Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
İnsan Bilim
 YöntemBilim Forumu | İnsan Bilim | İnsan Bilim
Mesaj icon Konu: dort malymyz var(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: dort malymyz var
    Gönderim Zamanı: 23-Kasım-2009 Saat 16:28

DÖRT MALIMIZ  VAR

 

 

 

Dünya da sahib oldu?umuz çok ?eyler olabilir

fakat bunlaryn toplamy dört tanedir.

 

Nakit

Vakit

Syhhat

Salahiyet.

 

Gerisi bunlaryn birer ayryntysyndan ibarettir.

Malik oldu?umuz bu mallar öncelik ve önem syrasyny göre dizilmi?tir.

Bir önceki  bir ardyndakine dayanyr.

Örne?in vaktin varsa naktini kazanabilirsin.

Syhhatli isen vaktin olur.

Salahyn yoksa ve bu yüzden salahiyetlerini yitirmi? hak ve hürriyetini kaybetmi? bir hapishanede bulunuyorsan; syhhatinin, vaktinin ve naktinin önemini ve de?eri yitirirsin.

Demek bu mallar içinde en de?erlisi sonda, en önemlisi ba?ta bulunur.

Nakit önemli ve can alycy bir gereksinim olup bu mal katarynyn önünde bulunur.

Salah de?erli ve temelliye bir gereklilik olup bu mal katarynyn ardynda yatar durur.

 

Bu mallary  tablonun göbe?indeki SYYAH oda?yn ortasynda görüyorsunuz.

Ylmi ve hükmü yüklenmi? yani haml etmi? insana verilen bir emanettir bu dört malikiyet.

Enesine hâkim olmayan ve nefsine sahip olmayan bunlary kaybetti?i gibi

mesuliyeti de boynuna kalyr.

Bu yüzden ayadynyn tasarrufuna ve fuadynyn tasadduruna

Yani ellerin kullanymyna dikkat edilmeli ve gönlün çykarymyna özen gösterilmelidir.

 

?imdi bu mallary teker teker alalym.

 

Sol üstte yer alan NAKYT, hesaby yapylmasy gereken para ve sair emlakimizdir.

Nakdin hesabynyn yapylmasy için harcamalaryn ve kazanymlaryn KAYIT altyna alynmasy gerekir.

Ortada yazyly bir kayyt, alacak ve verecek hesaby olmayan ticaretin muhasebesi de olmaz.

Bu mallary zaman raylarynda yürüyen tren kabul edersek nakit onun lokomotifi olur.

Can alycy ihtiyaç ve acil gereksinim olarak önceli?i olan bu malyn “para” ?eklinde görünümünün

“banknot” olmasyndan ba?ka izafi ve itibari de?erinden ba?ka de?eri yoktur.  

At yemez ve it doyurmaz  bu nesnenin ot ya da et “satyn” alma i?ine yaramasy  sosyo-ekonomik bir gerçeklik olup ?ehir-ülke dy?ynda da? ba?ynda i?e yaramaz.

 

PARAdan sonraki  “döviz” denilen uluslar arasy paranyn, paradan önceki “altyn” denilen dünyaly?yn,do?um ve ölüm arasy geçerlili?i bunlaryn temsil etti?i “satyn alma” gücünde YATAR. (1)

 

Satyn alma gücü;  bu gün oy pusulasy ile banka notu (banknot) halinde parti ve banka arasynda ka?ytlara ve kayytlara geçirilmi? toplumsal etki ve hukuki  yetkiden ibarettir. Biz bu maly nakit olarak adlandyryyor ve ihtiyaç listemizin ba?yna koyuyoruz. Y?te bu kayyt ve ka?yta ba?ly ekonomik de?erin  HESABI yapylmadan harcanmasy israfa yol açan iktisatsyzlyktan ba?ka bir ?ey de?ildir.

 

Kayyt ettiklerine muta denir. Yani meta-y dünyadyr. Onu mebde ile hesab edersin.

Dünya görünürde bu emtia ve sanayi maly ile kurdu?un binek, barynak, giyecek ve yiyeceklerindir.

Bu araç ve gereçlerinle kar?ylady?yn gereksinimlerinden  yararlanmak için kullandy?yn dil ve dü?üncede bir mal de?il mi ? Öyle de?ilse neden donanym gibi yazylyma da para ödüyorsun ? 

 

Lütfen ?emaya bakyn NAKYT’i görün.

 

Sa? üstte bulunan VAKYT, izlenmesi  gereken algylady?ymyz ve ayarlady?ymyz kaynak  ve hedeflerimizi sürükledi?imiz SAATTYR. TAKYB edilen vakit ile dönü?türdü?ümüz güce nakit adyny verdi?imizi yukaryda belirtmi?tik. Ey nefis senin dununda bulunan “Yâ Dûn” dedi?in dünyâ’dyr. Deni hem ba?kasy hem a?a?y anlamyna gelen bir sözcük ve öyle tuzak bir kelime ki onu küçültürsen yücelirsin onu yüceltirsen küçülürsün. Bunun bir ady da HER ZAMAN ALEYYMYZE Y?LEYEN “zaman”dyr. Bunun içindir ki “Ve-EL-asr Ynnel-insane-le-fî-husr” denilmi?tir. Zamanyn tuza?yndan kurtulmak için onu izlemek gerekir. Yzlemezsen hep aleyhine çaly?yr ve en azyndan seni ölüme yakla?tyryr. Yzlersen ve onu lehine çevirmek için önlemler alyp icraatta bulunursan yani bir takym menbayy  bir takym ereklere yönlendirirsen ve bu i?ten maddi ve manevi çykarlar ve yararlar elde edersen kazandyklaryn senin lehine tanyklyk ederler. Yoksa bo?a geçen vakit ve zaman hesaby sorulacak bir MALDIR. Takip edilecek i?lerin ba?yna NAMAZI koyarsan zamanyn aleyhine i?lemesinin önüne geçmi? olursun.

 

Lütfen ?emayy bakyn NAKYT VE VAKYT’i görün.

 

SA? altta bulunan SALAH, gözetlenmesi gereken bir yürüyü? ve gidi?attyr. Sen bir DAVA sahibisin. Ürünün kadar onurun vardyr. Çykar ve yarar kadar sevgi ve saygyda istersin. Ba?kalarynyn seni sevmesi ve kendi içinde huzur bulman için AHLAK denilen özelli?i ve VYCDAN denilen güzelli?i dahi ta?ymalysyn. Vakti ve nakti ta?ymak yetmiyor. Ortaya koydu?un ba?ary kadar yetki ve salahiyet verildi?ini biliyorsun. Bunun için nerede ise ömrünün yarysyny dolduran bir e?itim ve tahsilden geçtin.

Onurlu bir insan olmak için lazym gelen bu özellikler ve güzelliklere SALAH denir. Salih insan olmazsan yani ba?kasynyn malyna, canyna, onuruna saldyryrsan cezaevi denilen tecrit yerine almazlar my ? vakit ve nakit KO?ULLARI içinde bulundu?un gibi toplumun ve hukukun da KURALLARI içinde bulunursun ve ko?ullary uygulady?yn gibi kurallara da uyarsyn ki bu uyu? senin davan ve iddiandyr.

Ne kadar dürüst ve do?ru insan oldu?un bu salah göstergesi ile belli olur. Salah sahibi olursan ancak vaktini kullanabiliyor ve nakdini harcayabiliyorsan; salah, naktin ve vaktin temelinde yer almaz my ?

Ben dü?ünüyorum ki almaz! Çünkü “syhhat”in yoksa yani ya?amyyorsan vaktin olmaz ve buna ba?ly olarak naktin olmaz ki onlary kullanyp yararlanasyn.  Öyle ise naktin vaktin altynda syhhat var ve salah daha temelde yer alyr. ?imdi ?emada bulunan nakit, vakit ve syhhata bakynyz ki üçünü birden göresiniz.

 

SOL altta bulunan SIHHAT, tabibi oldu?un ya?am ve afiyettir. Sen kendinin dokturu olmazsan hiçbir tabib sana fayda vermez. Hipokrat demi? ki ilaçlarymyz yemeklerimizdir, yemeklerimiz ilaçlarymyzdyr.

Ylaçlar yemeklerin özüdür. Günlük dil ve bilimsel dil ile hazyr buldu?un receteler ve tavsiyeleri uygulaman ve önerilere uyman sana syhhat, hayat ve afiyet kazandyryrlar. Vaktini ve naktini syhhatyn yolunda harcarsyn. Syhhat nasyl vakit ve nakit kazandyryrsa bu ikisini de harcamak suretiyle sa?ly?yny kazanyp korumaz mysyn ? Hatta bir söz var; önce insan syhhatini verir naktini kazanyr sonra naktini verir syhhatini kazanyr. Dünya dedi?imiz öyle  bir NAR (E-ner-gi)  oluyor ki böyle syhhat, vakit ve nakit birbirine dönü?erek bizi bir yere götürüyor, bir yöne sürüklüyor ve bir yerde toplamaya çaly?yyor… acaba nereden geldik, neredeyiz ve nereye gidiyoruz ?

 

Lütfen ?emaya bakyp syhhat’in DUA oldu?unu da görünüz.

 

Bu nakit, vakit, salah ve syhhat ile size bir DAYRE çizdirip tablo etrafynda dola?tyrdym.

Bu dairenin geçti?i yerlerde bazy sözcükler var. Bunlary tümceler ve tümceleri para?raflar haline getirmem vakit ve zaman isteyece?inden ve o da bende ve siz de bulunmady?yndan  onlaryn düz yazyya çeviriminden vaz geçiyoruz.  

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

NOT:

(1) Para ile alynyp satylabilen mallaryn tümümün “para” ady altynda  toplanmasy ve hatta mal olmayan vakit, syhhat ve salahyn da “mal” sayylmasy onlaryn bizim hayaten mülkiyetimizde ve bedenen zilyetlili?imizde ve hukuken emanetimizde bulunmasyndan dolayydyr. Hatta beden ülkemizin dahilinde bulunan nefis, akyl, kalb ve ruh ta bir emanettir haricimizde bulunan ehil ve evlat akraba ve ahbap dahi bir emanettir. Bunlar bize “ita” edilerek verilen “mülk”türler. Bize verilen nakit, vakit, syhhat ve salah ile “aziz” oluruz. Bunlaryndan bir ya da bir kaçy  ‘nez’” edilip elimizden alyndy?ynda ve belimizden kaldyryldy?a da “zelil” oluruz. Elimizde olan “bütün” mal ve sermayeye canly ve diri isek “mamelek” denir. Tüm mülk ve emanet elimizden alynyp “terk” ettirilerek öldü?ümüzde ise “tereke” haline gelir. Artyk yüklenerek haml edip  yapmady?ymyz mal ve mülkün hesabyny ahrette yaptyryrlar.  

 

 

 

 Düzenleyen osmanziya01 - 23-Kasım-2009 Saat 16:49
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk