.

Ben de ona güvenerek bu sözleri söyledim.

 

Sa?lycakla kalyn.  

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

(*)

Belki bir gün görün-gü ve göster-ge ile birlikte

Görün-tü ve göster-i terimlerinin anlam çerçevesini olu?tururuz.

 

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 01-Haziran-2010 Saat 18:50

ANLATIM 03

 

 

Anlatym ve anlam sözcüklerin sonundaki “m” eklerini kaldyryrsak geriye

“Anlat” ve “Anla” kelimeleri  bulunur.

Bu sözcüklerin de köküne inersek elde “AN” adynyn hecesi kalyr.

Ad’dan ar’a yani isim’den harf’e inersek bu sefer ?u sesle kar?yla?yryz;

“N”

eN ya da NuN veya Ne harfi.

Bu N harfi Arapça ve Türkçe n-utuk ve a-n-latym sözcüklerinde de yer alyyor.

?imdi bu N’lerden  madde-i hayat ve mana-yy ?uur  uçlarynda,

iki kutup çykaraca?ym; nutuk ve mantuk.

 

NUTUK

 

 

kaziye

 

 

MANTUK

 

Burada nutuk terimi anlatym içeriyor, mantuk terimi ise anlam ta?yyor.

Bu terimlerden nutk-u me?iet ve Nukt-u mantuk

tamlamalary  elde ediyorum. Bu tamlamalardan da

“Nukta’nyn mantuku ile me?iet nutka geliyor”

tümcesini elde ediyorum ki biz bu cümleye “kaziye” ady veriyoruz.

Bu tümceden açyk bir anla’m çykarmayabilirsiniz  ama sonunda anla’?ylacak.

Çünkü yazymyzyn konusu bu anla-m ve anlat-ym üzerine. 

 

NUTK-u me?iet

 

 

kaziye

 

 

NUKT- u mantuk

 

Burada NTK ve NKT köküne dikkatinizi çekmek isterim.

Bu köklerde “N” sabit kalmy? “K” ve “T” sesleri yer de?i?tirmi?.

Nukta demek nokta demektir, Arapçada “O” sesi yoktur.

Dilin nukta’dan nutuk’a giden (7) katmany vardyr.

A?a?ydan yukaryya tabakalar:

NUKTA-hatt-harf-kelime-cümle-kyyas-NUTKA.

Bu yedi katmanyn tam ortasyna KELYME geliyor ki buna kaziye dedim.

Çünkü hiçbir sözcük ya da ad tek ba?yna var olamaz.

Mutlaka bir tamlama veya  bir tümce ya da bir tanym içinde bulunmalydyr.

Siyah” ady varsa, söylenmese dahi  beyaz”y akla getirir.

Kapynyn” sözcü?ü “kolu” sözcü?ü ile tamlama yapar.

Sokrat” terimi “ölümlüdür” terimiyle tümce olu?turur.

“Söz” i?arettir ve  “bilgi” delalettir, 

tanymlary iki terimin ba?lamyyla olu?turulmu?tur.

 

Belki bu yüzden Arapça’da “kelam” sözcü?ü “kelime” den türetilmi?tir.

Türkçe’ye de bu “söz” ve “söz-cük” olarak yansymy?tyr.

 

Demek ki tablonun tam ortasynda yer alan “söz-cük”

anlam ve anlatymyn öze?idir.

Ve bu TEKLY özek olan SÖZCÜK  

aslynda bir ÇYFTLY odak olan BA?LAM dyr ki

i?te ben bu oda?a kaziye / ba?lam adyny veriyorum

ve ortaya sözcük/kelime  yerine ba?lam/kaziye yazyyorum.

Kelime’yi de ba?lyk olarak lafz-y sadâ ve nidâ-yy mânâ olarak kullandym. 

 

Ba?lam’yn altly ve üstlü DYKEY iki ucu oldu?u gibi

sa?ly ve sollu YATAY iki ucu dahi var.

Yatay diyagramy veriyorum:

 

YRADE       kaziye        YLYM

 

Kaziye yukaryda anlatym yaparken, a?a?yda anlam verir

ve fakat ayny zamanda solda bir YRADE  iste?i belirir

ve sa?da bir YLYM izi belirtir.

Bu ?u demektir sözcüklerimiz ve ba?lamlarymyz istenç ve bilgi ta?yr.

Y?te burada biz sa?daki  ilim’in berisine  CEBR (cebir),

soldaki iradenin ötesine CERB (tecrübe) koyduk.

Böylece a?a?ydaki  diyagramdaki tamlamalary elde ettik.

 

Tecrübe-i  YRADE       KAZYYE        cebr-i YLYM

 

Kaziyenin sa?y mazi ise solu atidir.

Bu ilim geçmi?e dönük, irade gelece?e yönelik, anlamyna gelir.

Sözcük  e? zamanly olarak dikey halde  anlam ve anlatymy ta?yrsa,

Ba?lam  ard zamanly olarak yatay halde bilgi ve istenci de yüklenir.

 

?imdi yatay ve dikey eksenleri birlikte gösterelim ve arty (+) myzy elde edelim:

 

                                  NUTK-U

 

 

                                  ME?YET

 

 

CERB    YRADE         kaziye          YLYM     CEBR

 

 

                                  NUTK-U

 

 

                                  MANTUK

 

Bu yazyyla analitik düzlemin mantyksal kullanymy  ile anlatym konusunda

yepyeni bir tablo ortaya koyduk. Burada sözcüklerle bir + ?ekli çizdik.

Böylece KÖ?ELERDE dört tane ALAN  meydana geldi.

Bu kö?elerdeki alanlara her türlü  anlatym ve anlamda bulunan

dört durumu yerle?tirece?iz:

 

HAYIR                                    EVET

 

 

DE?YL                                     DIR

 

Olumlu olana “dyr”, olumsuz olana “de?il” deriz.

Benimsenene “evet”, yadsynana “hayyr” deriz.

Kysaca ol-ur, ol-maz deriz.

Biz bu NYTEL mantyksal kostantlary kö?elere yerle?tirirken

?u ayyrymy nazara aldyk: hüküm ve mahmul yani yargy ve yüklem.

Her ba?lam  ya bir yüklem ya da bir yargy ortaya koyar.

YÜKLEM bir tümcenin sonucu olarak ortaya çykan anlamdyr.

YARGI ise  bir kar?yla?tyrma sonucu olarak ortaya çykan savdyr.

Yüklemi; alta yani  anlam tarafyna,

yargyyy da üste yani anlatym tarafyn koyduk.

 

Çünkü yedi katmanly dil yapysynda

Haml’in /yüklem’in anlama varlyk veren önceli?i ve altly?y vardyr,

Hükm’ün / Yargy’nyn ise var olan tümce ve anlama ba?ly

bir sonraly?y ve üstlü?ü vardyr.

Ba?ka bir deyi?le üstteki hükm, alttaki haml’lar ile kurulur.

Bu da ?u demektir ki anlatymlar anlamlarla in?a edilirler. 

Bu meramymy  tabloda

HÜKM-Ü BEYAN ve HAML-I MAAN olarak gösterdim.

 

O zaman bir yargyya yani sava;   evet veya hayyr demek

bir me?iet beyany yani  anlatym onayy oluyor. Bu onay  bir biçimdir.

Ya da bir yükleme yani anlama;  dyr veya de?il demek

bir mantyk maany yani anlam önermesi oluyor. Bu önerme bir tasarymdyr.

 

Bu biçimsel konudan usandynyz fakat ?imdi  çaly?mamyzyn meyvesini alaca?yz:

Söz dizimi ve anlam bilim olan beyan ve maan ayyrymy

bize ba?ka bir ayyrym daha veriyor: bilmek ve istemek.

 

Yukaryda me?iet ve mantuk demi?tik,

Bu adlar ne anlama geliyor ? i?te yanyty:

 

 

HAYIR  / redd              me?iet                    EVET / kabul

 

 

 

DE?YL / menfi              mantuk                    DIR / müsbet

 

Me?iet bir yargy ve sava evet veya  hayyr demek iradesidir.

Mantuk ise bir yüklem ve tümceye dyr veya de?ildir demek ilmidir.

Bu tanymlary nereden çykaryyorum ?

Dikkat ederseniz tablodaki sözcükleri kullanarak çykaryyorum.

Me?iet istemek demekse  mantuk bilmek demektir.

Me?iet iktidari bir i?lemek ise, mantuk ihtiyari bir bilmektir.

 

 

 

Arkada?lar, artyk yeter dedi?inizi duyar gibiyim.

Günlük  bir anlatym bu kadar YO?UN söz-cük çe?itlili?i sunmaz.

Bilimsel bir anlam bu kadar çok  YENY  ba?lam içermez.

Anlatym ba?lykly yazymy sizin anlamakta ve benim anlatmakta zorlanmam

TERYM bollu?undandyr. Fakat analitik düzlemin mantyksal kullanymyny

ö?rendi?inizde bu yo?unlu?un zorlamasy  azalacak

ve zamanla 4, 8, 16, 32… tane kavramy rahatlykla

“ba?la”yabilecek ve anlayabileceksiniz. (*)

 

 

 

Artyk bende sözü kesiyorum.

Çünkü konunun artysy (+) syny olu?turduk ve çarpy (x) syny bulduk.

Bunlary a?a?ydaki renkli tablo’da  toplu’ca görünüz.

 

A?a?ydan yukary do?ru bakarsanyz göreceksiniz ki

MANTUK ya do?ru olur ya da yanly?.

NUKTA ya de?il olur ya dyr.

ME?YET ya hayyr olur ya evet.

NUTUK ya gerçek olur ya yalan.

Bilgi söz konusu oldu?unda ?u demekler ortaya çykabilecektir: 

Demek insan gerçe?e hayyr dedi?i gibi yalana da evet diyebilir ya da tersine.

Demek insan do?ruya de?il dedi?i gibi yanly?a da dyr diyebilir ya da tersine.

Demek burada 4 + 4 = 8 durum var.

Demek bir sözün verdi?i bilgi bize tam sekiz tane seçenek sunuyor.

Öyle ise söze kar?y  “Sadak-te ve bil-hakky natak-te” demenin anlatymy

4 kimsel hakk ve 4 nesnel hakikat göstermek üzere sekiz hali arz eder.

?imdi dört hal nazara alynmady  my

Ya dedim dedi öyküsü  olur ya da dedi kodu..

do?ru ve gerçek olan bilgi de?il…

 

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

(*)

 

?imdi size bu içeriksiz konular a?yr gelebilir ve  dilin biçimine ili?kin

çekici olmayan sunular gereksiz görünebilir. Ancak bu zorlu?a katlanyp

yöntembilimsel analizi ö?rendi?inizde belki “dil” tarafyndan kullanylmak

yerine dili “kullanyr” hale geleceksiniz. Belki bu kullar bir tagut olabilen

lugaty görür hale gelebilir ve dil tabutundan çykabilir.

Hasyly analitik düzlemin görsel anlatymyny kullandy?ynyzda

bunun  pek çok meyvesini alacak ve yararyny göreceksiniz.

 

 

 Düzenleyen osmanziya01 - 01-Haziran-2010 Saat 23:30
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 06-Haziran-2010 Saat 06:29

ANLATIM 04

 

Anlatym üzerine dile getirdiklerim  maalesef konu itibariyle derin ve kavram olarak soyut yazylar. Ancak böylesine zor bir dillendirmenin  yöntembilimsel analizle uzman olmayanlaryn dahi görebilece?i bir anlam çerçevesine yerle?tirilmesi ve konunun  anla?ylmasynyn kolayly?y ?u i?i yapacaktyr:

Analitik düzlemin görsel ve mantyksal kullanymyny tanytmak  ve özendirmek.

 

Yatay ve dikey eksenler  bizim iki harfimiz.

Bunlar bize arty (+)  aralar ve çarpy (x) alanlary veriyor.

Bazen aralardan alanlary buluyoruz.

Bazen alanlardan aralary elde ediyoruz.

Yapylan i? kysaca bu.

 

Bu yazyya kadaar analitik düzlemi görsel ve mantyksal olarak kullanmanyn üç denemesini yaptyk. Her birinde yine yeni bir resim ortaya koyduk.

?imdi de?i?ik bir resimle anlatymy anlamanyn ve anlamy anlatmanyn

yeni bir denemesini yapaca?yz.

 

DYKEY  eksenimiz:

 

Rayb

 

 

Y?aret

 

 

ALEM

 

 

Delalet

 

 

Gayb

 

 

Buradaki terimleri Türkçe kar?ylyklaryyla yazalym.

 

Gözlenen

 

 

Gösterge

 

 

ALEM

 

 

Görüngü

 

 

Gizlenen

 

Bu çeviri bile günlük dil için yeterli bir anlatym vermez.

Burada sadece alemin ZAHYRYNDE olan gözlenen ile âlemin BATININDA  olan gizleneni anlaryz. Gösterge / i?aret ile görüngü / delalet terimleri kapaly kalyr. Bilimsel dilde anlatymyn maddesi olan i?aret ile anlamyn manasy olan delalet olayyny anlatmak uzun düz yazyyy gerekli kylar. Burada sadece dikey eksenin ortadaki  âlem teriminin  üstünde ve altyndaki gösterGE ve görünGÜ noktalaryny koyuyoruz.

 

.

 

ALEM

 

.

 

Bu eksen aslynda dil-dü?ünce e? zamanlysyny verir. Dikey eksen ayryca bize, “Alem dü?üncenin dile getirdi?idir” ya da “Âlem gösterge ve görüngü arasyndakidir” der. Ya da “dilimizin i?aret etti?i ve dü?üncemizin delalet etti?i alemleri bilebiliriz.” Denilebilir. Kysaca ALEM’in altyndaki ve üstündeki noktalar için çok ?eyler denilebilir ve biz bunlardan diledi?imizi incelemek ve irdelemek üzere seçebilir ve ayryntysyna geçebiliriz.

 

?imdi YATAY ekseni çiziyorum:

 

Va’d      Hikaye       ALEM      Hakikat     Vaz’

 

 

Bu terimleri Türkçe kar?ylyklaryyla yazayym.

 

Adanan      Öykü       ALEM      Gerçek     Konulan

 

Yatay eksende EVVEL olan sa?daki mazi tarafy, AHIR olan  soldaki ati tarafydyr.

Önce konulan gerçek vardyr ve bu hikaye edilir. Hakikatin öykülendirilmesi sonradyr.

Âlemler hakkyndaki  hakikatler, deneye yanyla, ara?tyra geli?tire,  zamanla ortaya çykar.

Bu yatay satyr bize bunu anlatyyor. Önce aklymyzyn DO?U?TAN VAZ’ edilen ve konulan kabli / önsel / a priori yapysynyn penceresinden gerçeklere bakaryz. Sonra bunu öykülendirerek dillendiririz. Y?aret ederek dillendiririz. Delalet ederek dile getiririz. Anlamy anlatyryz. Böyle ortaya koydu?umuz öyküye gerçek ady veririz. Bu yüzden derim ki “Hakikati hikaye etmek kolay olmady?y gibi hikayenin hakikatine ermekte zordur.” ?imdi bunu yatay ve dikey eksenleri bir ara getirdi?imizde daha kolay “görece?iz.”

 

                               RAYB

 

 

                               Y?aret

 

 

VA’D      Hikaye       ALEM      Hakikat     VAZ’

 

 

                                       Delalet

 

                                      

                                       GAYB

 

Burada ?unu da görüyoruz ki âlemin bizi çepe çevre ku?atan dört synyr var:

Rayb ve Gayb ile Vaz’ ve Va’d. Bu dörtlüyü ?öyle gösteriyoruz:

 

                                           .

 

                              .          ALEM      .

 

                                            .

 

Burada ?u anlatymy dahi görüyoruz.

 

                                           .

 

                              .            x           .

 

                                            .

 

 

Hakikat i?aret ve delalet ile hikaye ediliyor.

Yani gerçek anlatym ve anlam ile öykülendiriliyor, dillendiriliyor. Dillendirilen ne ?

Yani gerçe?i dile getirirken dilin ve dü?üncenin synyrlary içindeyiz. Synyrlanan kim ?

Ve bütün bunlaryn merkezinde olan “âlem” ilim ve kelam ile in?a edilmi?tir. Âlem ?

Burada yataydaki dört terim, dikeydeki dört terim ortadaki bir terim olmak üzere

toplam 9 sözcük  Bize ne resmi verdi ?

Arty i?areti ile göstergelenen ARA’lary olu?turdu.

Aralarda ALANLARI ortay koydu.

?imdi bu alanlara da a?a?yda terimleri yerle?tiriyoruz:

 

Haber                                                           Hadise

 

                                     x

 

Yçtihat                                                           Kanaat

 

Yukarydaki terimleri KUTULARIN içine yerle?tirdik. Kutularyn altynda da YUMURTALAR var.

Yumurtalara ?u terimleri koyduk.

 

 

Muhalif                                                        Mutabyk

 

                                     x

 

Münafyk                                                       Muvafyk

 

 

?imdi bu iç içe iki alany toplu olarak gösterelim:

 

Haber                                                           Hadise

 

 

             Muhalif                           Mutabyk

 

 

                                     ÂLEM

 

 

             Münafyk                          Muvafyk

 

 

 

Yçtihat                                                           Kanaat

 

Burada alanlar görünüyor… ?imdi alanlardan önceki aralary yerle?tirelim.

 

 

Haber                        RAYB                               Hadise

 

 

             Muhalif         Y?ARET                 Mutabyk

 

 

VA’D      HYKAYE      ÂLEM       HAKYKAT           VAZ’

 

 

             Münafyk        DELALET            Muvafyk

 

 

 

Yçtihat                        GAYB                            Kanaat

 

 

Yazynyn ba?ynda RAYB de?i?kenine GÖZLENEN de?eri atamy?tyk.

Ancak bu rayb sözcü?ünün sözlük anlamy de?ildi.

Çünkü rayb kelimesi; ?üphe, ?ek, tereddüd, ku?ku anlamlaryny hatyrlatan bir terimdir.

Gözledi?imiz hadiseler ve izledi?imiz haberler aslynda bir gizlili?i ve kapalyly?y yansytyr

ve bize aydynlatma, açyklama, yorumlama gere?i ve iste?i duyururlar.

Gördü?ünün yarysyna ve duydu?unun hiç birine inanma diyen bir anlatymy anymsatyr.

Bizlerk sürekli açylan günlük bilgilerimizle do?ru bildiklerimizin yanly? ve yanly? bildiklerimizin do?ru oldu?unu ö?reniyoruz. Böylece  anlamamyzyn ve anlatymyzyn nihai amacy olan inanmanyn ve güvenmenin öyle kolay kolay elde edilemedi?ini görüyoruz. Yorum  tüm yüklem ve yargylarymyzyn kalycy tortusudur. Açyklama ve indirgeme ve betimleme yorumun tortusunu ortadan kaldyrmaz. Y?aretlerin tercemesi  ne kadar sarih olursa olsun, delaletlerin tevili ne kadar ?arih bulunursa bulunsun ihdas ettiklerimiz itibar ettiklerimizden ibarettir. Bunun adyna da yorum ve tefsir ady veriyoruz. Füru’, fusur ve füsunun aslyny ve esasyny bulmada anlam ve anlatymyn synyrynyn ötesine geçmemiz olasy de?ildir.

Bu raybcylyk ku?kucu ve septik olmak demek de?ildir.. sadece ?uhudu gaybdan ayyrmaktyr. (*)

 

Biz sadece KELAMÜLLAH olan kitabymyzda rayb olmady?yna inanyyoruz, onun muhkematyn kat’iyetini müte?abihatynyn te?bihinden ayyryryz ve bunun dy?yndaki evrenin ve insanyn hakikatinin ise bir hikaye oldu?unu biliriz.

 

Bu nedenle zahirde bulun RAYB ile batynda bulanan GAYB, bizim için bir AYB oluyor.

Evvelimizdeki VAZ’ YLE  ahirimizdeki VA’D bizim için bir FARZ  oluyor.

Her ne kadar kesin ve sa?lam sayylan fenni farz ve faraziyelerimizi yani var saymalarymyzy

matematik denklemlerle YASA haline getirmeye çaly?sak ta bu yasalaryn bile aslynda bir NAZARYYE oldu?unu Fizik ve Astronomi  ilminde KESYNLE?MEMY?  parçaly ve yarym çift kuramlardan biliyoruz.

 

Yfade edilen fizik sabitelerin / de?i?mezlerin  birer matematik kostantlardan ve sayysal rakamlardan

ibaret yakla?yk ölçümleri  ifade ettiklerini anlamak için HEYSYNBERG deklaresini anlatmak yetecektir.  Çünkü fizik ölçümde parçacy?yn  hyzyny kesin olarak bilmek için yer bilgisinden vazgeçmemiz,  yer bilgisini kesin olarak bilmek için hyz bilgisini feda etmemiz gerekmektedir. Buna bizi ku?atan zerrelere, atomlara ve parçacyklara ili?kin kuantum kuramynda en genel yasalaryn istatistik yasalar oldu?unu eklerseniz ayby aynen görür gayra ve gayba geçecek GÜVENYLYR  bir kapy ararsynyz. Belki de bunu da anlatymy anlamada bulabilirsiniz. Çünkü anlatma ve anlama, inanma ve ?ehadet ile kemalini bulacaktyr. Y?aret ve delalet ancak ?ehadet / tanyklyk ile hikayenin hakikatine yakla?acaktyr. Tanyklyk  e?er DO?RU olacaksa raybyn ku?kusunu gidermeli  ve gaybyn karanly?yny kaldyrmalydyr.  Bunu gösterecek  yollardan biri olarak, DÜRÜST bir tanyklyktan ba?ka, bu iletinin dizinideki tablolary izleyerek deneyebilirsiniz. Anlamy do?ru ve anlatymy dürüst kylacak ve “GERÇEK”e eri?tirecek güvenilir bir yakla?ym, inancy bilgisizli?e kurban etmeyecek bir arayy?tyr.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

(*)

Mananyn synyrlary üstünde dola?an bu yazynyn tablolarynda

te?his ve tarif ederek fark ve kadr eden ?uurun ?u uçlaryny tespit ettik:

Y?aretin tercemesinde yapylan te?rih tasvir ve tefsir çiftiyle bitiyor.

Delaletin tevilinde yapylan te?rih izah ve irca çiftiyle sonlanyyor.

Hakikatin dirayetinde yapylan tahmin tahric ve tenbit ikilisiyle tahdid ediliyor.

Hikayenin rivayetinde yapylan telif tasnif ve

Sonuçta temsil tebyin ve te?bih ile bitiyor.

Ve biz haml ve hükümlerimizde

te?bih ve müte?abihattan öte gidemiyoruz.

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

 

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

www.osmanziya.com

www.mustafabugucam.com.tr

 

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2905

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 18-Ağustos-2010 Saat 23:03
Anlatym üzerine konu?arak yöntembilimsel analizimi anlatmayy denedim...
Ancak giri?imin ba?aryly olamady?y gelmeyen sorularla belli..
E?er anla?ylmy? olsaydy bu ?ema / tablo duz yazyya cevrilmeden anla?ylabilecekti.
Görülecekti anlatym ?u ?u ?u nedenlerle ba?arysyz kalmy?...
Söz dizim yönünden tümce düsüklükleri ve sözcük bo?luklary var.. akycy de?il.
Anlam bilim yönünden konu tekniklikleri ve tanym bozukluklary var.. anla?ylyr de?il.
Açyk  ve Seçik yani sarih ve ?arih olmayan yazylary kim okur ?
Bunlar konu?makla açylyr ve düsünmekle seçilir böylece sorun a?ylyr.. fakat konu?an kim.. dü?ünen kim..  merak eden kim.. soran kim.. kim.. kim.. kim..
Osman o?lu Mustafa! Hey.
 
 
 
Buna ra?men buraya yine anlam konusunda böyle tablolar koymayy sürdürece?iz.. cünkü anlayanlar çykacak ve ben dahil onlarda bu özetlere bakarak ba?ka özetlere gidece?iz...
 
Burada konu  düz yazy olarak çok özel..  ?ema olarak anlatym çok özgün..
Konu teknik olmanyn ötesinde oldukça otantik.. bunun farkynda oldu?um için yapabilece?im ?eyi yapyyor yöntembilimsel analizleri ve meyvelerini zihnimde ve öze yede?imde saklamadan siber uzaya gelece?e emanet etmek üzere byrakyyorum.
Zaman zaman da ömrüm varsa dönüp bunlara bakaca?ym...
 
Sa?lycakla kalyn.
 
Osmanziya
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2905

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 18-Ağustos-2010 Saat 23:20

i?aretin mukabelesi.. delaletin mukayesesi.. hakikatyn muhakemesi.. ve hikayenin mu?abehesi...

Kelam ortada sual ve cevab ile malum olan mechul...
Kelamyn uslub ve usulu ile maan beyan olunur.
 
Bu tabloya bakanlar izlediklerini imlediklerinde ve okuduklaryy yazdyklarynda ve adlananlary anladyklarynda kendilerini çok yüksek bir yerde bulacaklar.. önceki tabloda dü?e kalka tokezleyip giderken burada birden kendilerini mananyn bulutlary arasynda dola?yrken görecekler.. 
 
 
 
Ve a?a?ydaki  dört da?yn zirvelerini görecekler.. aklyn ve naklin.. lisanyn ve kalbin.
Nutuk edebi bulunacak ve nukta belig olacak.
 
Öyle ise bu tablonun ba?ly?yna ne yazalym ?
 
Merkezi kelam olan bu tablonun ba?ly?y "misal" olsun.
Misal ne ayndyr, ne de gayrdyr.
Yani ne özde?tir benzerlik ve ne kar?yttyr.
Böylece aybyn rayby gayb olmu?tur.
 
Sen temeli benzerlik olan anlam sürücün ve anlatym aygytynla metaforlaryn ve analojilerin yardymyyla göstergeleri çevirerek ve görüngüleri evirerek kah bir hakikata kah bir hikayeye giderek kesin olanlary ku?kulu olanlardan ayyryr ve yava? yava? ortaly?y aydynlatmay baslarsyn.
 
Ortalyk aydynlanynca beni de?il kendini göreceksin.
Ben sendim.
 
Sa?lycakla kal.
 
Osmanziya 
 
Not: ba?lyk olan MYSAL ile iki yany olan AYN ve GYR y yazmadym.
A ya ayn, B ye gayr C ye de misali kendin yaz.
Böylece aks eden i?areti ve hads eden delaleti görmü? olacaksyn.
Kysaca:
 
Hds
 
Gayr    MSL     Ayn
 
Aks
 
 Bu gördü?üne ?ükretmelisin yoksa böyle kalacaktyn:
 
Rayb
 
Ayb    ÂM    Ayn
 
Gayb
 
 Öyle ise itibarlar ve ihdaslarla istidatlaryny san'atlara çevirmeyi sürdür.
Sana verilen bu varlyk yokluk e?itli?i olan olanaklary  bir daha bulamayabilirsin.
 
ihdas
 
 
adem       YMKAN      vucud
 
 
Ytibar
 
ve yukarydaki tablodan daha yüksek ve ahsen-i takvim ve ahseni amel syrryny gösteren  bir tablo:
 
 


Düzenleyen osmanziya - 19-Ağustos-2010 Saat 05:02
IP
Sayfa   2 Sonraki >>
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk