Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: yontembilim lambasy(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: yontembilim lambasy
    Gönderim Zamanı: 03-Kasım-2009 Saat 20:18

Selamün Aleyküm,

Saygyde?er arkada?lar, sevgide?er karde?ler,
 
Bilgi y?ykytyr..
buyruk y?yktyr..
inanç y?yktyr..
sevgi y?yktyr..
ho? görü y?yktyr..
dü?ünce y?yktyr..
dil y?yktyr..
 
Güne? ve mum e?yayy y?ytyr, insan ise insana yukarydaki y?yklarla gerçekleri anlatyr, aydynlatyr.
 
Bu gibi y?yklardan bir tanesi de "yöntem"dir.
yöntembilim ampülüdür.
 
Bu güne kadar YONTEMBilim, bilimlerin YÖNTEMY midir yoksa yöntemin BYLYMY midir ?
tarty?masyny yapmasak bile ve hatta yöntem üzerine konu?masak dahi uygulady?ym
yöntembilimsel analizlerle YÖNTEM AMPÜLÜ'nü bir derece AYDINLATTIM.
 
Bu y?y?y gören bir kaç karde?im bu ampülü parlatmada bana yardym etmeye çaly?tylar.
Onlara te?ekkür ederim. Y?te onlarla gerçekle?tirece?imiz çaly?malary kendimize ait yerimizde sürdürürsek daha güvenli ve daha sürekli oluruz diye dü?ündüm yahoo öbeklerindeki u?ra?larymyzy buraya ta?ymaya karar verdim. Mavi, kyrmyzy, ye?il ve siyah guruplary buraya bekliyorum. Eski forumdaki arkarda?larymyza bir davet yapaca?ym elbette.
 
Bu çaly?malarda yahoo öbeklerinde oldu?u gibi yöntembilimincinin MONOLOGLARI olsun istemiyorum. Bunun yerine yöntembilimcilerin DYYALOGLARI'nyn bir ki?ilik dilimi, çok ki?ilik ileti?ime çevirmesini dili-yorum, bekli-yorum, umu-yorum.
 
Hangi yorum gerçekle?ecek bilimi-yorum
 
Ben yorulmadan ve ampülü patlatmadan..
 
Yn?aallah.
 
OSMANZYYA
 
 
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 14-Kasım-2009 Saat 20:37
Bilgi y?ykytyr..
buyruk y?yktyr..
inanç y?yktyr..
sevgi y?yktyr..
ho? görü y?yktyr..
dü?ünce y?yktyr..
dil y?yktyr..
demi?im ve "yöntem"in bir y?yk oldu?unu eklemi?im.
Hadi bunu çifter çifter sayalym yani syralayalym:
bilgi ve buyruk..
yöntem ve inanç..
sevgi ve ho?görü..
dil ve dü?ünce..
kaç tane oldu, 2 çarpy 4 e?ittir 8
2 çarpy dört olaca?yna 4 çarpy iki olsun:
bilgi ve buyruk ile sevgi ve ho?görü..
usul ve inanç ile dü?ünce ve dil...
 
Bu iki, dört ve sekiz kavramyn olu?turdu?u müzi?i duyuyormusunuz ?
 
 Yakynda duyacaksynyz ama önce hazyr para gibi hazyr bilgiden vaz geçeceksiniz.
 Kendiniz kazanacak ve kendiniz kuracaksynyz.
 
Bu nasyl olacak ?
 
Analitik düzlemin mantyksal kullanymy ile...
 
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 18-Haziran-2011 Saat 23:37

Merhaba,

 
Livermore Ytfaiye Müdürlü?ü’nde bulunan ampul, 18 Haziran 1901 günü takylmy?. O tarihten beri de yanmaya devam ediyor.

Kimse ampulün nasyl olup da bu kadar süre y?yk saçmaya devam etti?ini çözebilmi? de?il.Bilim adamlary henüz bu soruya bir yanyt veremedi.

Ba?langyç döneminde bazy sorunlar ya?anmasyna ra?men, 60 watt gücündeki ampul yanmaya devam etti ve Guinness Rekorlar Kitaby’na girdi.

Ytfaiye Müdürlü?ü’ne ba?y? olarak verilen ampul, Adolphe Chailet tarafyndan tasarymlanmy?ty. Chailet, Thomas Edison ile “En iyi ampulü ben yaparym” rekabetine giren ki?i.

http://dunya.milliyet.com.tr/110-yildir-yanan-ampulun-sirri-ne-/dunya/dunyadetay/18.06.2011/1403954/default.htm?ref=yahoo

Edison para kazanmak için AMPÜLÜ icad etmi?e benziyor ?
E?er akpartinin ampülü de böyle yanarsa... gerisi siz dü?ünün.. bazylary dü?ünmek bile istemez.
Amma yöntembilim ampülünün bin yyl yanaca?yny garanti edebilirim:)))
Sa?lycakla kalyn.
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Haziran-2011 Saat 18:16
Çok büyük bir iddia ama niye olmasyn.
Yn?allah olur, diyelim ki...
Güvenimiz tam olsun.
Allah yol versin...
 
ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2047

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 21-Haziran-2011 Saat 00:28
Biraz ?aka biraz ciiddi biraz  öngörü.. Ancak dil ve yöntem ortaya çyky?lary ve geli?meleri binlerce yyl sürüyor.. örne?in Aristo'un ORGANON ile atty MANTIK temeli 2000 yyldyr sürüyor.. Analitik düzlemin ortaya çyky?y 1610 olan do?um tarihi ve geometrinin ortaya çykyyy olan ANALYTYKLERY sayarsak 2500 yyly buluyor ve hala ayaktalar.. usul konulary kabli bilgilerimizin ve aklymyzyn ilkelerinin eseri oldu?undan  çok yava? olu?ur, çok yava? de?i?ir ve ço uzun süre kalyrlar.
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2047

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 02-Ekim-2012 Saat 11:47

TEKNOLOLOJYNYN BABASI

CENNETLYK MY  ?

 

Ylginç bir tevafuk, a?a?ydaki ev ödevini kom?umun çocu?u hazyrlady.. teknolojinin babasynyn hayaty ve kibritin icady.. atom bombasynyn icadyny aklyma getirdi.. yukarydaki soru nükleer reaksiyon denklemini bulan Albert Einstein hakkynda dü?ünülebilir.. Bu adamlar bu i?lerini cenneti dü?ünerek mi yaptylar ? ki biz onlaryn cennetlik olup olmady?yny merak ediyoruz…

 

Yster do?al olsun ister yapay olsun tüm yaratyk ve yapyklar iyiye de kullanylabilir kötüye de kullanylabilir.. bu durumda yaratanlaryn ve yapanlaryn, kullananlardan önce cennet ve cehenneme  gönderilmesini nasyl dü?ünebiliyoruz ?

 

Bulunan ve kullanylan araç ve gereçlerin tamamen ve hiç istisnasyz ya da büyük bir olasylykla ve yüksek ço?unlukla YYY’ye kullanyldy?yny varsayarak.. Oysa tam tersine DÜNYA’da her ?ey genel olarak ço?unlukla KÖTÜ’ye kullanylyr. Öyle ise YARIM yarlara dikkat edece?iz ? Yer küresi üzerindeki yemeyi sürdürerek yapty?y yolculu?unda topra?yn altyna atty?y insan tohumlaryny nerede ne?redece?ine dü?ünece?iz ?

 

Ye yer’en dü?man  ve  Ey yar’en dost..

Yyllar yel gibi gelip geçerken kalanyn ne oldu?una dikkat et!

Ya?-am Am-aç

de?il dir!

Ar-aç  Ad-aç

dyr!

Amma sen bu HARF VE YSYM arasyndaki ili?kiyi görünceye kadar aklyn belinden yukary çykmayacak…

 

 

Halk-y ?er ?er de?ildir, Kesb-i ?er, ?erdir.

Çünkü: Lehül-mülkü ve lehül-hamdü

 

Nasyl bütün hamdlar O’na giderse bütün yaratylan ve yapylan mülkler dahi O’na gider.

Ampül’ü ister sen yap ister Edison yapsyn, asyl yaratan ve  yapan O’dur, zahiri kâ?if ve mûcidler bir harf / ad’dan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Önemli olan istifade ve hizmetimize sunulanlarla YyY i?ler yapabilmek

Sonra bunu artyrarak, arytarak, koruyarak ve  kurtularak

GÜZEL bir SON’a yakla?mak ve O’na yana?maktyr.

 

Edison’un hayatyna bakarsanyz bir aptal olarak kenara atylmy?.. bu görünürde bir musibet fakat aslynda bir rahmet çünkü okulun syradan eden cenderesinden kurtulmu?.. yapty?y deneyler syrasynda bir tokatla sa?yr olmu?.. bu görünürde bir musibet fakat aslynda bir rahmet çünkü sözsüz ve sessiz konu?ma ihtiyacy do?mu? ve bunu telgrafyn icadyyla gidermi?.. bunun ile zengin olup  sonra paranyn tadyny alynca AKLINI  para kazandyracak onlarca önemli ve yüzlerce paraly bin kadar “icad”yn yolunda kullanmy?..  

 
Acaba biz aklymyzy nasyl ve hangi yolda kullanyyoruz ?

 

Teknoloji.. insanyn rahat ya?ama ihtiyacyny kar?ylamak için kurulur. Ynsanyn kas ve beyin gücünü artyrmak için geli?tirdi?i YAPAY  alet ve makinelerin kendisine verdi?i yararlar, bu gün  DO?AL yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaçlaryn verdi?i yararlary bozacak hale geldi..  çünkü para kazanmak u?runa kötüye kullanylyyor ki biz buna kapitalizm diyoruz.. Keza ideoloji.. de ba?ka bir alanda kötüye kullanylyyor ki biz buna sosyalizm diyoruz.

Bilim ve Teknoloji ile Hukuk ve Ydeoloji

 

DÜNYANIN kapitalizm ve sosyalizmden çekti?ini ?imdi YSLAMYZM ile mi düzeltece?iz yoksa daha da my bozaca?yz ?

Türkiyenin da?larynda Sosyalizmi getirmek için konu?landyrylanlarla Afganistan da?larynda Yslamizmi getirmek için yerle?tirilenlerin YZM’ini anlamak artyk kahin olmaya gerek kalmady…

 
?ehir ve Medeniyet bu gün BE-?ER’in elinde…

 

Müslüman, Marksist ve Mason YZ’lerini kullanan bu M’in izM’ir'de do?up büyüdü?ünü söylemeye gerek var my ?

 
?imdi o izYM artyk  WWW olarak kar?ymyzdadyr!...

 

Hasyly ate?’in icadyndan  ve kontrol altyna alma çaly?malaryna kadar  eme?i geçen herkes elbette yararly bir i? yapmy?tyr.. fakat ne için yapmy?tyr ve kimin için yapmy?tyr ?

 

Y?te bu sorunun yanyty verildi?inde kendimizin ve Edison’un cennetlik olup olmady?yny ö?renebiliriz ?

 

 

Gelelim bizim manevi ampulümüz olan yöntembilime.. tevazu suretinde de?il bir hakikati beyan etmek için samimiyetle söyleyebilirim ki benim ortadan a?a?y olan zekamy ortamaladan dü?ük olan hafyzama yardym YHTYYACIM’dan yöntembilimsel analiz öyle ola?an üstü sonuçlar veriyor ve ola?an dy?y anlam çerçeveleri çykaryyor ki aklyn normal çaly?masyyle elde edilecek kanaviçeler de?il bu örgülemeler. Görmemize ve örmemize yardym eden bu kasna?yn kullanymy ile kendi gerçe?imizi kurmada aldy?ymyz yardymyn herkes tarafyndan ve özellikle günlük dil ve bilimsel bilgi üstündeki felsefi dil ve dini bilgi tarafyndan da Y?E YARAR bir hikmet aracy olarak çaly?tyrylmasynyn yaygynla?masy ve yerle?mesi belki uzun zaman alacak ve elbette ömrümüzü a?acaktyr. Biz bu a?acy dikiyoruz meyvesini kimler yer bilemiyoruz ancak  ya?am i?levimizin üzerime yükledi?i görevleri SA?LAM yapmak ve ödevleri YYY gerçekle?tirmek elimizden geleni yapmaya çaly?mak dü?er. Bu sa?lam soyutunun ve iyi yuvarly?ynyn içini somut i?lerle doldurmak ve güzel niyetlerle dokumak içinde yöntembilimsel analiz AYDINLI?INI  kullanmak gerekmektedir. Çünkü y?yk e?yayy aydynlatyr, do?ru ve gerçek bilgilerle iyi ve güzel buyruklary e?has e?hasa açyklar ve anlatyr.  

 

THOMAS EDYSON

 

 

Thomas Edison 1847'de Amerikanyn Ohio kentinde do?mu?tur. Son yüz yylyn en büyük bilim adamlaryndan biridir. Binlerce icady vardyr. Ailesi Edison yedi ya?yndayken Michigan’a ta?yndy. Buradaki ilkokul ö?retmeninin okuyamayacak kadar aptal demesiyle okuldan alyndy. Edison 12 ya?ynda para kazanmak için tren yollarynda gazete satmaya ba?lady. Ancak kendisi Port Huron Detroit demir yolunda deney yaparken bir patlama sonucunda çykardy?y yangynda vagon ?efinin sert tokady kula?yna denk geldi ve Edison'u sa?yr etti.


1864'de tek tel üzerinde kar?ylykly konu?mayy sa?layan telgraf aletini icat etti ve bunun sayesinde bir çok telgraf ?ebekesi ?irketinin mühendisli?ini yapty. Tek tel üzerinde kar?ylykly konu?mayy sa?layan telgraf aletini kyrk bin dolara satty ve zenginle?ti ve bu daha o  
zamandan Edison 1869'da kendisine laboratuar kurarak fizik, kimya ve elektrikle ilgili deneyler yapmaya ba?lady. Bu arada borsa kurlaryny otomatik olarak kaydeden bir makine icadyyla yylda yakla?yk alty yüz dolarlyk gelir sa?lady. Daha sonra New Jersey'de kendine ait Menlo Park fabrikasyny kurdu. Bulu?larynyn bir ço?unu burada yapty. Daha sonra mikrofany icat ederek Graham Bell'in telefonunu geli?tirdi. Bundan sonra çok önemli iki icat daha yapty biri 1877’de Motograf denen elektrikli yazy makinasyny icat etti. Bir yyl sonrada 1878’de Fonograf'y icat etti. Daha sonra Telefonograf'y ve Aerograf'y buldu.


1883'de hayatynyn en büyük icadyny gerçekle?tirdi ve Edison etkisi denen olayy gerçekle?tirdi yani ysytylmy? bir filamanyn moleküler bo?lukta elektron yayynlanmasyny buldu. 1883'te buldu?u bu olay sycak katotlu tüplerin temelini olu?turdu. Daha sonra Akkor lambanyn üretimini geli?tirmeyi ba?ardy, bu da ampulün halk arasynda yaygynla?masyny sa?lady. 1891'de kinestopu icat etti.


 

 

KYBRYTYN YCADI

Fosfor içeren bir katmanla kaplanan ucu ve kibrite benzeyen a?aç dallaryndan yontulmu? yapysyyla oldukça ilkel bir icada benzeyen kibrit, aslynda çakmaktan daha sonra bulunmu?tur. Ço?u insan ate? yakarken kullandy?y kütük, cira ya da odun gibi parçalarla özde?le?tirdi?i kibritin, ilkel bir icat oldu?unu dü?ünür. Oysa kibritin uç kysmyndaki kimyasal kary?ymyn icat edilmesi ve bunun bir yakycy madde olarak kullanylmasyny sa?layan tüm bilim adamlary reaksiyon, ate?in olu?masyny ve bu ate?in de kibriti tutu?turmasy sa?lanmy? olur.

ucunun kibrit kutusundaki yakycy bölgeye sürtünmesiyle olu?an ?iddetli sürtünme kuvveti çok yüksek bir sycakly?y açy?a çykaryr ve bu sycaklyk neticesinde de yanma i?lemi meydana gelir. Kibrit ucunun yapysy da oldukça yanycy bile?iklerden olu?tu?undan, sürtünme ile olu?an ysydan çok çabuk etkilenir. Kibritin uç kysmyndaki yanycy bölüm; Kükürt(K) ve Potasyum Klorattan(KClO3) olu?maktadyr. Bu kary?ymdaki Potasyum Klorat, yanycy madde olan Kükürtün yanmasy için gerekli olan Oksijeni sa?lady?yndan oldukça kritik bir göreve sahiptir.

Bu iki maddenin birbirine yapy?masy için çok az miktarda tutkal kullanyldy?y gibi, sürtünme i?lemi esnasynda daha fazla ysy olu?masy için de eser miktarda cam tozu bulunmaktadyr. Tüm bu kary?ymlaryn oldukça hassas bir oranda kullanylmasy gerekti?inden, dikkatli bir ?ekilde bir araya getirilmesi büyük önem ta?yr. Ayryca kibritin ucundaki bu hassas kimyasal kary?ym haricinde, kibrit çöpünün kendisi de yanmayy kolayla?tyrmak için i?lemden geçer. A?acyn yontularak çöp haline getirilmesi bile bu yanma i?lemi için yeterli olmady?yndan, kibrit çöplerine üretim a?amasynda Parafin emdirilir.

Bu parafin maddesinin olmamasy durumunda, ço?u kibrit çöpü uç kysymdaki yanmaya ra?men alev almayacaktyr. Kibriti bulanlar her ne kadar Yngiliz bilim adamlary olsa da, 1809 yylynda icat edilen kibritlerin kullanymy son derece tehlikeli ve zordu. Günümüzde kullandy?ymyz modern anlamdaki ilk kibrit, 1831 yylynda 19 ya?yndaki Fransyz bir ö?renci olan Charles Sauria tarafyndan bulunmu?tur.

 Düzenleyen osmanziya - 02-Ekim-2012 Saat 12:18
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk