Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: emanet(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: emanet
    Gönderim Zamanı: 24-Kasım-2009 Saat 11:19

BYÇYM VE YÇERYK

 

SUUR  rar dosyasy  içindeki dosyalar

 uploads/20091124_111827_SUUR.rar

 

Genelde benim derdim yöntembilimin BYÇYMYNY  ö?retmektir. Fakat bilinen bir konu olmady?yndan ö?renci bulamam ve hatta ö?renici bulmakta bile zorlanyrym. Bu bilinmeyen mevzu birkaç merakly ki?i dy?ynda sadece benim ö?renme alanymdyr. Bazen de u?ra?larym beni öyle içeriklere, öyle bilgilere ve öyle kurgulara getirir ve bunlar o kadar önemli ve de?erlidir ki bu YÇERYKLERY özel yerlerde saklarym. Örne?in aylyk datalarymyn KULL kysmynyn hascüz dizini böyle bir  toplama mahallidir. Örne?in iki ki?ilik üyesi olan sermest öbe?ine bindiririm. Çünkü konu çok soyut oldu?undan yazyyy okuyacak tabloyu anlayacak çok kimse yoktur.

 

?UUR (SUUR) dizini içindeki say ve gr (ger-çek, gir-di, gör-ü?, öz-gür) adly ve üç versiyonlu iki tablo da bunlardan biri..

 

Yöntembilimsel analizi ö?renip analitik düzlemi mantyksal olarak kullananlar ?emalaryn “gr” tablolary içinde dola?tyklarynda anlayacaklar ki insanyn ö?renmesi tanyncy ile ya?amy arasynda, inancy ile davrany?y ortasynda bir okuma yazmadyr. Zaten dilin ilk ö?renmesi okuma ve yazmasydyr ve e?itimin birinci maddesidir. Her ?ey ve her türlü bilim onun üzerine bina edilir.

 

Say tablolarynda  ise e?-sesli bir kelime olan “say” adynyn içerdi?i ça?ry?ymlarym tablonun yani anlam çerçevesinin içinde toplanarak temel dil olaylary betimlenmi?. Oradan temel dü?ünce içeriklerine geçilmi?. “ Say’ ” Arapça bir sözcük, “Say” ise Türkçe bir ad. Ad, anlamly kökü ta?yyan bir sestir.

Bu birbirine benzer sesten “say’’” Türkçemize Mesai olarak geçmi? ve  Türkçe “say” sözcü?ünün kullanylan bir örne?i “Sayy?tay”. Bu sesin ça?ry?tyrdy?y kavramlar ve anlamlar arasyna dilin ve dü?üncenin temel ilk ve ilkeleri yerle?tirilmi?.

 

Bu dizin içindeki tablolarda dola?anlar,  bu yo?un konulary anlamalary için benim yazylarymy okuyup, benim tasalarymy izleyip, benim tasarymlaryma a?ina olup, benim arayy?laryma arkada? olup sohbetime a?ina olmaly ki konuyu ancak o zaman kolay anlayabilirler, tarty?ma ?ansyny elde ederler ve  ele?tirme olana?y bulabilirler. Ben bu mutlu sonucu görebilir miyim..  bilmiyorum. Ama en azyndan bu i?i yapacaklara eri?ebilecekleri bir emanet byrakyyorum.

 

 

 

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

NOT:

Bu anla?ylmaz gizemli yazylary ve  okunmaz bir dizi tablolary

buraya yazmanyn ve web, foruma ve öbe?e bindirmenin anlamy

onlary ki?isel kayytlarymyn arasynda kaybolmadan siber uzayyn kollaryna emaneten byrakmaktyr.

Rahmetli Alaton’un dedi?i gibi malymyz gibi bilgimizi de götürmeye yetkimiz yok.

Belki bilgiyi ve birikimi aktararak ve yansytarak burada byrakmak maldan daha çok gereklidir.

Gün gelir anlayan ve okuyan çykar. Belki de ?imdi anlamayanlar bir gün anlar hale gelir.

Hasyly bu iletinin tablolarynda bu iletiyi fersah fersah geçen bilgi ve bildirimler var.

Daha karly ve yararly yakla?ym, onlary almak ve anlamaktan ziyade analitik düzlemin mantyksal kullanymy olan yöntembilimi ö?renmek için çaly?mak ve onu syk syk kullanarak yöntembilimsel analize aly?maktyr

 

http://www.yontembilim.com

http://www.insan-bilim.com

http://www.osmanziya.com

http://www.mustafabugucam.com.tr

 

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

 

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
taharriyat
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 25-Kasım-2009
Gönderilenler: 26

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 27-Kasım-2009 Saat 23:04
Sayyn Osmanziya,
 
Uzun süre seni izliyorum.
Yöntembilim dedi?in bulmacaya benzeyen çaly?malarynyny da biliyorum.
 
Çaly?many de?erlendirecek elbette sen de?ilsin bu çaly?marynynyn i?e yarayaca?y ve onlary kullanacak kimseler de?erini verecektir.
 
Benim ?a?yrdy?ym tarafyn bunca  yyl kendin söyleyip kendin dinledi?in sanylan öyküyü nasyl sürdürdü?ündür ?
 
Çaly?malaryn ne i?e yarayacak ki kendini bu kadar pareliyorsun ?
Bunu bana anlatabilir misin ?
 
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 04-Aralık-2009 Saat 11:50

YONTEMBYLYM NE YSE YARAR…

 

 

Sayyn taharriyat,

 

Bilirsin ki insanyn naksyndan do?an hacaty oldu?u gibi kasryndan çykan harrat’y dahi vardyr.

Arayy?, sorgulayy?,  dü?ünme, dü?ünce ve  dü?ünmece dahi bundan kaynaklanan ve haryl haryl yanan  bir ate?tir.

 

Ben zaten bu güne seslenmiyorum  “Çaly?mamy de?erlendirecek” gelecek ku?aklara iletilmek üzere birikim, deneyim ve kazanymymy siber uzaya emanet ediyorum. Yöntembilime  çaly?tyklary ve aly?tyklary derece mantyksal  analizi görsel olarak kullanacaklar, yararlanacak ve de?erlendireceklerdir.

Bunun öncülü?ünün  onuru bana kyvanç verir, sevabynyn ise  yedi sülaleme  yetece?ini dü?ünüyorum.

Ba?kasy bilmese de O’nun bilmesi ve ho?nutlu?u zaten yeter.   

 

Yyllarda sürdürdü?üm bu öyküyü türkü haline getirdim,

Bu türkünün çekimine kendimi kaptyrarak gidiyorum.

 

Peki, ben nereye gidiyorum?

Benimle beraber sizlerde elbet  bir yere gidiyorsunuz!

Nereye gidiyoruz?

 

Genelde  bir yere gider insan, bir ?ehre gitti?i gibi bir mevsime de gider..

son bahardan ilkbahara gitti?i gibi gençlikten ya?lyly?a dahi gider.

De?i?ik bir gidi?ten bahsedeyim sana:

Bilinenlerden bilinmeyenlere do?ru gidiyoruz.

Bir ba?kasy bunun tersini söyleyebilir.. Bilinmeyenlerden bilinenlere…

Yki seçenek daha kaldy:

Bilinenlerden bilinenlere…

Bilinmeyenlerden bilinmeyenlere…

 

Dü?ünmek;

bilinenden çykarylan bilinmeyen olan SORU ile

bilinende saklanan bilinmeyen olan YANIT

arasynda BA? kurmaktyr.

 

Yöntembilim;

bu tanymlanan dü?ünme i?ine yarar ilk önce..

Sonra i?i anlamaya yarar..

Sonra gerçe?i aramaya yarar…

 

Ynsan i?i niçin anlamaya çaly?yr?

 

Çünkü i? onu zorlar.. Bir i? zor ise sorun var demektir.

Ynsan sorunu soru haline getirerek onu yanytlamak suretiyle sorunu çözmek ister.

Ama kolay olmaz elbette.. Y?te bu zorluklarda akyl, dü?ünme ve ilim ona y?yk saçar ve aydynlyk verir.

Akyl ile ilim arasyndaki ba?, burada tanymlady?ym gibi dü?ünme, tefekkür ve fikirdir.

Yöntembilim analitik düzlemin mantyksal kullanymyyla

sa?lam dü?ünmenin ve verimli dü?üncenin yolunu açar.

 

Ynsan neden gerçe?i arar?

 

Çünkü savyna kanyt bulmak zorundadyr.

Nereden gelip nerede gitti?ine.. Nesnelerin neden’ine ve kimselerin niçin’ine dair 

Günlük bilginin sorunlary ötesinde bilimsel bilginin sorulary berisinde

Sorunlary ve sorulary vardyr ve bunlary birer dava ve iddia olarak ortaya koymu?tur.

Bunlary kendine ve  ba?kalaryna inandyrmak için kanytlamak zorundadyr.

 

Y?te insan ku?kulu ve ke?keli bulanyk kapylary, karanlyk ve korkulu kapaly bulutlary

Açyk ve seçik olarak ortaya koyacak ANLAMA y?y?yna muhtaç ve YNANMA aydynly?yna a?yktyr.

 

Y?te yöntembilimsel analiz dedi?im “analitik düzlemin mantyksal kullanymy”

dil hapishanesini aralama fyrsaty verir ve dü?ünce kafesinden ötesine geçme olasyly?yny açar.

Yöntembilim bu i?e de yarayabilir.

 

A?a?ydaki ?emaya bakarsan YÖNTEMBYLYM’YN insany kara kara dü?ünmekten kurtararak

açyk ve seçik dü?ünmenin kapylaryny açty?yny görürüsün.. çünkü dü?ünmenin böylesi

bembeyaz bir zevktir.

 

   

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

Semantik / anlambilimsel / MAANÎ yetersizliklerim

Yçin düz yazydan özür dilerim

 

 

 

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
taharriyat
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 25-Kasım-2009
Gönderilenler: 26

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 04-Nisan-2011 Saat 20:02
Baktym bu yazyn 637 kez okunmu? ve benden ba?ka yanyt veren yok.. demek ki yazdyklaryny anlamamy?lar.. belki yazy ba?ta oldu?u için ve ba?ly?yda "emanet" oldu?u için bu kadar çok reyting almy? olabilir ama eminim, yine söylüyorum, anlamamy?lardyr.
 
Evet, yöntembilimsel analiz dedi?in i?i kullanan bir iki ki?i var. Hem onlarynki senin yazdyklaryndan daha açyk ve anla?ylyr görünüyor fakat yine sonuçta bu iletinin  ?emansynda belirtti?in gibi kapaly ve anla?ylmaz bir  karanlyk  tutturmu? gidiyorsun.
 
Açyk ve seçik anla?ylyrly?yn aydynly?y nerede ve  ne zaman ? 
 
Bu ?u demek de?ildir, anlamyyoruz diye söylediklerin konular önemsiz, yaptyklaryn de?ersiz. Belki gelecekte anlayanlar olacak yada olabilecek  ve yöntembilimsel analiz dedi?in kelimelerle resim çizme sanatyny gerçekle?tirenler çykacak veya çykabilecek.
Ne yazyk ki bu cekler  ve caklar ?imdi kar?yly?y olmayan çekler ve ödenmeyen alacaklar.
 
Dediklerinden hafyzymyza fazla bir ?ey alamyyor ve resimlerini zihnimize  kopye çekemiyoruz. ALAMIYORUZ Çünkü ANLAMIYORUZ.
 
Amma buna ra?men seni izlememi sürdürüyorum. Bir gölge gibi ardynda duraca?ym.
Çünkü bende olan bir ?ey sende bulunuyor, dilimle anla?ylyr de?il dememe ra?men yazylarynda ve tablolarynda sezdi?im bir y?yk var ki,  zaman zaman olsada bu yazy?mayy sürdürüyoruz. 
 
Neyse ki NOYAN diye bir arkada? seni anlady galiba fakat i?in sonuna bakmak lazym.
 
Böyleleri oldukça ve bunlar sana sordukça ortaya çykan yanytlaryn aydynly?ynda belki anlayy?ymyz yükselecek  ve buna ba?ly olarak ta sorularamyz artacak. Ancak bu da bir temennidir, tatmin de?il.
 
Bütün bunlara ra?men Ö?RENYCY bulma umudunu yitirme ve belkide elinde kalacak sadece  onlar olacaktyr onu da almak istemem.
 
Ba?arylar diliyorum.    


Düzenleyen taharriyat - 04-Nisan-2011 Saat 20:05
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2047

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 08-Nisan-2011 Saat 16:56
Saygyde?er Karde?im,
 
Söz her zaman bilgi vermez.. bilgi her zaman gerçe?e eri?tirmez.. çünkü tanyma, bilme, anlama ve inanma etkinli?imizin  alanlary ( türlü türlü )  de?i?ir,  konular? ( a?ama a?ama ) geli?ir. Bu nedenle bilidi?imiz ve anlady?ymyz konu olur, bilmedi?imiz ve anlamady?ymyz konu olur.. tanydy?ymyz ve inandy?ymyz alan olur.. tanymady?ymyz ve inanmady?ymyz alan olur...
 
Kysaca herkese her?eyi her zaman aktaramayyz ve anlatamayyz. ve Hz. Mevlana'nyn dedi?i gibi anlatabildi?imiz anla?ylanlar kadar olur.
 
Üstelik  konularym soyut ve biçimsel, bu nedenle somut içerikli alanlaryn ve konularyn anlam ve anlatym kolayly?yndan yoksunum. Zaten bu içerikli  alanlar ve somut konular benim hedefim olmady?ym gibi hedef kitlemde bu beklenti içinde olanlar de?ildir.
 
Bu ra?men soyut ve biçimsel konularyn bo? ve saydam halleriyle sunulmasy da kolay de?ildir.  Tabiri caizse bu bo? bardaklary ve cam tabaklary yiyecek ve içeceklerle doldurmak zorundayym. Bu nedenle içerikli ve somut alanlardan ve konulary söz konusu etmeliyim. Özellikle insanbilimde bunu uyguluyorum.  fakat bunlar dahi tamamen görsel ve i?itsel dünyaya ait bahisler olmady?yndan okuyucularym bunlara yabancy olabiliyorlar ya da terimlere, sözcüklere ve adlara yabancy kalabiliyorlar bu da anla?ylyrly?y zorla?tyryyor.
 
De?er taraftan iyi bir Ö?RETYCY olmady?ymy dü?ünüyorum. Fakat benim gibi  iyi bir Ö?RENYCY olan bir kaç arkada? buldu?umda bunlaryn birinin iyi bir ö?retici olmasyny bekliyorum.  O zaman yöntembilimsel analiz biraz daha kolayla?acak ve yaygynla?acak.
 
Yöntembilimsel analizin ne oldu?unu ili?kin 1990 yylynda  kuramsal açyklamalar denedim http://www.yontembilim.com/yontembilim/yontembilim.asp 
fakat bu çok soyut ve ilk müsvedde oldu?undan pek itibar görmedi.. 2006-2009 yyllary arasynda yahoo öbeklerinde somut ve içerikli konulary yöntembilimsel analizle sunmaya çaly?tym.  

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

 
Bu öbeklerden yararlanmak için yahoo email hesaby olup bu haber guruplaryna üye olmak gerekmektedir. Buralardaki yakla?yk 3000 konu ve bu konulara ili?kin binlerce ?ema içerisinde yöntembilimsel analiz yaptym. Siber uzaya emanet etti?im bu anlatymy çivi yazysyny çözen insanly?yn çözmesi çocuk oyunca?ydyr. Fakat zamany gelmeyen ya da zamany geçen her oyunca?yn oyuncu bulamayaca?y da bir ba?ka gerçektir.
 
2009 ekiminden beri açylan bu yerde de
ANLATIM ba?lykly (630 kez okunmu?)
iletide ve
2011 ba?lykly (406 kez okunmu?)
iletedi biraz daha ayryntyly olarak yöntembilimsel analizi ö?retmeye çaly?tym.
 
600 kez Okunmu?, 400 okunmu?.. isterse 6000 ve 4000 kez okunsun e?er okuyanlar  ka?yt ve kalemi ELLERYNE  alyp hafyza ve zekalarynyn deneme ve yanylmalaryny tablolar üzerinde yürütüp çaly?tyrmazlarsa BEYYNLERYNYN enlem ve boylamlarynda  bir iz byrakamazlar. Ve sonuçta ö?renmeleri, kullanmalary ve yararlanmalary ilerleyemez ve anla?ylyrlyk sorunu çekerler.
 
Bu ?u SUÇLAMA demek de?ildir neden yeteri kadar ilgilenip ANLAMIYORLAR.
 
ALAKA ve ilgi, her türlü bilgi ve sevgiden önce gelir.. merak ve a?kyn kökeni olan YLGY, bilgi ve sevgi ile kazanylacak gözlerin, gerçeklerin ve gönüllerin  ba?langycydyr. Ve bu alak da insanyn nasibi, kaderi, kabiliyeti ve imkany kadardyr. Herkes üzerinde tecelli eden esmasy kadar görür ve hüsnasy kadar ilerler. Ne kadar gayret ederse etsin alaka duymady?y bir konu ve alana girmek ve yönelmek ona zor olur. Çekici ve çelici gelmez. Zaten bir müddet sonra da o karde?im burada olmaz. Ama içindeki ilgili ilginin çy?ly?yn ça?rysyny duyanlar ise anlamaya direndi?i kadar anlamaya çaly?yr ve çaly?ty?y kadar da anlayy?y ilerler.
 
Sonuçta diyece?im Akifin ?u çy?ly?ydyr:
 
"Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim.
Ne hüviyyette ?u kar?ynda duran e?'arym:
Bir yy?yn söz ki samimiyet ancak hüneri;
Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkarym.
?i'ir için "göz ya?y" derler; onu bilmem, yalnyz,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârym!
A?larym, a?latamam, hissederim, söyleyemem;
DYLY YOK KALBYMYN, ondan  ne kadar bîzarym!
Oku, ?âyet sana bir HYSLY YÜREK lazymsa;
Oku, zira onu yazdym, iki söz yazdymsa.
 
Evet, Osmanziya'ya hisli bir yürek lazymsa, hayatta hiç ?iir kitaby okumady?y için yüre?inin eksi?ini, SAFAHAT ile tamamlamasy lazym.
 
ama size ?ayet DÜ?ÜNEN bir BEYYN  lazymsa.. bunun bir çaresi, elbette ba?ka çözümlerde vardyr,  Osmanziya'nyn YÖNTEMBYLYMSEL ANALYZYNY anlamaya çaly?manyz lazym, derim.
 
Belki ?u an aklyma gelmeyen  ANLA?ILABYLYR olamamamyn bir kaç daha nedeni olabilir.
(demi?tim, bu yazyyy düzelttekten sonra, ?unu da ekleyebilirim. Ylk yazdy?ym müsvette yazymy bir kaç kez düzeltme yapmak zorunda kalyyorum ve bu imkandan yoksun kaldy?ymda syrytan cümle dü?üklükleri kurulu?un ve soyutlu?un kapalyly?yny daha da kilitliyor)
 
Bütün bunlara ra?men yine de umutluyum.
 
Bu vesileyle ilginiz, katkynyz ve te?vikiniz için te?ekkür ederim.
 
Sa?lycakla kalyn.
 


Düzenleyen osmanziya - 08-Nisan-2011 Saat 22:49
IP
hasan ali
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 10-Kasım-2011
Konum: Konya
Gönderilenler: 1

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 10-Kasım-2011 Saat 23:54
Forumunuza yeni katyldym.Ba?aryly çaly?malarynyzdan dolayy sizi tebrik ediyorum.Saygylar.
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2047

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 11-Kasım-2011 Saat 01:33

Ho?geldin Hasan Ali Bey Karda?ym,

Katylymyn için te?ekkür ederim.

Ve çaly?malaryma yapty?yn "ba?ary" iltifatyny dua yerinde sayyyorum. Çünkü ba?ary yok fakat umuluyor. Ba?arynyn ilk derecesi insanyn gelirini giderine denk getirmesidir.  Hatta bunu ?öyle söylerler Ba?aryly erkek, karysynyn masraflaryny kar?ylayabilendir. Ba?aryly kadyn da böyle bir erke?i bulandyr. Bu ba?ary ilk, temel ve önemli bir ba?arydyr. Çünkü "helal" bir mai?etin içinde BULUNULMASI  müslüman bir insan için, dünya synavynda ve ahiret yary?ynda birinci basamaktyr.

Ba?arynyn ikinci derecesi  ?udur: Geçimi için yapty?y seçiminde gelir ve giderini dengeleyen insanyn artyk sadece kendi geçimi de?il de ba?kasynyn geçimini temin edecek ÜRÜN, mal ve hizmete yönelmesidir. Örne?in ba?kasyna i? kapysyny açan ve i?çi çaly?tyran bir dükkan, ?irket ve kurumunun bulunmasydyr. Bu ba?ary kategorisinde insanlaryn bu "ürün"ü kadar "onur"u vardyr.  Yani üretilen mal ve hizmetten ba?kalaryda yararlanmakta ve bu arada i?çilerde para kazanmaktadyrlar. Bu ürünün kalitesi kadar insanyn ba?arysy artar.

Ba?arynyn üçüncü derecesi.. böylece konu uzar gider. Bu nedenle kysa kesip sadede dönersem yapty?ym i?te daha ba?kalaryny yararlandyryr derecesine gelinmedi?inden yani ba?kalaryda yöntembilimsel analizi kullanyp fikir ve çözüm üretimine getirilmedi?inden çaly?manyn ki?isel düzeyde kaldy?y gerçe?ini görmemezlik edemiyorum.
 
Amma ?u da var ki ço?u kimse hazyr paradan ho?landy?y hazyr bilgi ve dü?üncesi seviyor.. yani oturup kendi görü?ünü  ve bilgi ihtiyacyny hazyrlama gere?i duymady?yndan ve ortaya DÜ?ÜNME zorunlulu?u çykmady?yndan bizim YÖNTEM ürünümüz para etmiyor.
 
Yani kabahatyn hepsi benim de?il.. her ne kadar ticaret mentalitesi de?i?ti.. ?imdi sadece ihtiyaç olan ürünü de?il ihtiyacyn kendisini dahi reklam ve sair hilelerle ortaya çykaryyorlar. ?imdi bizim de sadece yöntemi de?il yönteme ihtiyaç duyuran dü?ünmeyi dahi reklam etmemiz gerekiyor. Sonra dü?ünmeye en uygun, en verimli, en hyzly, en sa?lam ve en sa?lykly  yöntemin bizim ki oldu?una insanlary inandyrmamyz gerekiyor.
 
Yani gördü?ün gibi yapacak çok i?imiz var.. Yn?aallah duanyz, katylymynyz ve katkynyz ile hep birlikte daha ba?aryly oluruz.
 
Sa?lycakla kal.
 
Osmanziya


Düzenleyen osmanziya - 11-Kasım-2011 Saat 01:37
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2047

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 03-Mart-2012 Saat 13:51
 

Esselamü Aleyküm,

 

 

"Baktym bu yazyn 637 kez okunmu? ve benden ba?ka yanyt veren yok.. demek ki yazdyklaryny anlamamy?lar.. belki yazy ba?ta oldu?u için ve ba?ly?yda "emanet" oldu?u için bu kadar çok reyting almy? olabilir ama eminim, yine söylüyorum, anlamamy?lardyr

 

 

 

Yukaryda 637 rakamy bir yyl öncesine ait ?imdi 1800 olmu?.. yani ikiye katlanarak okunmu?..

 

Yani  ba? olsa isterse sovan ba?y ol.. bu ba?lyk en ba?ta oldu?u için saygy görüp okundu?una göre bende buna saygy göstererek bu ikinci yazyyy yayyyorum.

 

Bu bir sene içinde görünür bir geli?me görünmüyorsa da bu görünmeyen bir geli?me bulunmuyor anlamyna gelmez.. yöntembilimsel analizi kitapla?tyryyorum.

 

Elbette kitapla?mak hitapla?mak anlamyna gelmez.. kelamla?mak selamla?mak anlamyna gelmedi?i gibi.. bu yüzdendir ki önce selam sonra kelam gelir.. yine bu yüzden önce kitap sonra hitap gelir.

 

?imdi bir kitab yazylyr fakat bu muhatabyny bulmazsa kitab olarak kalyr.

Burada ki yazylarym nasyl muhatabyny bulmuyorsa büyük bir olasylykla kitapta öyle olacaktyr.

Cuma günü ya?ly bir turist rehberi amcamla sohbet ettik.. tanynmy? bir  Arkeolog Profesöre TÜRKÇE niye kitap yazmyyorsun demi?, TÜRKLER OKUMUYORLAR KY ? demi?… Türkler dedi?i de aslynda müslümanlar.. Onlar da Kur’an-I Kerim okurlar.. onu da sevab için okurlar, bedava de?il hani.. okuyanlaryn ço?u da okudu?unu çeviremez yani anlamaz.. ne ise biz bu acy durumu unutarak.. okunmasa dahi yazmaya devam edelim..

 

?imdi dört tane sözcük  söyledik ve bunlary syralayalym; selam, kelam, kitap ve hitab.

Bu syralama ba?ka ?ekillerde de yapylyr.. demek burada sadece bir liste  sadece syralama yok.

Olsa olsa syralarken önem syrasyna göre bir öncelik verilebilir.

Demek burada syralamadan ba?ka bir ölçüye göre dizmede var.

Y?te bunun için söz syralamasy de?il söz-dizim (beyan-sentaks)  denilir anlatyma.

 

Yukaryda listeyi bir tamlama ?eklinde yapabiliriz: Selamyn kelamy..  Hitabyn kitaby..

Hatta tümce haline de getirebiliriz.

“Kelamyn selamy ve  hitabyn kitaby  önce gelir.”

 

Klasik düz yazyda yatay  olarak yapylan söz diziminin tek bir ölçü var: Öncelik ve Sonralyk.

Bu öncelik-sonralyk ili?kisine KALIB ady verilir. Her dilin bir dizme aly?kanly?y vardyr ve buna kural denir.

Türkçe’deki kurala göre özne ÖNCE gelir sonra da yüklem gelir ve bu ikisi arasynda di?er ö?er alyr.

Amma kural dy?y yani istisnaen kuralsyz devrik cümlede kullanylyr ve bu anlatyma çe?itlilik ve hareket katar.

Örne?in yukarydaki tümceyi ?öyle de yazabiliriz.

“Önce gelir, kelamyn selamy ve hitabyn kitaby.”

 

Oysa yöntembilimsel analiz sadece öncelik ve sonralyk de?il bundan ba?ka ayryca öncelik ve sonralyk YATAY çizgisinin altlyk ve üstlük yani DYKEY durum da vardyr.

 

Bu durum da yukarydaki sözcükler ?öyle dizilebilirler:

 

KELAM                                SELAM

 

 

 

HYTAP                                 KYTAB

 

Bu  dizilim de öncelik nerede ?

 

Sa?da.. çünkü önceli?i olan selam ve kitab sa? yanda duruyor amma altly ve üstlü bir ?ekilde..

 

Selam ile adam bir kelam söyüyor ve mütekellimin bu sözleri bir kitap olu?turuyor ve onun da bir muhataby, bin dinleyeni, bir çözeni, bir hedef kitlesi oluyor. Demek bu i?te sadece adam yok adamlar var. Bu adamlarynda bir selamlarynda bir maksady, kelamlarynda bir meramy ve kitablarynda bir mesajy var ki MUHATAB bunu anlamaly..

 

Anlamazsa…

Anlamzsa bo?a my gider.. elbette çünkü söyledi?in anlatty?yn kadar de?il anlatabildi?in ve anla?ylabildi?in kadardyr.

 

Buna ra?men biz yine bo? kürek çekmeye devam ediyoruz.. öyle mi ?

 

De?il ?imdi anlamayan varsa yaryn olabilir.. hatta ?imdi anlamayanlar bile bir süre sonra anlayabililer.

 

Yeter ki sen anlady?yndan ve anlady?yny anlatty?yndan emin ol.. zaten anlamady?yny nasyl anlatabilirsin ki.. ezber kopya ayry ?eyler.. ama insan fuadyny ifade ediyorsa.. gönlünü dillendiriyorsa ve dü?üncesini dile getiriyorsa ve bununda dillendirmeye de?er  bir nesne  ve dile getirmeye de?er bir nesne oldu?unu biliyorsa bazy kimselerin onu anlamamasy onun DE?ERLY BYR NESNE olmasyny yitirmez.

 

Y?te biz bunun için yazmayy sürdürece?iz.

Çünkü üzerimizde emanet ver, sahibine (MUHATABA)  verece?iz.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

Not: Kelamyn tam resmi ?udur:

 

 

Makam

 

 

Muhatab       KELAM     Mütekellim

 

 

Maksad

 

Cum’a güne Ylahi Yazgy bu fakiri KELAM’A GYRY? kitabyyla tany?tyrdy.

Hemde Fahraddin-I Razi’nyn El-ELMUHASSAL’asyna eserin  mütercimi

Prof. Dr. Hüseyen ATAY’yn verdi?i ad ile.. hukuka giri? olur, felsefeye giri? olur

YSLAM FELSEFESYNE GYRY? olmaz my ? Hamd ü Senalar Kavu?turana.

Yüce Rabbimiz yararlanmak ve yararlandyrmak nasip etsin.

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Düzenleyen osmanziya - 03-Mart-2012 Saat 14:04
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk