Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: karar vermek(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: karar vermek
    Gönderim Zamanı: 27-Ekim-2010 Saat 04:36

 

 

 

 

 

 

KARAR

 
KARAR dizini içindeki dosyalar

 

“Buna benzer ba?ka sorunsallar var gündemimizde.
Örne?in "Karar vermek" eylemine ili?kin durumlar var.
Acaba "Karar"yn öncesi mi yoksa sonrasy my daha önemlidir?
Genel kurala göre zayyf insanlar karar vermeden önce "Acaba hangi karary versem do?ru olur" diye ku?ku duyarlar... Güçlü insanlar ise karar verdikten sonra "Acaba kararym do?ru muydu" diye ku?ku duyarlar.”

 

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas/2010/10/26/onemsiz_kararlara_takilip_onemli_kararlari_alamamak

 

Yukaryda yakla?yk bir yyldyr okudu?um yeni gazetem SABAH artyk Türk basynyn AMYRAL GEMYSY..  Ardyç ve Barlas severek okudu?um iki kylavuz yazar. Dü?üncelerini benimsemem  ve anlatymlaryny be?enmen inançlaryny da onaylady?ym anlamyna gelmez. Ama yazylaryyla yol gösterdikleri ve y?yk verdikleri muhakkak. Bazy rehberler ana hatlary bazy muhbirler ayryntylarda yol gösterirler. Ancak bir yyldyr ufkumu geni?leten matbuat yyldyzlaryna

minnettarym.. kendilerine kutlu  ba?ary ve mutluluklar dilerim.

 

?imdi yukarydaki alyntyya gelince bildi?im ve belki de bilinen  do?rulara ters yargylar gördüm.. yani aslynda yukaryda yazylanyn aksine olarak  güçlü insanlar kararlaryndan önce iyice dü?ünürler ve  sonra ke?ke demezler ve zayyf  insanlar ise kararlaryndan önce fazla dü?ünmeden kararlaryny hemen verir ve hatta uygularlar. Bu yüzden KADYR karde?imin dedi?i gibi cahil batarak ö?renir, alim bakarak  ö?renir.

 

Daha sonra konuya analitik düzlem masasyna yatyryp yöntembilimsel analiz yapynca  kararyn sa?y ve solu ile a?a?ysy ve yukarysy ortaya çykty ve bunlaryn tümünün birden ve ayny anda düz yazyyla aktarma imkany bulunmady?yndan yazaryn meramyny tam aktaramady?y belli oldu.

 

Bu iletinin dizinindeki tablolary versiyon syrasyyla izledi?inizde ne demek istedi?imi daha açyk ve seçik olarak anlayacaksynyz. ?imdilik  burada anlam çerçevesinin diyagramyny göstererek ve bir tablonun resmini yapy?tyrarak nazara veriyorum.

 

 

UYGULAMA

 

 

SORGULAMA               karar                TASARLAMA

 

 

YARGILAMA

 

 

Diyagram ve tabloya göre  e? zamanly ve ard zamanly bir süreç ile bir karar verilirken korku-suz tasarlama yapylyr, küskü-süz  yargylama yapylyr, ku?ku-suz uygulama yapylar ve ke?ke-siz sorgulama yapylyr.  Sa?lam e? zamanly i?; küskü-süz ve ku?ku-suzdur, sa?lykly ard zamanly eylem;  korku-suz ve ke?ke-sizdir. Zaten bunlary yapmady?ymyzdan küskü  ve ku?ku  ile ke?ke ve korkunun karanly?yna dü?eriz. Yazaryn demek istedi?i KU?KU, karar verdikten sonra daha do?rusu karary uyguladyktan sonra “Acaba kararym do?ru muydu ?” diye duyulan “ku?ku” ya da “ke?ke” DE?YL  sadece kararla yapylan giri?im ve uygulama ile yapylan denemeden hasyl olan yanylmanyn tespiti ve bundan ders ve ibret almaktyr. Bütün dü?ünmelerine kar?yn bütün özen ve dikkatine ra?men bir “syfyr hata” elde edememekten do?an bir muhasebe ve murakebedir. Ayny yanly?a tekrar dü?memek için önlem almaktyr.

 

Benim bu iletiyi yazmaktan muradym.. yöntembilimsel analizin çok yönlü ve yanly dü?ünmeye imkan verdi?ini bu misalle örneklemektir. Ve bu arada YÖNTEMBYLYMSEL ANALYZ’i ö?renmeye, kullanmaya ve yararlanmayy KARAR veren arkada?larym için karar verme makenizmasyny özetlemektir.

 

Bu özet ayny zamanda bir yol haritasy olarak kullanylabilir.

 

?emaya bakarsanyz projemizin (vaz’)  hususi olmayyp umumu oldu?unu görürsünüz.

Yine ?emaya bakarsanyz projemizin (va’d)  kysa olmayyp uzun oldu?unu görürsünüz.

?u anda çaly?mamyz PROJE safhasynda.. ancak PARTY a?amasyna geldi?inde partinin tebeddül ve tahavvül etti?ini dahi göreceksiniz. Yani ki?iler tazelenecek, yenilecek ve de?i?ecek… daha ortada te?ekkül etmi? bir ekip ve kadro yok iken benim bunlary söylemem bir kehanet de?il  e?yanyn do?asynda bulunan bir kanuniyettir. Bizler arz ?imediferine ve  zaman trenine binmi? yolcularyz. Bu tren her gün bir kysym taze  yolcularyny  alyr yani do?arlar, bir kysym eski yolcularyny indirir yani ölürler. Bu do?um-ölüm de?i?imi  her gün yineler ve yeniler. Bu günün dü?ününde ve  bu yerde  ya?ayanlar ayny kompartymanda bulunanlar,  küçük milyonlarca ailelere bölünmü? kalabalyk bir  ailedir. Bu koca ailenin her bir ferdinin verdi?i KARAR, bir ana kararyn  yani AMACIN kaynak-landyrylarak ve  hedef-lendirilerek ANLAMLANDIRILMASIDIR.  Bu amaca daire-i akybet ve bu anlama silsile-i illet diyoruz. Bizler geçmi?ten genetik ve somatik ko?ullar ve  ortamlary (va’d), kültürel ve psik kurallar ve ilkeleri (vaz’)  EMANET olarak alyp gelecek ku?aklara ta?yyoruz.

 

Örne?in digital ve analog dünyanyn patronlaryna ili?kin yazyda örneklendi?i gibi uygarly?yn her sektöründe ve her sektörün her yerle?ik  kurumlarynda 

 

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas/2010/10/27/analog_dunya_ile_dijital_dunya_karsi_karsiya

 

bu günün zenginleri dünde kral ve zengindi.. ancak “yine”lenmeden “yeni”den ba?layacak gelecekte köleler ile krallar arasynda bulunan kullaryn mutlu ve kutlu kararlara imza attyklaryny hep hep birlikte görece?iz. Elbette Bill Gates gibi gelenek dy?yna çykan ve özgün standartlar koyan  bili?im dünyasynyn yeni  patronlary dahi var. Uygarly?yn kö?e dönü?lerinde ortaya çykan köklü patentler yeni olu?umlary temsil etmektedirler.

 

Konu?mamda dediklerimi size “anlatmam” DE?ERLY de?il sizin söylediklerimi “anlama”nyz ÖNEMLY’dir. Çünkü benimle sizin  aramyzda  ASIL ileti?im aracy bu düz yazy de?il diyagram ve tablolardyr. Bu tablolary izleye izleye, baka baka, göre göre bir gün ö?renecek, kullanacak ve yararlanacaksynyz . Bu çaly?ma ve aly?mada önemli olan KARARINIZI sürekli tutmaktyr.

 

Burada kararyn biçimini  yani KARAR SORUNSALINI betimlemeye ve HÜKÜM verme MASALINI tanymlamaya ve i?in ASLINI açyklamaya çaly?tym.

 

Yn?aallah kararym ve kararynyz  isabetli ve akybetim ve akibetiniz saadetli olur

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANΠ yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

 

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

www.osmanziya.com

www.mustafabugucam.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
ahmetyasasin
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 06-Kasım-2009
Gönderilenler: 1

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 25-Kasım-2010 Saat 03:18
hocam sn.yi?it bulut da takip etti?inizi biliyorum, geçengün internetten kö?e yazysyny okurken allta yorumlar kysmynda sizin ifadelerinize benzer yorum vardy, sizin oldu?unuzu tahmin ettim..
AHMET YA?ASIN
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 25-Kasım-2010 Saat 06:40

Sevgide?er Karde?im,

Aktif siyasetle ilgilenmiyorum.. verdi?imiz ismi yazynyzla ö?rendim ve daha öncede takip etmi? de?ilim bu nedenle bahsetti?iniz yorum bana ait de?l.. Ancak bu devlet, millet ve memleket mes'elelerine kar?y ilgisiz kaldy?ym anlamyna gelmez. Bu konularda yerle?ik görü?lerimde vardyr. Güncel siyaset oyununda bir oyumda elbet bulunacaktyr. Ancak bunlar yöntembilim tasam ve insanbilim kaygym yanynda dördüncü ve be?inci planda kalyyorlar.
Sa?lycakla kal.
not: verdi?in adrese ?öyle yazdym:
 
 
unutma.. ünleme.. anmanyn bu iki kanady ile http://yontembilim.blogspot.com/  ki?i kendini ibare ve benini ifade eder iken.. hafyza ve zeka bilme ve bellemesi okuma ve yazmayy kolayla?tyryr iken bu KYMSE  gülün dikenin "de",  için"de" kaybolur. "Ben Selçuk'tayym" tümcesinde.. "Osmanziya" olarak  buradayym, "Selçuk" dahi bu arada.. o zaman bu "DA" nerede ? Ol.an.ak'laryn durup devinenlerini akanlaryny saklama  ve silme yetene?inden ibaret  ibaret dil ve dü?üncenin,   Russell'in dedi?i ve Ymamy Nursi'nim belirtti?i gibi,  mecazi malikiyetimizi  dile getir iken  ve mevhum rububiyetimizi  dü?üdürür iken,  asli hakikatin dikenini ismin YÇYN'DE gizler... hasyly biçim içerikte, içerik biçimde kayb olur, var olu? özde öz var olu?ta gaib olur... Y?te okuma yazmaktan daha önemli önemli olan bir ismin harfini görmek okuma ve yazmanyn gerçe?ini bilmektir.. bu yüzden okuma bilmeyen bir ümmi nebinin ya da  yazma bilmeyen safi bir velinin ilettikleri ve dedikleri daha açyk, seçik ve çarpycy olmaktadyr. Zaten ?u anda siyasi olarak gizlenmi?sede  e?emen olan bu Musevî, Ysevî ve Muhammedî "metin"lerin  tebli?leri de?il midir ?


Düzenleyen osmanziya01 - 26-Kasım-2010 Saat 01:41
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2046

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 26-Kasım-2010 Saat 21:39
unutma.. ünleme.. anmanyn bu iki kanady ile http://yontembilim.blogspot.com/  ki?i kendini ibare ve benini ifade eder iken.. hafyza ve zeka bilme ve bellemesi okuma ve yazmayy kolayla?tyryr iken bu KYMSE  gülün dikenin "de",  için"de" kaybolur. "Ben Selçuk'tayym" tümcesinde.. "Osmanziya" olarak  buradayym, "Selçuk" dahi bu arada.. o zaman bu "DA" nerede ? Ol.an.ak'laryn durup devinenlerini akanlaryny saklama  ve silme yetene?inden ibaret  ibaret dil ve dü?üncenin,   Russell'in dedi?i ve Ymamy Nursi'nin belirtti?i gibi,  mecazi malikiyetimizi  dile getir iken  ve mevhum rububiyetimizi  dü?üdürür iken,  asli hakikatin dikenini ismin YÇYN'DE gizler... hasyly biçim içerikte, içerik biçimde kayb olur, var olu? özde öz var olu?ta gaib olur... Y?te okuma yazmaktan daha önemli önemli olan bir ism'in harf'ini görmektir. Bu, okuma ve yazmanyn gerçe?ini bilmektir. Bu yüzden okuma bilmeyen bir ümmi nebinin ya da  yazma bilmeyen safi bir velinin ilettikleri ve dedikleri daha açyk ve  seçik  daha sürekli ve etkili olmaktadyr. Zaten ?u anda siyasi ve ekonomik olarak de?ilsede sosyal ve kültürel olarak e?emen olan bu Musevî, Ysevî ve Muhammedî "metin"lerin  tebli?leri de?il midir ?
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk