Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: kullanmak(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: kullanmak
    Gönderim Zamanı: 04-Eylül-2010 Saat 20:18

ARAYANLAR VE DÜ?ÜNENLER

KULLANMAK dizin içindeki dosyalar   

        
Arayanlary dü?ünüyorum ve dü?ünenleri aryyorum.

Arayanlar bulurlar my ?

Bulanlarda vardyr, bulamayanlarda..  bulanlar ancak dü?ünenlerdir.

Dü?ünüpte konu?anlar kadar dü?ünenmeden  konu?anlar da vardyr.

Dü?ünmeyi ve konu?mayy kendilerine  kazanç kapysy olarak kullananlar,  arayy?larynyn  amaçlaryny  araç durumuna getirirlerse daima olarak dü?ünme yüzeyinde ve konu?ma düzeyinde kalabilirler.

Aramak ve bulmak,  dü?ünmek ve konu?maktan daha derinde bir etkinliktir.

Aramanyn bir amacy ve aracy oldu?u gibi dü?ünmenin bir alany ve yöntemi vardyr.

Aramayan ve dü?ünmeyen ve elindeki hazyr bilgi ve bulgularla yetinenler  dü?ünmeyi sadece gündelik çykarlaryna ili?kilendirdiklerinde onun sa?lam, hyzly ve verimli kullanymyyla fazla ilgilenmeyecekledir. Böyle insanlaryn sayysynyn sanylandan daha fazla oldu?unu söylemek insany tahkir etmek de?il KOZMYK TEMBELLYK YASASININ  (KTY) bir sonucu olan hazyr paradan ho?lamanyn çekicili?ini ve hazyr bilgiyi sevmenin çelicili?ini göz önüne almaktyr. Paraya ve bilgiyi kullanarak bundan çykar ve yarar sa?lamak bedeni ve beyni olan herkesin do?al bir e?ilimi ve normal bir yönelimidir. Arayy? arty bir efor ister.

Ynsanyn arayy?y onun gereksinim / hacat  tabanynyn temelinde yatan eksikli?inin ve yetersizli?inin  bir fonksiyonudur. Onu tamamlamak, bütünlemek ve yeterli hale getirmek ister. Y?te biz bunu ikiye ayyryyoruz. Birinisi olan gereksinim yenilenen beslenme ve temizlenme ile yetinir. Ancak ikincisi olan arayy? / taharri bu yenileme sürecinin yinelenme süresinde insanyn dü?ünme ve seslenmesinde kendini çe?itli ?ekillerde duyurur,  belli eder.  Ynsanda bunu çe?itli ?ekillerde bastyryr ve göz ardy eder; ya da ifade ve ibare eder.  Bunun birbirine kar?yt nedenleri olur. A?yry zenginlik gibi a?yry yoksullukta ya?amy sürdüren do?umun amacyny aratamaz, ölümün anlamyny sordurmaz. Ten mumunun sönmesi için ne yapmak gerekiyorsa onun pe?inde ko?mak ya?amy amaç haline getirir. Böylece gereksinim / ihtiyaç hem amaç hem de araç haline gelir. Kullanmakta bu i?in motorudur.

KULLANIM bilgi ve parayy kullanmak, kimse ve nesneyi kullanmak, bedenini ve beynini kullanmak gibi çe?itli istimal ve istihdamlary içeren bir tasarruftur.  Ystifade ve istismar etti?i fayda ve semereleri ürün olarak ba?kasynyn yararyna sunmak ve bularyn ücretlerini kendi çykaryna harcamak elbette gerekli hatta zorunlu oldu?u kadar haram ve helal synarlary içinde kalmak kaydyyla elbette me?ru ve makbul bir i?tir. Ancak bir kimsenin ya?amy bundan ibaret oldu?unda kullanym kulluk synyrlaryndan çykarak krally?a ve köleli?e dönü?ür. Ölüm insany a?an talepler do?urur, erdem dünyayy a?an arzular çykaryr, yetkinlik burayy a?an maksadlar aratyr. Bu dilek ve istekler insanly?a, uygarly?yn funun ve hukuk ile san’at ve hikmet etkinlikleri ötesinde din ve ahlak alanlaryny açar, sonsuzluk ve özgürlük kapylary yoklar ve mutlulu?u kutlulukla birlikte elde etmek hedefini önüne koyar.

Y?te bu nokta da dü?ünenler aramaya ve arayanlar dü?ünmeye ba?lar.

E?er amaç aramak ve araç dü?ünmek ise.. bulmayy verimli ve konu?may sa?lam hale getiren bir anlam sürücüsü ve anlatym aygyyty bu pazara sunulacak en kazançly bir maldyr. Yöntembilimsel analiz dedi?im bu özgün maan / anlambilim çarkyny  ve beyan / sözdizim  makinesini kurmak, i?letmek ve kullanmayy ö?retmek üzerine bir proje dü?ündü?ümü belirterek bir duyuru yapmy?tym.

http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=94

 

Bunun tanytym ve revacyny sa?lamak üzerine uzun yyllar çaly?mama ra?men hedefime eri?ememenin ba?ynda hazyry sevdiren KTY engeli gelmektedir.  Hazyr para ve hazyr bilgi tüketilmeye ve eskitilmeye  yani HARCANMAYA amade kylynmy? araçlaryn ba?ynda gelir ki bununla  kysa süreli sonuçlara ve amaçlara eri?ilerek ve kavu?ularak bir süre ilerlenir. Yani araç eskir, gereç tükenir yinelemek için yenilerini üretmek ve yapmak gerekecektir. Bunlardan bilgi, paradan daha temelde yer alyr. Her ne kadar bilgi / çözüm  ve para / emek  birbirine dönü?türülebilirse de temelde yer alan bilgi eninde sonunda tükenen para gibi eskir. Sonuçta bilgiyi yenileyecek olan dü?ünmeye, ara?tyrmaya ve geli?tirmeye ihtiyaç duyulur. Birde ayryca daha çok, daha çabuk ve daha kolay elde etme güdüsü ile yary?ma, çeki?me ve sava?ma dürtüsü  eklersenirse bilginin önem ve de?eri daha öne çykacaktyr. Dolayysyyla GEREKSYNYM / hacat bilgi üreten dü?ünmeye ve dü?ünmenin araç ve gereklerine daha çok GEREKSYNYM / ihtiyaç  duyulacaktyr.  Ylki amaç ve ikincisi araç olan muhtaçlyk döngüsünün içinde bo?ulanlaryn,  dü?ünmenin temelindeki ARAYI?A / harrata  yönelmeleri konu?malaryn seyrini de?i?tirecektir.

Y?te bu noktada  DYL VE DÜ?ÜNCE günlük dil ve bilimsel dilde kullanylan düz yazydan daha hyzly kullanylan ve daha derinde giden bir anlam sürücüsüne ve anlatym aygytyna ihtiyaç vardyr.  Bu aygytla hem dile getirmede derinlik kazanyhacak hem dü?ünme, kar?yly?tyrma ve yargylama kolayla?acaktyr. Çünkü  bu anlatym aracyyla dil evrensellik kazanamakta ve bu anlam sürücüsüyle dü?ünce görselli?e kavu?maktadyr.  

Bundan böyle; ben, do?ru, gerçek, iyi, güzel, bilgi, de?er, söz, buyruk, yasa, yararlylyk, yetkinlik, özgürlük ve sonsuzluk ve Tanry  gibi GEREKSYNYM ÜSTÜ konular gündeme geldi?inde klasik düz yazydan daha hyzly  ve geleneksel sözcüklerle anlatymdan daha verimli bir bir yöntem aranacaktyr.

Y?te bu yöntem, ANALYTYK DÜZLEMY MANTIKSAL OLARAK KULLANAN yöntembilimsel analizdir.

A?a?yda  öze?ine “kullanmak”  terimi konulan TABLO  ile bu anlam sürücüsünü ö?renmeyi, kullanmayy ve yararlanmayy isteyenlere, e?er kysmetlerinde varsa,  GÜZEL BYR YSYM VA’D EDEN,  bir yol haritasy çizmektedir. 

Bu haritanyn iç dairesi: synamak ve sa?lamak ile giri?mek ve sürdürmeyi çerçeveleyen;

YÜRÜTMEK

BYTYRMEK      KULLANMAK     BA?LAMAK

YLERLEMEK

Dy?  dairesi ise: denemek ve yanylmak ile ara?tyrma ve geli?tirmeye çerçeveleyen

ÇALI?MAK

YARARLANMAK     KULLANMAK      Ö?RENMEK

ALI?MAK

 E?er bu daireye daha açyk ve seçik olarak anlamak istiyorsanyz iletinin dizini içindeki tablolary versiyon syrasyyla izleyerek a?ama a?ama görerek incelemenizi öneririm.  Orada burada anlatylan bilgi, görü? ve  gizemlerden daha fazlasynyn bulundu?unu  göreceksiniz.  Dü?ünerek inceler ve görürseniz  arady?ym  ki?ilerden biri olabilir ve arayanlary birlikte dü?ünenerek yöntembilimsel analiz projesini dilini  kurup i?letetecek bir ekipi kurabiliriz. Böylece  bu i?i para ve pazar a?amasyna götürecek  partiye güzel bir isim byrakan onurlu bir öncü olabiliriz.

 

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk