Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: DYN(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Konu: DYN
    Gönderim Zamanı: 27-Kasım-2010 Saat 08:32


Düzenleyen kutlu aytug - 27-Kasım-2010 Saat 21:01
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 27-Kasım-2010 Saat 08:32

ÇÖZÜMLEME

 

Din; iradeleri olsun olmasyn sorumlu-?uurlu olarak yaratylmy? melek-ruhaniyat, cin-ins olarak vasyflandyrylan varlyklara, görevlerini talim etmek, hayatlaryny tanzim etmek üzere yaratycy ve ya?atycy kudret tarafyndan ayet-kutsi hadis biçiminde; seçilmi? emirber ve iradi elçiler vasytasyyla  buyurulan emirler ve ö?ütlerden müte?ekkil prensipler ve haberler bütünüdür. bu arada bunlara parelel zaman içinde ortaya konulan insanly?a faydaly, hayyrly, do?ru prensipler ve haberler de dini mahiyettedir, denebilir. 

Gerçek din,  disiplinli olmayy, çaly?mayy emreder. Ö?renmeyi-fenni ve medeni geli?meyi-ara?tyrmayy te?vik eder, Dinin özü yüce yaratycyyy tanymak, ona tazimde bulunmak ve itaat etmektir. Bütün hak-gerçek dinlerde anahtar kelime, kayytsyz ?artsyz  tasdik edilen “la ilahe illallah-Allah’tan  ba?ka tapylacak ilah yoktur”  kabulüdür. Ki bu anlayy? ve kavrayy? en temel amaç yani inanç-iman olarak nitelenmektedir. Kysacasy  din; hayatyn gayesi-amacydyr. Din; inançtyr-imandyr, prensiptir, ilimdir, namustur, haysiyettir, ?ereftir…

Gerçek dinler, vahiy mele?i-Cebrail kanalyyla bir yandan gaybi alemde hiyerar?ik-ilahi nizamyn tesisinde önem arz etmekte, di?er yandan yine vahiy mele?i kanalyyla ?uhudi alemde kalp-vicdan safiyeti en üst seviyede, en keskin zekai haiz, her daim nefsini kontrol eden peygamberlere talim edilmek yönüyle ve dolaysyyla cinler-insanlar için önem arz etmektedir..

Din, melek ve ruhaniyete, emir mahiyetinde; cin ve ins’e  ise ö?üt ve ibretlik haberler mahiyetinde yol-yöntem gösterir.

Din, ister iradi olsun, ister iradi olmasyn zikir ve dua, ibadet ve tefekkürdur. Ki zikir ve dua olsun, tefekkür ve ibadet olsun dayana?y  feraiz ve sunnettir.

 

Evet en son din islam, en son resul  Hz. Muhammed (A.S.V) dyr.

 

?ema çerçevesinde yapmy? oldu?um bu deneme, ?üphesiz dini betimleme bakymyndan yeterli de?il…?üphesiz burada önemli olan yöntem bilimi kullanyrken ?ekil ve muhteva bakymyndan fahi? bir yanly? yapylmamasydyr. Çünkü böylesi konularda yapylan yanly?ta, i?in içine byrakalym vebalin girmesi, günaha girmek te vardyr.

Yn?allah günaha girecek bir yanly? yapmamy?yzdyr…

 

Sn. Osman Ziya karde?ime her denemede oldu?u üzere yine i? dü?tü. Kusura kalmasyn… Yanly?lyk benden, düzeltmek senden.. Hakkyny helal et.

 

Selam ve sevgilerDüzenleyen kutlu aytug - 30-Kasım-2010 Saat 03:03
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 27-Kasım-2010 Saat 21:43

Slm.

 
?ema ile ilgili bir tereddütüm oldu. Her halde sa? trafa yerle?tirilen kavramlar sola, sol tarafa yerle?tirilen kavramlar da sa?a yerle?tirilmesi gerekirdi.
 
Bu hususta son söz elbette i?in ustasy Osman Ziya karde?imin.
ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2716

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 28-Kasım-2010 Saat 01:35

S.A.

Evet Saygyde?er Abim, dedi?iniz gibi. Sa? tarafy ba?langyç kabul etti?imiz için.. Ve hem ?ema hem çözümle ba?aryly bir özet olmu? tebrik ve te?ekkür ederim.

Birde alttan üste olan syralamaya, yani temelden tavana do?ru olan syralamaya edille-i ?eriyye yani kaynak olarak  kitab (ayet) sünnet (hadis) muhakeme olarak  kyyasy fukaha (hükümlerin farz ve nafile olarak ayrylmasy)  ve icma-i ümmet (fakihlerce bir ictihad elde edilmesi) dü?ünülebilir. Ancak burada hüküm ve onu çykaran fakih deyince sadece dini de?il dünyevi hükümleri de dü?ünüyorum. Ve anlatymynyzda siz dini melekut ve melekleri de katarak oldukça derinle?tirmi?siniz. Bu kadar derin bir yapy içinde elbette dünya da olacak ben de onu hatyrlattym.
 
Sa?lycakla kalyn.
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 30-Kasım-2010 Saat 02:45

Slm.

Dünyevi hükümlerle ilgili kysaca dü?üncelerimi belirtmek istedim. Ancak laf biraz uzady. Makale gibi oldu

Dünyevi hükümler; bilindi?i üzere teknolojik geli?melere ba?ly siyasi, sosyal, ekonomik mahiyette, geleneksel veya yeni kurallardan-hükümlerden ibarettir. Ki bu kurallari-hükümleri, dini ve dünyevi olarak ele almaktan ziyade olsa olsa dine uygun olan ve olmayanlar olarak iki kategoriye ayyrmak gerekir. Dine uygun olanlar; ?üphesiz ayetlere ve hadislere aykyry olmayan veya kyyasla ve icma-i ummetle ayetlere ve hadislere aykyry olmadyklary anla?ylan her türlü hayri-faydaly- isabetli hükümlerdir. Hatta dinden-imandan bihaber be?er aklyyla ortaya konulmu? olsa dahi; adil- hayri-faydaly-isabetli oldu?u açykça görülen gayri milli hükümler-kurallar da benim kanaatimce din kapsamynda ele alynmasy gerekir. Çünkü “Bütün iyilikler-güzellikler-hayrlar Allah’tan, bütün kötülükler-çirkinlikler-?erler; nefsiyle hareket eden insan aklyndandyr.” ayet-hadis kaidesince din kapsamy içindedir, demek icap eder. Tersi durumdaki hükümler ise kim ne derse desin, nasyl vasyflandyrylyrsa vasyflansyn; din kapsamy dy?ynda kabul edilmesi gerekmektedir.

Esasen geçmi?te bu tarz de?erlendirmeler yapylmamy? denemez. ?öyle ki; ülkemizde Cumhuriyet’in 1.Meclis dönemine kadar ki dinilik ve din dy?ylyk anlayy?y böyle olmu?, ne var ki bilerek veya bilmeyerek dinsiz-ihtilalaci baty de?erlerini referans alan-taklit eden bir kysym devlet adamy; onlar gibi “dini ve dünyevi” olarak bir ayyrym yapmy?lar ve din dy?y ?er odakly hükümleri dünyevilik potasynda me?rula?tyrmy?lar-medeni hukuk diye yeni bir ölçülendirme yapmy?lar ve sonuçta dini-vahyi, vicdanlara hapsetmi?lerdir. Ki bu duruma kar?ylyk nefsiyle hareket eden akla da alabildi?ine hürriyet hakky tanymy?lardyr. Üstelik bu yapylanlar; e?itlik-karde?lik prensibi ön plana çykarylarak kurnazca yapylmy?tyr. Bilindi?i üzere Anayasa’ya laiklik ilkesi konulduktan sonra din dy?y kuralllar-hükümler olduklary açyk-seçik bilinmesine ra?men; ?u veya bu sebepten bu hükümler-kurallar masum dünyevi, hatta medeni kurallar olarak kabul edilmi? (Dinini üç be? kuru?luk maa? kar?yly?ynda satanlaryn dy?ynda ço?u din alimlerinin, bu hükümleri dünyevi olmanyn ötesinde açykça ?erre vesile, din dy?y hükümler oldu?unu belirtmelerine, yazmalaryna ve sözleriyle bu tutum kar?ynda tavyr almalaryna ra?men) din dy?y bu yeni hukuki hükümlerle; batyda oldu?u gibi din, güya dünyadan aryndyrylmy? yani din-iman önce devlet hayatyndan, ardyndan toplum hayatyndan çykarylmaya çaly?ylmy?tyr.

Evet! “?eytan onlaryn kötü amellerini öyle süsler, ki onlar hakky-do?ruyu-faydalyyy göremezler”

Fakat! Ne yaparlarsa yapsynlar, güne? püf demekle söndürülemez. Din de aynen öyledir. Ynsanlyk istese de istemese de, farkynda olsa da olmasa da, ne yaparsa yapsyn, kyyamete kadar dini ölçülendirmeye-kanunlara taabidir.

Selam ve sevgilerDüzenleyen kutlu aytug - 30-Kasım-2010 Saat 02:50
ahmet
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 30-Kasım-2010 Saat 08:19
Din ve dünya.. bir de dün.. bir de bu gün.. geriye kaldy yaryn..  dünde, bu günde ve yaryn dahi Allah'yndyr. çünkü "Malik-i yevmiddin" dir. Ancak geçmi?te, ?imdi ve gelecekte din adyna hareket edenlerinde dine kar?y çykanlarynda birbirlerini anlmadyklary bir nokta var.. Dini siyasete alet etmek ya da siyaseti dine alet etmek. O zaman kavram dörtle?ti: 
1. Din adyna hareket edenler.
2. Dine kar?y çykanlar.
3. Dini siyasete alet edenler.
4. Siyaseti dine alet edenler.
?imdi bu dördü hakkynda konu?mak epek fikir cambazly?y ister fakat yöntembilimsel anilizle bunu yapmak biraz daha kolayla?yr. Ancak kolay olsa dahi  o dahi bu konu ve ?u i?; sözde, kuramda, ka?ytta ve levhada kaldy?y için ba?ary olamaz, olsa bile hayata geçirilmesi çok zordur.
 
?imdi madem konu geni?ledi, in?aallah bir dahaki yanytymda BAKARA SURESY'nin 177 nci ayetini baz alarak bir DYN  tarifi yapaca?ym ki, Yn?a-Allah, bunun içine din de giriyor, dünyada giriyor, dün de giriyor, bu günde ve yarynda...
 
Sa?lycakla kalyn.
 


Düzenleyen osmanziya01 - 30-Kasım-2010 Saat 08:23
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 02-Aralık-2010 Saat 04:20

DYN

 

 

BAKARA 177

- Yyilik, yüzlerinizi do?u ve baty taraflaryna çevirmeniz(den ibaret) de?ildir.

Asyl iyilik,

Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin;

mala olan sevgilerine ra?men, onu yakynlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmy?a, (ihtiyacyndan dolayy) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazy dosdo?ru kylan,

zekâty veren,

antla?ma yaptyklarynda sözlerini yerine getirenlerin

ve zorda, hastalykta ve sava?yn kyzy?ty?y zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davrany?larydyr.

Y?te bunlar, do?ru olanlardyr.

Y?te bunlar, Allah’a kar?y gelmekten sakynanlaryn ta kendileridir.

 

Dine kar?y çykanlar kendilerini bilirler, bizi de bilirler, biz de onlary biliriz.

Çünkü bu durum ki?inin sözünde, i?inde ve savynda yani zahirde bellidir.

Dini siyasete alet edenler ile siyaseti dine alet edenler kendilerini bilirler

fakat biz onlary bilemeyiz. Çünkü bu asli  niyet zahirde görünmez.

Herkes kendi içini bilir e?er kendine ve benine bakabiliyorsa…

Burada asyl sorun DYN ADINA HAREKET edenlerin, dü?ünleri ve davrany?larynyn dine uygunlu?u, görü?leri ve i?lerinin do?rulu?u, sözleri ve tutumlarynyn sorumlulu?udur.

 

Bir umumi ve mü?terek  dünya var bir de insanlar sayysynca özel ve bireysel dünya var.. öyle ise bir umumi ve ortak din varsa bir de mü’minler sayysynca özel ve ayryk “din” olmalydyr ve vardyr ki biz buna “mezheb” diyoruz. Fakat insanlar kendi mezheblerini kendi kurmak yerine, ça?a ba?ly kültürel engeller ve bulunulan yerden do?an sosyal ko?ullar yüzünden, bir ki?inin, örne?in Ymami ?afi, Ymamy Malik,  özel ve ayryk dini görü? ve yakla?ymyny  taklid etmek zorunda kaldyklary için, dini anlama yolu  ve uygulama yürü?ü yani GYDY?:ze-he-be  YANY  mezhebler insanlar sayysynca olmamy?  örneklenen ve ö?ütlenen yorumlar ve  uyulan ve tutulan synyrly yollar ortaya çykmy?tyr.

 

Bunun çe?itli nedenleri olabilir. Aklyma gelen birkaç temelli sebeplerden biri sosyal synyflaryn te?ekkülüdür. Ülema synyfy yani dili ve bilimi anlayan ve kullanan insanlar din konusunda dahi belirleyici olmu?tur. Ynsanlar hazyr para gibi hazyr bilgi ve çözümü de sevdiklerinden  din konusunda yetkin ve seçkin insanlaryn ardyndan gitmi?lerdir.  Di?er bir neden, insanlaryn ço?u zaman ve her asyrda ilim ve ibadetten  ziyade ticaret ve siyasete a?yrlyk verdiklerinden dini anlama ve ya?ama yolunu ilim ve ibadetle özelle?tirmek ve geli?tirmek yerine hazyr ekonomik ve politik iktidaryn dini anlayy?yny seçme  yolunu benimsemi?lerdir.

 

Hasyly  Yslamiyet, Hristiyanlyk ve Yahudilik dahi ortak ve semavi bir kaynaktan geldi?i ve tarihi süreç içinde birbirini izleyerek ortak aklyn kabul etti?i  tek bir din (YDEAL) bulunmasy gerekirken  geleneklerin olu?turdu?u ekonomik ve politik çykary terk etmeyen ya da edemeyen  ulema synyfy ( buna ümera ve a?niyayy da dahil edebiliriz) bu üç unsura yani gelenek, ekonomi ve politikalaryna dini paravan ederek yeni dine iltifat etmemi?ler ve halky pe?lerinden sürüklemi?lerdir. Böylece biri birbirinden ayry ÜÇ AYRI SEMAVY din ortaya çykmy?tyr. Di?er taraftan  insanlaryn ayryk kalbi kadar yol yani mezheb (REAL) olmasy gerekir. Ynsanlar konserve kutusu de?ildir ve kafalaryndan içinde bir ve ayny DYN  “salçasy” bulunmaz. Hatta maddi salça ve konserveler bile ayny kyvamda bulunmaz.  Böylece   insanlar sayysynca mezheb olmasy gerekirken bir din içinde sadece  en çok üç  dört büyük  mezheb varly?yny sürdürmektedir.  Birde dinler arasy ke?isme noktalarynda yani Yahudilikle Hristiyanlyk arasynda, Hristiyanlykla Yslamlyk arasynda, Yslamlykla Yahudilik arasynda ARA ÇÖZÜMLER bulunabilir ve gerçekten vardyr.. bilenler bilir.

 

Bu DYN’deki teksir (ço?alma)  ve MEZHEB’deki taklil (azalma)  hayatyn bir cilvesidir. Din hayatyn (ko?ullaryn) hayaty (kurallary) olmazsa ortak akyl ve dünya böyle birbirini tanymayan dinlere bölünür ve ayryca da özgün ve özgür ya?am / hayat / VITAL  böylesine  izm’ler ve mezheplerle  gelenekler ve genellemelerle daralyr. Ben Ymam-y Azam kadar takvaly, Ymam-y Malik kadar azimetli olmaya mecbur muyum ? Hayyr! Zaten onlar takvayy de?il fetvayy, azimeti de?il ruhsaty öngörmü?ler ve kendileri takvayy ve azimeti tercih etmi?ler. Ancak bu mezhebi kurulan ki?iler, bu i?e bir mezheb kurayym insanlar beni izlesinler diye tur?u kurar gibi mezheb kurmamamy?lar. Dini konularda ve sorunlarda görü?lerini açyklamy?lar. Ylmiyle amil bu zevata uyan insanlaryn ardyndan siyasette, ilimde, imanda ve amelde çe?itli mezhebler, meslekler ve me?rebler ortaya çykmy? ve  belli zaman ve belli yere ait bu ekoller  ve okullar zamanla umumi yol haline gelmi?ler.   

 

Fakat bizler yani bir mezhebi tutanlar dini gibi mezheblerimizi dahi  tam özümleyip kaynaktan ve ayetten kaziye, kaziyden (yargy)  kaide, kaideden hüküm (karar) çykaramady?ymyz için, benim gibi bu durumda olanlar için, “din adyna hareket edenler” adyny veriyorum.

 

Çünkü nasyl fen yapmak için matematik gerekiyorsa, bilim yapmak için dil (tercihan Yngilizce) icab ediyorsa dini bir kaziye ve hüküm çykarmak içinde ARAPÇA denilen kitabyn dilini bilmek lazym gelmektedir. Halbuki bunu tahsile imkanymyz olmady ya da verilmedi.. her ne ise..i?te din adyna hareket edenlerin unutmamasy gereken ilk i?, bu dil olumsuzlu?undan kaynaklanan kökenden uzaklyktan ba?ka  ki?isel arayy? ve özel ba?lany?larynyn farkynda olarak ortak ve genel dinin kapsayycy kurallaryny ve ku?atycy çözümlerini kendi sy? anlayy?y ve geçici dünyasy içinde küçültmemek ve daraltmamaktyr.  Din bir okyanus ve deryadyr. Mezheb ise bir deniz ve bahirdir. Bizim ilim, iman ve amelimiz ise bir göldür. Bir Müslümanyn tuttu?u ki?i ya da kendi adyna atty?y adym (mezheb)  ile din adyna gidilmesi gereken yolu (SIRAT) birbirinden ayyrmalydyr.  Metni manadan ayyrma ve hocanyn sözünü kitabyn kelamyndan tefrik etme derecesine gelmelidir.  Sonra KENDY'si ve kendisiyle birlikte YÜRÜYENLERYN  gidi? çizgisinin  bilerek ya da bilmeyerek ana yoldan çykmamasy ve sapmamasy için Allah’a yalvarmaly ve yakarmalydyr.

 

Zaten bu nedenle “ihdi-nâ-s-syrat-al-müstakim”  sözüyle do?ru yol ve istikamet, do?ru adym ve istikrar, do?ru gidi? ve inayet,  do?ru yürüyü? ve hidayet duasy yapmyyor muyuz ? Buradaki BYREYSEL dört talebi ORTAK’lyk ve  biz syrry içindeki AMYN yümni ve emni ile noktalyyoruz.

 

Din.. syrat.. mezheb…  Gidilen  yolda buyrulun din, yaratylan yol ve yapylan yürüyü? birbirinden ayrydyr. Yine bir din denklemi  ve  iman-dua özeti olan Amenerrasüli’den:  Tahmil aleynâ... Tuhammilnâ… Ve vüs’atymyz  kadar yapylan teklif. Bu bir ki?iye yüklenen yol ile bir bölgeye bir ça?a yüklenen teklif birbirinden ayrydyr. Ve ça?lar içinde yürüyen ümmete yüklenen teklif birbirinden ayrydyr. Ve Müslüman olmaktan ba?ka bir de  insan olarak be?erin HAMMALLIK etti?i yük ayrydyr. Y?te bu dört a?yrlyk içinde en dikkat edilmesi gereken yük; çapymyz kadar gerçekle?tirilmesi gereken i?lev ve görevdir.

 

Y?te bunu anlamaya ve ya?amaya  yardym edecek bir KUR’AN I?I?I (Bakara suresinin 177 nici ayetini) görmeyi ve göstermeyi deneyece?im.. amma koordinatik olacak… Yn?aallah

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANΠ yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerimDüzenleyen osmanziya01 - 02-Aralık-2010 Saat 04:30
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2716

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 03-Aralık-2010 Saat 23:05

 

 

 

 

 

 

 

DYN

 

 

BAKARA 177

1.      Yyilik, yüzlerinizi do?u ve baty taraflaryna çevirmeniz(den ibaret) de?ildir.

2.      Asyl iyilik,

3.      Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin;

4.      mala olan sevgilerine ra?men, onu yakynlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmy?a, (ihtiyacyndan dolayy) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin;

5.      namazy dosdo?ru kylan,

6.      zekâty veren,

7.      antla?ma yaptyklarynda sözlerini yerine getirenlerin

8.      ve zorda, hastalykta ve sava?yn kyzy?ty?y zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davrany?larydyr.

9.      Y?te bunlar, do?ru olanlardyr.

10.   Y?te bunlar, Allah’a kar?y gelmekten sakynanlaryn ta kendileridir.

 

Din; san’at ve hikmet ile funun ve hukuk, insanyn tüm etkinliklerini ku?atan bir alandyr. Ynanan ki?inin  bireysel ve toplumsal tüm dü?ünce ve davrany?laryny inanç ve ya?antysyny ku?atan yol göstericidir.  Keza ki?inin ilim ve ia?esi  ile ticaret ve siyaseti dahi bütünüyle dindir. Musevilik ve Ysevilik nasyl eski ve semavi  bir dinse kapitalizm ve sosyalizmde yeni be?eri bir dindir. Sayylan bütün bu sosyal ve kültürel ekonomik ve politik i?ler, en son geçerli mesaj olan Din-I mübin-I Yslamyn;  itikad ve ibadet, ahlak ve ahkam synyrlary içinde gerçekle?tirilirse, insany dünya ve ahirette mutlu ve kutlu eder. Çünkü bu dinin  EN SON habere sahib kitaby (Kur’an)  ve EN SON  rehbere malik bir hitaby (Sünnet) vardyr. Eski de?il yenidir, ölü de?il diridir, arzi de?il semavidir, be?eri de?il ilâhidir.

 

Ancak bütün bu SOYUT ve  kuramsal din tanymlary günlük ya?antyda  yolunu aydynlatmak isteyen müslümana  fazla bir ?ey anlatmaz. I?te bu noktada her insanyn  i?ine  yarayacak  SOMUT ve pratik din anlayy?ymy dillendirece?im.

 

 

Bu anlatymyn y?y?y  yukaryda  serlevha olarak verilen Bakara Suresinin 177 inci ayetidir. Bu LEYSE-eL-BYRRE diye ba?layan  uzun ayetin ana cümlesinin 10  tane yan tümcesi var.

 

Birr, iyili?in müntehasy demektir..  Yman ve islamla mükellef olan ins ve cin mazhariyetlerine göre hayr-y beriyye ve ?err-i beriyye olarak ikiye ayrylyr. Hayr pe?inde ko?an beriyye’ler, hayryn müntehasy olan  birr’e ula?mak isterlerse, örne?in müslüman bir insan olarak yüzlerini kybleye yöneltip namaz kylmalary tek ba?yna yeterli de?ildir. Yçinde Kabe bulunan Mekke Ciddenin do?usunda Medinenin batysyndadyr. Yemenin kuzey batysynda ve Ankaranynda güney do?usunda de kalyr. Namaz kylan mü’minin yönünü Merkez-I Kabe’ye çevirmek için yüzünü do?u ya da batyya, kuzeybaty ya da güneydo?uya döndürmesi Hakka do?ru yolculu?un ba?langycynda uyulmasy gerekli olan bir BYÇYM’dir. Ancak sadece bu biçim, yolculu?un YÇERYKLY ve verimli olarak sonuçlandyrylmasy için yeterli de?ildir. Buna günlük dilde sözün içinin doldurulmasy denir. Söylemek yeterli de?ildir, onu uygulamak ve ya?amak hatta özgür ve içten bir biçimde yürütmek ve gerçekle?tirmek gerekir. Y?te bu ba?langyçtan sonra ula?ylmasy gereken sonucu yeterli hale getirecek kurallar ve ko?ullar, ayetin cümleciklerinde teker teker sayylmy?tyr.

 

Buna günlük dilde sözün içinin doldurulmasy denir. Dilin Allahü Ekber diyorsa YÇYNDE de Allah’yn büyük olarak tanydy?yny gösteren Y?LER olmaly. Söylemek yeterli de?ildir onu uygulamak ve ya?amak hatta özgür ve içten bir biçimde yürütmek ve gerçekle?tirmek gerekir.

 

Y?te zahirde sadece bir namazla ortaya çykan hayr’yn ve birr’in,  gerçek ve asyl iyilik ve güzellik olarak gerçekle?mesi için, do?ru ve gerçe?in  beslenip büyütülmesi amaciyle; uzun bir deneme ve ya?ama giri?imi, ara?tyrma ve geli?tirme etkinli?i, anlama ve inanma i?i, de?i?tirme ve düzeltme i?lemi, koordine ve kontrol i?letimi istenilmektedir ve bütün bunlarynda  sabyr ve salat ile  sürdürülmesi gerekmektedir. Bunlaryn neler oldu?u  yukarydaki ayet metninde teker teker sayylmy?. Y?te bütün bunlar, bana göre açyk ve seçik, bir DYN tablosu ortaya koymaktadyr.

 

?imdi yukaryda 3 numarada sayylan YMAN konularyny temelden tavana dikey olarak syralyyorum:

 

AHYRET’e

 

Nebilere

 

KYTABLAR’a

 

Meleklere

 

ALLAH’a

 

Ayetin syralamasynda biti?ik olan Allah’a ve Ahirete imany yukaryda görüldü?ü gibi yerle?tirdim. Sebebi bu ikisi  ortada  yazyly  KYTAB’yn iki ana davasydyr. Dikkat ederseniz sadece bu ikisi TEKYL olarak yazylmy?lardyr. Di?erleri  ço?uldur. Yani iman konusu her iki yöne do?ru SUKUT VE SUUD olarak  açylarak ilerleyecek demektir. Bunun ayryntysyna girmiyorum. Bu açylymyn adyna NAMAZ / SALAT dendi?ini BE?YNCY maddeden anlyyoruz.

 

?imdi yukaryda 4 numarada sayylanlary yani AMEL konularyny Kurba yani yakynlarymyzdan ba?layarak  sa?dan sola do?ru yatay olarak syralyyorum:

 

 

YOKSUNLAR Ya?lylar Yolcular- Y -Yoksullar Yetimler YAKINLAR

 

Y harfi ile ba?layan bu kimseler ALTINCI maddedeki zekat VERYLENLER’dir.

?imdi bu yatay çizgiyi dikey çizgi ile birle?tiriyoruz.

 

 

AHYRET’e X

 

Nebilere X

 

YOKSUNLAR Ya?lylar  Yolcular   KYTABLAR’a X  Yoksullar Yetimler YAKINLAR

 

Meleklere X

 

ALLAH’a X

 

Burada dikey eksen  salat-y  ikame, yatay eksen zekat-y ita olarak görünüyor. Salat X, Zekat Y ekseni haline getirilerek koordinatlandyryldy ve gösterildi. Salat Hak ile dikey irtibat, Zekat halk ile yatay irtibat oldu. Zamanda zekat ile halkla iç içe olan, namazda iman ile Hakkla iç içe olan bir yanymyz var bizim. Rahmetli doktor Nurbaki Hocam, bunu namaz ve infak olarak adlandyryrdy. Ynfak etmedikçe yani ryzkynyzdan halka zekat ve sadaka ile yakyn olmadykça Hakka da yakyn olamazsynyz derdi. Yani halka merhamet edip bir yaraya merhem oldunuz mu gönlü örten duvardan bir tu?la sökülür. Böylece infak namazyn tadyny verir. Yani dikey X’lerin açylmasyny istiyorsanyz  malynyzy ve ilminizi  yatayY’lere saçmalysynyz. Halkyn derdine derman olmadyktan sonra sadece kendini dü?ünüp yüzü kybleye çevirmek saçmalyktyr. Amma HAKKI görmeden halkyn hakikaty ile kapitalist ve sosyalist olmak dahi kendini unutturan aptallyktyr.

 

?imdi yukaryda serlevhasy verilen ayetin dördüncü cümleci?inde yazylan:

 

mala olan sevgilerine ra?men, onu yakynlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmy?a, (ihtiyacyndan dolayy) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin;

 

alty maddelik terimin çevirisi ile benim Y’lerimden bazylarynyn  farkly oldu?unu görebilirsiniz. Bunlardan en farklysynyn “ (özgürlükleri için) köleler”in YOKSUNLAR olarak yorumlandy?yny bulacaksynyz.

 

Ylk ve orta ça?larda KÖLE denilince e?ya gibi alynyp satylan e?has yani mülk olarak kullanylan memlukler akla gelir. Bunlardan ?imdi var my ? Hukuki statü olarak yok ama ekonomik statü olarak, sosyal statü olarak ve kültürel statü olarak devam ediyor. Statü ne demek ? Selimiye ky?lasynda yapylan planlarla  Ynönü statyna doldurulanlar ya da doldurulmak istenenler.. yani bir yerde toplanyp ya da bir toplama yerle?tirilip tortop yapylanlar demektir.  Bunun en güzel örne?ini Hindistandaki kastlar verir sanyrym. Yani siz köle olarak do?mu?sanyz  özgür olma ?ansynyzy yitirmi?siniz demektir. ?imdi ÖZGÜRLÜK, kimse olmanyn  ilk ve temel ko?ulu olan  VARSIN’lyk ise  kölelikte bunun tersi YOKSUN’luktur.  Hukuki özgürlük bir stadüdür ancak  Ekonomik ve  Politik  özgürlükle  Sosyal ve Kültürel özgürlük sa?lanmamy?sa yani EPSK özgürlük yoksa tüm köleler krallara muhtaç yoksunlar demektir. Nesneler slave’dir, kimseler master. Köleler slave ise krallar master. Kadynlar slave ise erkekler master.

Bunlaryn bir de primer ve sekonderi var…  Ulan bu harddisk mi ? Aynen öyle!

 

 

Böylece evrensel bir ayyryma geldik… din özde?lik ve özgürlük yani bilme ve isteme yetisi olanlary  (cinleri ve be?eriyeti) nesnelik ve  kölelik STATÜSÜNDEN kurtaryp  kul KYMSELER statüsüne / konumuna / haline getirerek özde?likleri ve  özgürlükleri anlayan ve  anlatan özlü ve özgün dillendirmeler ve dile getirmeler yapar. Yönelme; görme, duyma, dü?ünme, kar?ylama, kar?yla?tyrma, yükleme, yargylama,  ö?renme, tanyma, bilme, isteme, sevme ve anlama YNANMA hal’ine  ve kal’ine  gelir.  Böylece lisan-y din;  gürün, gücün, dü?ün ve seç’in özünü görerek i?’inin ve de’sinin deyi?im ve de?i?imini düzelten bir sistem iken onu kölelik statüsü do?uran bir kurum haline getirmek dine isyan edilmesinin, din kar?yty olunmasynyn yegane sebebidir. Söz aldy bizi buraya getirdi.. di?er be? maddeyi de alsak daha da uza?a götürecek… sadede dönelim.

 

?imdi imany dikey, ameli de yatay hale getirdik. Yukaryya bakyn görün. Bakyp görmezseniz ok-udu?unuzla kalyrsynyz. Oysa bu webin amacy  yatay ve dikey oklary tanytmak, özendirmek, ö?retmek, kullandyrmaktyr.  Dikeye namazyn ikamesi ve yataya zekatyn itasy dedik. Namaz HAKK ile dikey irtibat; zekat ise HALK ile  yatay irtibat.. i?te bu (+) nyn resmidir.

 

AHYRET  X

 

 

N… X

 

 

Y..   Y..    Y..       K…X       Y..    Y..   Y..

 

 

M… X

 

 

ALLAH  X

 

 

?imdi bu koordinatta  dikey X ve yatay Y  eksenleri olu?turduktan sonra olu?an ZZZZ alanlaryny  görelim:

 

AHYRET  X

 

ZZZZ-1          N… X            ZZZZ-2

 

Y.. Y..  Y..     K…X       Y..  Y.. Y..

 

ZZZZ-4          M… X           ZZZZ-3

 

ALLAH  X

 

 

Ahde Vefa ve  Zarra Sabyr… x ve y arasynda, namaz ile zaman arasynda gidip gelirken zorlanacaksyn;  Hakk ile halk  mabeyninde mekik dokurken yorulacaksyn; nesne ile kimse gerilmesi ve gev?emesi yaparken  zorlu yorgunluktan ezgin ve bezgin olacaksyn. Y?te bu durumda engin ve zengin olmanyn yolu ve yordamy ahde vefa ve zarra sabyrdyr. ?imdi bu dört kelimeyi açmak, anlamak ve anlatmak için arife tarif yeter. Zaten alimli?e soyunmadym  ve yazarlyk elbisesi giyinmedim. Ynsan olan bilir, kimse olmayy ya?ayan anlar.  Y?te VEFA z-2 olsa SABIR da z-1 olur.  Zahirde görünen  ve yukarydaki ayette 7 nci ve 8 inci cümleciklerde dile getirilen bu vefa ve sabyryn altynda ne vardyr ?  Z-3 ve Z-4 yani 9 ve 10 ncu cümlecikte dillendirilen SADIK VE MUTTAKY kimseler.. Yani do?ru olup Allah’tan korkmak.. dayanyp sözünü yerine getirmenin nedenidir.. ya da sözünü zorda olsa gerçekle?tirmeye çaly?anlara ezany duyup   SALAH VE FELAH ile zafer suresinde programlanan NASIR VE FETH sonucunu verecek , HYDAYETLY  do?ru bir takva sahibi olmanyn,  müjdesi vardyr. 

 

Görüyorsunuz din öyle göründü?ü gibi zor olmady?y gibi görünmedi?i gibi kolay da de?ildir… i?te bu yüzden innemealusruyüsren… yani din bir ayette bitti?i gibi ba?ka bir ayetle de bitmez.. din ya?anyr, öz-gür olmak için fakat dil de bize söyler ki gürün özü sende de?ildir… özeti Allah’a kul olan tüm köleliklerden kurtulur. Krallyk ise kurtlu bir mutluluktur. Kurtsuz bir mutluluk isteyen kutlu bir gürlükle gücünü ve dü?ünü iyi seslendirsin ve güzel süslendirsin. Analitik düzlemin mantyksal kullanymy bu i?te elveri?li bir araç, verimli yardymcy ve iki ucu keskin nesnedir.. onu kendini ve kimseyi kesmeden kullan…

 

 

?imde ben din’i tanymlamaya çaly?yyorum.. i?in içine dünya girince, dün girince, tarih girince, medeniyet girince, millet girince, memleket girince, te?kilat girince, devlet girince, medeniyet girince, müessesat girince, be?eriyet girince ayykla pirince… yapylan pilavdan karnynyz doyabilir ama bu arada içindeki ta?lardan di?inizin dahi kyrylma ihtimalide var. En iyisi kendi pilavynyzy, pardon dininizi, kendiniz yapynyz…

 

 

     

Sa?lycakla kalyn.

      

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANΠ yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Düzenleyen osmanziya - 04-Aralık-2010 Saat 03:25
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 04-Aralık-2010 Saat 10:24

Slm

De?erli dostum...

Din ile ilgili hikmetli, tefekküri ve yol gösterici de?erlendirme ve açyklamalar yapmy? olmandan ve bu sözlere sebep  ve muhatap olmamdan dolayy, yüce Allah’un ho?nutlu?unu kazanan kullardan olmamyz ümidi ile yanly? anlamaya sebep olmamak için son cümlenden hareketle din ile ilgili noktayy ?öyle koysak nasyl olur…

Gerçekte dini do?ru anlama, azami ölçüde yararlanma-faydalanma; bir süreçtir. Bu süreç akyl bali olmakla ba?lar, ömür boyu devam eder. Kimi insan, bu sürecin sonuna geldi?inde belki murad edilen dinin hakikatini anlar, ona göre ya?ama gayreti içine girer. Kimi insanda ömrü ne kadar uzun sürerse sürsün  bir türlü  murad edilen dinin hakikatini anlayamaz. Senin dedi?in gibi hak dinden aldy?y birkaç motifin de içinde oldu?u kendine has, nefsine-i?ine geldi?i ?ekilde bir din icad eder ve ona göre ya?ar,  ba?kalarynyn da bu dine uymalary için gayret eder.

Evet! Din, gerek iman, gerekse amel cihetiyle Bakara 177’de  çok sade ve anla?ylyr biçimde özetlenmi?tir. Yani  bu ?ekilde anla?ylan ve ya?anan din, yüce Allah’yn murad etti?i dindir. Yani Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine ra?men, onu yakynlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmy?a, (ihtiyacyndan dolayy) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin, namazy dosdo?ru kylan, zekâty veren, antla?ma yaptyklarynda sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalykta ve sava?yn kyzy?ty?y zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davrany?larydyr .

Yani gerçek din, her iki alemi ilgilendiren, muhataplaryny her iki alemde saadete götürecek  bir kimyevi formül gibidir. Ne var ki muhataplar, kendilerine özgü farkly üslup ve yeteneklerinin olmasyndan yada farkly azim ve gayretin olmasyndan dolayy  bu formülü, farkly yo?unlukta ya?ayy?laryna tatbik etmek ve de?erlendirmek durumunda kalmaktadyrlar. Ki buradan, her kese göre farkly farkly dini ya?ayy?yn oldu?u anlamy çykmaz, çykmamalydyr. Olsa olsa Allah’yn ho?nutluk derecesine göre din nimetinden alynan lezzet yada y?yma farklyly?ydyr, denilebilir. Ki bu farklylyk ta esasen gerekli bir kanuniyettir.

 

 

Allah’yn murad etti?i dini ya?ayanlardan olmak umudu ve dile?i ile…

 

Saygy ve sevgilerimle

ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2716

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 05-Aralık-2010 Saat 03:34
Evet nokta güzel oldu.
 
Cenaby Hakk'yn tüm sekelany, yani günahla yüklü tüm cin ve insi sorumlu ve yükümlü tuttu?yu bir iman ve ibadet yani  din var. Buradaki temel ilkeler ve ortak ölçülerle de?erlendirilen ve nokta-i hatimesi bulunan arty ve eksi yükseli? ve ini?i olan yakin ve amelde var. i?te bunun ahireti, akibeti ve hitamy önemlidir. 
 
Allah bizim ve sizin ahiretimizi, akibetinizi ve hatimeyi; mutlu, kutlu ve güzel eylesin. amin. 
 
 


Düzenleyen osmanziya - 05-Aralık-2010 Saat 03:36
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk