Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: Analitik Dü?ünce(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Konu: Analitik Dü?ünce
    Gönderim Zamanı: 20-Aralık-2010 Saat 07:31

Analitik dü?ünce üzerine...

Analitik dü?ünce: Olaylaryn, nesnelerin, tümel kavramlaryn enine boyuna analiz edilerek tanymlanmalaryny-çözümlenmelerini sa?layan sistematik bir dü?ünme eylemidir. Bir di?er ifade ile hangi dü?ünce sistematiki ve tertip-düzen içindedir. O dü?ünce analitik dü?üncedir. Bu ?ekilde dü?ünme ile en anla?ylyr biçimde açyklamalar yapylmakta, isabetli çözümler ortaya konulmaktadyr.

Analitik dü?ünce ile parçalaryn temel özelliklerinden hareketle bütüncül açyklamalar yapylmakta, do?ru çözümler ortaya konulmaktadyr.

Harflere, kelimelere, tikel ve tümel kavramlara, çizgi, ?ekil, sembol ve sayylara dayaly tanymlamalar/açyklamalar/çözümlemeler yapylabilmektedir.

Bir noktadan, enine (apsis), boyuna (ordinat) bir birine dik geçen iki eksenin, dü?ünme-tasavvur temeline oturtulmasyyla analitik dü?ünce olu?maktadyr. Bir di?er ifade ile analitik dü?üncenin arka planynda nokta (.) , çizgi (-) , bir noktadan enine boyuna birbirine dik geçen/kesi?en iki çizgi/eksen (+ veya X) yani analitik düzlem vardyr. Kareli defterde yada harita ve metot defterindeki enine boyuna çizgiler; bir bakyma bu arka plany somut olarak gösterir. Ancak bu arka plan yani analitik düzlem bazynda soyut olarak bizim zihnimizde de a?a?y-yukary, sa?-sol, evvel-ahir, zahir-batyn v.b zyt yönlerde dizin tasavvur edilme ?eklinde olu?maktadyr.  Burada soyut veya somut ?ekilde olsa da, önemli olan analitik düzlemin nasyl ve ne ?ekilde kullanyldy?ydyr.

Bilim adamlary; bir noktadan geçen enine boyuna eksen temelinde (analitik düzlemde) lunguistik ve mantyki, metodik ve matamatiki olmak üzere dört  ?ekilde analitik dü?ünce tarzynyn olabilece?ini, bir di?er ifade ile analitik düzlemin dört de?i?ik ?ekilde kullanylabilece?ini belirtmektedirler. ?öyle ki;

Analitik düzlemin linguistik kullanymy: Tüm yazy ve hat çaly?malary bu esasa dayanyr. Bilindi?i üzere bizim  harf / ar / letter dedi?imiz gösterge ve simgeler, YATAY ve DYKEY çizgilerden ibaret olup, yazy dizini de yatay veya dikey istikamette yazylyr. Bazy kültürlerde yazylar dikey, bazy kültürlerde ise yazylar yatay istikamette yazylyr. Yatay ve dikey  eksenlerin olu?turdu?u YÜZEY, analitik düzlemden ba?kasy de?ildir. Yani bir ka?yt veya bir pano, bir ekran analitik düzlemdir.

Analitik düzlemin Mantyki kullanymy: Do?rulu?u bilinen kavramlara, terimlere, hipotezlere, aksiyomlara, prensiplere/kurallara (ayniyet prensibi, zytlyk prensibi ve tümden gelim, tüme varym kuraly) dayanylarak, analitik düzlemde açyklamalaryn/ çözümlemelerin yapylmasydyr. Mantyk bilimi, analitik düzlem temeline oturtulduktan sonra bir hayli geli?me kaydetmi?tir.  

Analitik düzlemin Matamatiki kullanymy: Mantyki dü?ünmede bazen olu?an karma?yklyktan azade olarak sayylardan, sembollerden, çizgi ve ?ekillerden olu?an kavramsal-terimsel yapyta?laryna dayanylarak, analitik düzlemde net-do?ru çözümlemelerin yapylmasydyr.

Mantyki dü?ünmede yapy ta?lary olarak kullanylan kavramlara-terimlere kar?ylyk, matamatiki dü?ünmede ?ekiller ve sayylar kullanylyr. Ne varki her iki dü?ünce siteminde de aksiyomlardan, hipotezlerden hareket edilmektedir. Her iki dü?ünmede en temel kural, kavramlaryn-terimlerin manasynyn do?ru bilinmesi ve yerli yerinde kullanylmasydyr

Bilindi?i üzere aritmetik denklemler, analitik düzlemde geometrik e?riye dönü?türülmektedir, ki bu durum analitik düzlemin matamatiki kullanymyny gösterir. Bu kullanym ?ekli lisede ANALYTYK GEOMETRY dersi  olarak okutulmaktadyr.

Analitik düzlemin METODYK kullanymy: Bu kullanym ?ekline Kant transandantal analitik demi?tir. Analitik dü?üncenin metodik kullanymynda, bir tümel kavramyn açyklanmasy/çözümlenmesi; belirli kurallara/prensipler göre analitik düzlem/diyagram üzerinde yapylan terim/kavram yerle?tirilmesi ile yapylyr. 

Nasyl ki, analitik zeminde matamatik dü?ünce ifade edilirken;  sayylar toplanyp, çykarylyp bölünüp ortaya bir de?erler bütünü çykarylmaktaysa, ayny ?ekilde yöntem bilimsel dü?ünme sisteminde de; tümel kavramlar-terimlerin ihtiva ettikleri alt kavramlar-terimler teker teker  yerlerine konulup, ortaya bir de?erler bütünü çykarylmaktadyr.

 Analitik düzlemin METODYK kullanymy ile ilgili Sn. Osman Ziya’nyn dy?ynda akademik seviyede henüz ciddi bir çaly?ma ortaya konulmamy?tyr. Bendeniz bu konuda henüz yetkin bir seviyede olmady?ymdan, ?imdilik temel kavramlaryn açyklanmasy/çözümlenmesi bazynda Analitik düzlemin Metodik kullanymyna ili?kin deneme çaly?malary yapmak suretiyle Sn. Osman Ziya’ya destek vermekteyim.

Analitik düzlemin METODYK kullanymyna örnek olarak, analitik dü?ünce kavramyny, metodik ?ekilde yani yöntem bilime göre basite indirgeyerek ?öylece tanymlayabilir/çözümleyebiliriz.

 

 

 Düzenleyen kutlu aytug - 20-Aralık-2010 Saat 07:33
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Aralık-2010 Saat 07:34
ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2485

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 20-Aralık-2010 Saat 12:57
S.A.
 
Saygyde?er Aytug,
 
?ema ve düz yazy açyklamalarynyz konuyu toparlamy?. Ancak analitik düzlemin bu dört tür kullanymyny böyle tasnifleyen ve  bu ?ekilde bir araya getirildi?i "bilimsel" bir kaynak var my ? Sanyrym sizin "bütüncül" gösteriminiz.. i?te bu görme ve gösterme YÖNTEMBYLYMSEL ANALYZ dedi?im yakla?ym. ?imdi bu gösterimi kar?ylykly tarty?acak ve böylece  daha do?ru, daha gerçekçi, daha yararly ve daha verimli hale getirece?iz
 
?imdi bu güzel derli ve toplu anlatymy geli?tirip bilim adamlaryna sunulacak bir proje haline getirebiliriz.
 
Di?er taraftan analitik düzlemin metodik kullanymyny Kant'a mal ediyorsunuz. Ancak Kant'yn Transandandal Analitik dedi?i yakla?ymyn adyny biliyorum: Kant ve Eserleri hakkynda hatyry sayylyr kaynaklar okudum. ve hatta Yonna Kuçuradi'nin Kant'yn muhte?em eseri  olan TEORYK AKLIN TENKYDY'in TÜRKÇE  çevirisini felsefeden sykyldy?ym ve kendimden ümit kesti?im bir syrada  , iki üç çuval kitaby sayyn Mehmet DO?AN'yn yazarlar birli?ine verdi?im syrada ?akirt bir  felsfeci bir karde?ime  hediye etmi?tim. O çuvallara acymam ama o kitap için hala hayyflanyrym.
 
Onu okuyasaydym analitik düzlemin metodik kullanymyn kökenin Kant'a ait olup olmady?y konusunda size görü?ümü, kanytlayarak,  söyleyebilirdim. Ne yazykky bu imkan yok. ?imdilik analatik düzlemin metodik kullanymynyn bana özgün olmady?yny, bilim dünyasynda ve yazyn dünyasynda pek çok insanyn onun gösterim gücünden yararlandy?yny görüyoruz. Ancak analitik düzlemin bu ?ekilde yo?un kullanymy üzerinde duran ve bunu bir DAVA hale getiren ba?ka bir yazar ya da kayna?a  da rastlamadym rastlamady?ym. Rastlady?ym zamanda söylüyorum. Örne?in www.mindmeister.com sitesinde  1960 yylynda ba?layan Tony  BOZAN'nyn analitik düzlemin bir yol haritasy tarzynda çaly?masy oldu?unu ilan etmi?tim. Ancak bütün bunlar yöntebilimsel analizle u?ra?an benden ba?ka kimse yok diyemem. Vardyr da ben bilmiyorum. Zaten nesnel bilimsel ke?ifler bir kaç kaynak tarafyndan ortaya çykar ve bunlardan birisi konuyu ortaya çykaryr. Bilim tarihinde bu çok olmu?tur. Medeniyette zaten bu yedeklenen ke?if ve icadlarla ilerler.
 
Bilim dünyasyny toplu bir baky? getiren her dü?ünür gibi Kant'yn dahi bir bilim tasnifi ve bir temel kavramlar yani makuleler / kategoriler konusunda görü?leri var. Kant bu konuda   dört gurup kategori öngördü?ünü söyleyebilirim:Kemmiyet, Keyfiyet, Münasebet ve Cihet... Benim kategorilerim ise: Kemmiyet, Keyfiyet VASF YLE  Adedi ve Kelami REMZ. Bu yapty?ynyz ?ema üzerinde tarty?ma yapynca bu makulelerin yerini gösterece?im.. zaten zaman zaman bu konuyu dile getirmi?imdir. ?unu hemen belirteyim yöntembilimsel analiz böyle sistem kurmalara kar?ydyr. Kurarsa bile kuranyn görü?ü olur.
Yöntembilimsel analizin bir gerçek ve sistem dayatmasy olmaz. Zaten ady üstünde biri YÖNTEM öbürü SYSTEM.. sanyrym bu konuda aramyzda bir  farklylyk var.. siz sistem olarak dü?ünüyorsunuz ben yöntemi nazara vermek istiyorum. Yani yöntemi de sistemamtize etmek istiyorsunuz eski aly?kanlyklarynyza uyarak. Bende dil aly?kanlyklaryna uyarak analiz diyorum. Oysa sentez de var. i?te hem analiz hem sentez bir MANTIK i?lemi.. i?te bu bu i?lemi ANALYTYK DÜZLEM üzerinde yapyyoruz ama adyna sadece analiz diyoruz. Zaten bu konuda bir çözüme vardy?ymyzda da epey mesafe almy? olaca?yz. Elbette kolay de?il ama Yn?aallah sonunda gerçeklece?ini umuyorum.  Kant'da sistem kurmuyor, sisteme ili?kin görü?lerini Transandantal analiz ile söylüyor. Ancak o akly ele?tirerek akla dayanan aydynlanmacylaryn ayaklaryny yere de?diriyor ve daha özgün bir tenkid  daha özgür bir kritik yolunu açyyor.
Fakat zaman geçtikçe insanlar yine izmler, systemler, rejimler ve düzenler içinde yine hapsolmaya devam ediyor. Dü?ünmüyorlar hazyr dü?ünülmü? receteleri benimsiyorlar.
Zaten yöntemcinin, yöntembilimcinin sykyntysy burada..
 
Hasyly her FYKRY hareketiniz ve ZYKRY hareketimiz bereketle neticelenecek.. yöntembilimsel analizin en azyndan bizim kafamyzda kar?ylykly olarak tebarüze ba?lamasy bir süre sonra tezahüre dönecek sonra ilam edilecek sonra ilan edilecek ve ne?re ba?layacaktyr.
 
Yeterki sabr edelim.
 
Sa?lycakla kalynyz.


Düzenleyen osmanziya - 21-Aralık-2010 Saat 03:15
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2485

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 21-Aralık-2010 Saat 04:16
S.A.
 
Benim dünürlerden birisinin güzel bir fykrasy vardy.. Bir a?aya epey kalabalyk misafir gelmi? ve a?a da misafirlerine kahve söylemi? misafirler ba?lamy? sipari? vermeye.. ?ekerli, ?ekersiz, orta kahve, az ?ekerli, normal... çe?itli ki?iler çe?itli sipari? vermi?ler. Hlizmetçi getirip hepsinin kahvesini vermi?. Misafirin biri bir ara gizlice hizmetçiye sormu? karde?im sen bu kadar sipari?i nasyl aklynda tutuyorsun.. Hizmetçi demi? ki "Dayyyorum ortayy, kimse sesini çykaramyyor" :)))
 
?imdi bizim analitik düzlemin metodik kullanymy da buna benzer bir i?..
 
?imdi biz dört tür kullanym saptadyk; linguistik, matematik, mantyk ve metodik...  Bunlar içinde en özel olany ve bu nedenle en çok kuraly  bulunany ana dilimizdir yani günlük lisanymyzdyr. Hatta sadece bizim ana dilimiz yok.. ba?ka ana dillerde var. Y?te bu lisani / linguistik / dilsel kullanymyn GRAMER denilen yöntemi vardtyr. Siz buna SYSTEM dahi diyebilirsiniz. Yani söz dizim düzeni.. Fakat bu düzen son kertede bir yöntemdir. Yöntem mizany  ve kriteri kystasy ve kyyasy olan bir kullanym yoludur. Burada en bildik tanym,  mizan ve nizam ilikisidir. Y?te bu ölçü ve düzen ili?kisini ortaya koyan eylemlerde ortak bir duyu? ve dü?ünü?, mü?terek bir anlayy? ve  yakla?ym olur ki bu görü?, tutuma yöntem denilebilir. Görüyorsunuz yöntemi bile tanymlamakta zorluk çekiyoruz. Y?te böyle bir zorluk kar?ysnda yöntembilimsel analize ba? vuruyorum. Yöntem deyince en bariz ve en anla?ylan örnek,  bizim MANTIK dedi?imiz ve okullarda ö?renilen disiplindir. Y?te bu manty?yn biraz daha özel haline ve özel konusuna da USUL / metod / yöntem deniliyor.
 
?imdi analatik tüzlemin LYNGUYSTYK kullanymynda yani harflerin ve rakamlaryn diziliminde e?er bu söz dizim kalyb ve kullaryna YÖNTEM diyecek olursak bu en komplek ve en karma?yk bir MYZAN olur, USUL olur.
 
MATEMATYK kullanymda bu usul ve mantyk biraz daha kolayla?yr, yalynla?yr ve soyutla?yr. Burada kurallar azalyr fakat syradan insanyn kullanymy da giderek zorla?yr.
 
MANTIKSAL kullanymda usul / metod / yöntem bellidir: KIYAS. Kar?yla?tyrma ve mukayese yapmakta ilk kez Aristo tarafyndtan ORGANON adly eserde kurgulanan kurallar iki bin yyldyr hiç  de?i?memi?tir. Klasik mantyk denillen bu yöntemin MATEMATYK ile sayysal hale getirilmi?tir. Yani burada yöntem DÜ?ÜNSEL olarak söz konusudur. Analiz / terkib ve sentez / tahlil, deduksiyon / tümdengelim ve indüksiyon /tümevarym... 
 
Matematik ise dil ve dü?ünce arasynda orta bir yerde kalyr bu durumda.
 
i?te ?imdi ?u kavramlary analitik düzlemin METODYK KULLANIMINA ba? vurursam ?öyle bir ?ema ortaya koyabilirim:
 
 
TERKYB                        TÜMEVARIM
 
 
                  KIYAS
 
TAHLYL                        TÜMDENGELYM
 
 
?imdi bu kavramlary dördünü yani tümünü birden BYR TABLO içinde gösterdim. 
Y?te bu gösterim çe?itli ?ekillerde olabilir. Benim yukary dizdi?im ?EKLE münhasyr de?ildir.
Ancak ben bunu yerle?tirirken de kullandy?ym kystaslar vardyr.
Bu kurallar, kystaslar, mizanlar linguistik, matematik ve mantyksal kullanymdaki kaidelerden, ölçütlerden ve ölçülerden çok çok daha az olmaladyr.
Öylesine yalyn ve soyut olmaly ki genel mantyksal kurallar ve soyut matematiksel ilkeler bile ona göre somut ve özel hale gelmeli.. e?er böyle de?ilse zaten metodik kullanyma da gerek yok. Çünkü zaten mantyk ve matematikle biz i?imizi yaparyz.
 
Y?te bunun için yöntembilimsel analizi tanytmakta zorlanyyorum. Ama bu imkansyz anlamyna gelmez.
 
Sa?lycakla kalyn.
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 25-Aralık-2010 Saat 04:10

Slm.

Önceki cevapta Transandantal analitik, sistem ve metotla ilgili takyntylar olmu?tu. Bu konularda eksik-fazla, do?ru-yanly? ifadelerimizin olmasy da do?al… O nedenle o konularda kar?ylykly biraz daha açyklayycy bilgiler ortaya konulursa herhalde iyi olur.

Kant ve analitik dü?ünce konusunda çok fazla miktarda yazylar oldu?u muhakkak… Bu konuda ö?rendi?imi ve anlady?ymy kysaca ifade edecek olursam…

Kant, Önermelerle ilgili dü?üncelerini-felsefesini, Saf Aklyn Ele?tirisi çerçevesinde “Transandantal” deyimi ile ifade etmi? ve önermeler temelinde mantyk bilimini üç bölümde ele almy?.

1.Transandantal Diyalektik bölümünde; psikolojik, kozmolojik ve teolojik idelere ili?kin metafizik önermeleri ele almy?.

2.Transandantal Estetik bölümünde; zaman ve mekan içi fenomenlerin bilimi olan fizik ve do?a bilimine ili?kin önermeleri ele almy?,

3.Transandantal Analitik bölümünde de; mantyk biliminin dy?yna ta?arak, matematik ve metot bilimine ili?kin analitik önermeleri  ele almy?tyr.

Kant, "Analitik önermeler"in aklyn çeli?mezlik ilkesine dayanmalary nedeniyle kolay kavranylabilir olduklaryny, "sentetik a posteriori önermeler"in deneyle temellendirilebildikleri için fazla bir açyklamayy gerektirmeyecek nitelikte olduklaryny, "sentetik a priori önermeler"in ise, zor kavranabilir girift önermeler oldu?unu ve bu önermelerin kolay kavranabilmesi için aklyn çeli?mezlik ilkesinden ba?ka ilkelere de dayanylmak zorunlulu?unun oldu?unu belirtmi?tir.

Kant, Saf Aklyn Ele?tirisi'nin transandantal analitik bölümünde ele aldy?y deneyle temellendirilemeyen psikolojik, kozmolojik, teolojik a priori kavramlaryn; sadece dü?üncenin formlary olarak de?il, ayny zamanda bilginin ve prati?in yönlendirici temel ilkeleri olarak ta ele alynmasy gerekti?ini belirtmi?tir.

Kant, burada sadece analitik dü?ünce çerçevesinde kavramlary ele almakla kalmamy?, metodolojik açyklamaya da parmak basmy?tyr. 

 

Sistem ve metot konusunda da bugüne kadar ö?rendi?imi ve anlady?ymy ?öylece ifade edebilirim;

Öncelikle diyece?im o ki; sistemi, sanki dü?ünceyi ba?layan, kalyba sokan olumsuz bir ?eymi? gibi ifade etti?in izlenimi bende olu?tu. Sistemin böylesi olumsuz bir tarafynyn oldu?u kanaatinde de?ilim.

Sistem, metodu da içine alan tümel bir kavramdyr. Bir di?er ifade ile tümel kavramlar; sistematik özeli?i haizdirler. Tümel niteli?i haiz olmayan kavramlar yani  tekil-tikel kavramlar, sistematik özellikte olmadyklaryndan açyklanmalary zordur. Bu kavramlar ancak tümel kavramlaryn unsurlary olarak açyklanabilirler.

 

Yöntem bilim-metot ilmi kapsamynda Sistem kavramyny  ?öylece çözümleyebilir/açyklayabililiriz.

Sistem, zaman-mekan ve varlyk-vaka bazynda, madde ötesi-görünmez ve madde-görünür halde mahiyet-plan cihetiyle dört  temel özelli?i bulunmaktadyr. Bunlar, tarif edilebilir ve tanymlanabilir olma, bir amaca ve aksiyoma haiz olma özellikleridir. Ayny ?ekilde muhteva-program cihetiyle de dört temel özelli?i bulunmaktadyr. Bunlar da, dayandy?y bir prensibin-kanuniyetin olmasy, sa?lam bir metotla açyklanabilir/analiz edilebilir olmasy, bir hedefinin ve fonksiyonunun olmasy özelli?idir.

 

Tümel bir kavramyn, liguistik-mantyki-matamatiki-metodik olmak üzere dört de?i?ik ?ekilde, do?ru olarak çözümünün/açyklanmasynyn yapylabilece?ini, daha önce belirtmi?tik…

  Düzenleyen kutlu aytug - 25-Aralık-2010 Saat 04:15
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 25-Aralık-2010 Saat 04:11
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 25-Aralık-2010 Saat 04:12

Yöntem bilim-metot ilmi kapsamynda, Metot kavramyny da ayryca çözümlersek, Metot ile Sistemin farklyly?y ve ili?kisi daha açyk-net olarak görebilir.

 

 

?emanyn çözümlenmesi

 

Metot ilmi, bilindi?i üzere varlyk ve vakalara ili?kin ara?tyrma-inceleme ve uygulama bazynda kullanylmaktadyr. Metot ilmi; gözleme-kalbi öngörüye ve deneye-akli tahmine dayaly  sentez-tüme varym ve analiz-tümden gelim olmak üzere iki veçhelidir. Her iki veçhede de mukayese-kyyas yapylabilmektedir.Analiz vechesi, dört de?i?ik özelli?i haizdir. Bunlar, sayma-syralama ve ayyrma-çykarma özellikleridir. Ayny ?ekilde Sentez veçhesi de dört de?i?ik özelli?i haizdir. Bunlar da, toplama-çarpma, dolayly ve dolaysyz benzetme özellikleridir. Tüm bu özelliklerin dikkate alynmasy ile varlyklara ve olaylara ili?kin gerçekler kolayca anla?ylyr,  tespit edilir. Bu nedenle metot ilmini, gerçekleri ortaya çykaran bir araç olarak tanymlayabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 Düzenleyen kutlu aytug - 07-Ocak-2011 Saat 00:14
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 25-Aralık-2010 Saat 04:20
ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2485

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 25-Aralık-2010 Saat 13:48
S.A.
 
Kant'a ili?kin açyklamalarynyza cevap vermek isterdim, ancak bu aralar defter tasdikleri dolayyyysyyla çok yo?un zamanlarymyz. Ancak bu konuda yazdyklarynyza ilk fyrsatta kar?ylykly ve ayryntyly yanyt verece?im. Daha önce elirtti?im gibi Kant'yn Teorik (Saf)  Aklyn Tenkid'i isimli eserin tercümesini elimden kaçyrdym ama M.Emin ERY?YLGYL'in osmanlyca yazylmy? ve Latinceye çevirdi?im ama yayymlamady?ym Kant Felsefesi isimli eserinde ara?tyrma yaparak
yazdyklarynyzy kar?ylayaca?ym. Di?er konulardada yazaca?ym. Hatta yukarydaki ?emanyzy kar?ylayan bir ?ema dahi yaptym ancak  ?imdilik sadece ?emayy yapy?tyraca?ym, açyklamasyny daha sonra yapaca?ym. Ve göreceksiniz bu çaly?malar çok verimli yollar açacak.
 
Bu gibi çaly?malar için hem siz a?abeyime hem Fatma Hanym karde?imize çok minnettadarym.
 
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2485

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 26-Aralık-2010 Saat 00:49

 

 

 

 

DÜZELTYLMY?:Önce yukarydaki ?emanyn anlatymynda kullandy?ym usulden bahsedeyim: ?emada ( böyle) parantez içine aldy?ym sözcükler,  örne?in USLUB (biçem), Osmanlyca ve Türkçe ya da Yabacy dilde o TERYM’e i?aret eden kar?ylyklardyr. E?er böyle parantez içinde de?il de sadece küçük harflerle yazmy?sam, örne?in MUHTEVA Ferdiyet gibi, o KAVRAMA delalet eden ve dü?ünsel ilgisi bulunan ba?ka bir kavramy söz konusu etmi?imdir. Bu ?ema çerçevesinde düzen, ölçü ve yöntem kavramlaryndan anlady?ymy göstermeye çaly?aca?ym.  Yani bu tablo KIRMIZI harflerle yazdy?ym bu üç terimi ya da kavramyn birbiriyle ilgisini göstermek üzere yapylmy?tyr.

Ylk ele?tirim sizin ?emanyzda bir tarafa TARYF di?er tarafa TANIM yazylmy?.. sanyrym yanly?lykla oldu.. tarif ve tanym ayny anlamdadyr yani ayni kavramy ifade eden Osmanlyca ve Öz Türkçe sözcüktür. Yöntembilimsel analizde  ayny terim-kavram’yn iki kez kullanylmasy geçerli olmady?y gibi  böyle ayny kavramyn iki ayry terimle ifadesi de evleviyetle geçerli de?ildir.

Di?er taraftan siz SOMUT olan muhtevayy alt tarafa SOYUT olan mahiyeti üst tarafa yazmy?synyz. Benim ?emamda bu düzeltildi.. maddi konular zahir olarak üste, manevi konular batyn olarak alta yazylyr. Amma tabi neyin böyle neyin öyle oldu?unu belirlemek kolay de?il. Nitekim hem muhteva hem mahiyet bir kavram olar soyut nesnelerdir fakat muhtevayy içlem, mahiyetide kaplam ile ilgilendirdi?imizde sorun çözülüyor  ?öyle i tikel ve tekil ve hatta görsel ve i?itsel olan özellikler ve nitelikler demek olan MUHTEVA zahir oluyor, di?er taraftan tümel ve külli olan dü?ünsel ve dilsel özellik ve nitelik demek olan MAHYYET dahi batyn oluyor ve altta yazylyyor.

?imdi burada bunlary diyagram olarak gösterelim:

TAZAMMUN (içlem)

MUHTEVA

somut

-------------------------

soyut

MAHYYET

?UMUL (kaplam)

Burada üstte olan zahir demektir altta olan ise batyn demektir.

?imdi bu  “kaplam” ve “içlem” terimleri  mantyksal bir ayyrymdyr. Zaty aliniz elbette bunu bilirsiniz fakat alim olanyn vasfy bilinen üzerine gitmek oldu?undan ve bildiklerimizden bilmediklerimize gitmenin yolu bildiklerimizden bilinmiyen yani soru çykarmak bulundu?undan bu terimler üzerinde durmanyn yararly olaca?yny dü?ünüyorum.

Kant’yn me?hur bir sözü var: “Kavramsyz görüler kördür, görüsüz kavramlar ise bo?tur.” Bu ?u demektir görsel bir ?ey anlatacaksan son kertede bunlar KÖR bir karanly?a götürür. E?er dü?ünsel bir ?ey anlayacaksan son kertede bunlar BO? bir aydynlyk verir. Zaten bu yüzden derim hikayenin hakikatini anlamak kolay olmady?y gibi hakikati hikaye etmekte zordur.

Y?te bu zorlu?u a?mak için dü?ünce MANTIK bilimi ile disiplin altyna alynmak istenmek ve böyle günlük dile ve bilimsel anlatyma bir cadde çizilmi?tir. Böyle dili kullanan insanlar dünyalaryny esenli bir ?ekilde in?a ederek ya?amaya çaly?yyorlar, dil tarafyndan kullanyldyklarynyn farkynda olmadan. Ancak bizler sadece USUL yönünden de?il YMAN yönünden dahi destekli oldu?umuz için bu konularda rahat konu?abiliyoruz. Ve sizler (Fatma hanym ve siz de?erli abim) inancymdan emin oldu?unuz için anlatmymdan endi?e duymuyorsunuz. Ancak ben ve siz bu BO? dü?ünce evreninin  ötesine geçmek ve  KÖR dil dünyasynyn dy?yna çykmak ve ayny zamanda günlük dil ve bilimsel anlatym üstünde hikmet ve din konusunda konu?mak ve dü?ünmek için yeni bir araç olu?turmaya ve kullanmaya çaly?yyoruz. ELBETTE bu zor bir i?.. Yn?a-Allah, istidatlarymyzyn olanaklary san’atymyzla açylacak ve bu kâbil i?-te umutsuz de?iliz.

Antik felsefeden intikal eden Aristonun me?hur kainat a?acy var ki burada varlyk katmanly syralanmy?.. cansyz.. bitki.. hayvan... insan. Bunlar görünen varlyklar. Yani dünyamyz ne kadar çok türlü ve çe?itli görünürse görünsün bilim bunlary gruplar ve bölümler. Bu bölümlemenin en ba?yna VARLIK dersek; cansyz varlyk, bitki varly?y, hayvan varly?y, insan varly?y.. burada varlyk denilen TÖZ ya da KAVRAM ya da TÜMEL hepsini ?umulüne alyr yany kaplar ki bu nedenle bu ku?atan dil ve dü?ünce nesnesine TÜMEL-KAVKRAM denir. Bunu diyagramymyzla gösterirsek:

YNSAN

HAYVAN

BYTKY

CANSIZ

VARLIK

Yani en soyut terim ve en tümel kavram olarak görünen VARLIK terimi ve kavramy alta ve batyna yazyldy en somut  terim ve en  tikel-tekil kavram olan YNSAN (bu arada bizler)  üste ve zahire konuldu.

Burada “varlyk” en ?umullu yani kaplamly terim oldu, “insan” en tazammunlu  yani içlemli terim oldu. (elbette bu arada her bir katmanyn türleri ve bu türlerin KYMLYKLERY VE KY?YLYKLERY olan bireyleri oldu?unu unutmayalym)  Ve böylece Ynsan’yn MUHTEVASI ile  varlyk’yn MAHYYETY birbirinin tersi oldu.. E. Boutroux bunu ?öyle ifade eder GERÇEKLYK ve ZORUNLULUK birbirinin tersidir. Gerçeklik arttykça zorunluluk azalyr, zorunluluk arttykça gerçeklik azalyr. Buna benzer ba?ka anlatymlar yapabiliriz. Gerçekli?e  TEKLYK, zorunlulu?a BYRLYK diyebiliriz. Keza gerçekli?e somut ve maddi deriz, zorunlulu?a soyut ve manevi deriz.

 

Daha ba?ka DÜ?ÜNSEL benzetim ve DYLSEL adlandyrma yapabiliriz. Ve böylece ortaya bir sistem yani düzen yani nizam ortaya koyabiliriz. Örne?in benim de böyle bir sistemim var: NESNELER VE KYMSELER ya da BYÇYMLER / ?EKYLLER ve TASARIMLAR / SURETLER.. ba?kalar ba?ka adlar vermi?ler; açyklama bilimleri, anlama bilimleri.. neotik özler, neomatik özler.. yani felsefe dünyasynda o kadar çok çe?it varki..  sonra bazylary bunlary birbirine indirgemi? ve  bir tarafy sözde saymy?lar ve  biri birine GERÇEK demi? ötekini GÖRÜNTÜ saymy?… ve bu felsefede oldu?u gibi bilimdede var.. örne?in evrene ili?kin iki ayry hatta kar?yt kuram: rölativite ve kuantum…

Biri için gerçek MADDE iken öbürü için gerçek MANA’dyr.. kimi içinde bu ikisi gerçe?in iki YANIDIR… i?te bu insanyn TEVHYD synavydyr.. “gerçekten gerçek” hangisi.. sanma bu sadece bir din ve dinsizlik sorunu.. hayyr! Din içinde dahi ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat olarak VELAYETLERYN ayrylmasy da müslümanlaryn bir TEVHYD yary?ydyr.

Y?te yöntembilimsel analizimiz bu gibi BENZETMELER’in anlamyna   bir disiplin ve düzen, anlatymyna da  bir kolaylyk ve çabukluk sa?lamaya çaly?yr. Bunda ne kadar ba?aryly olaca?ymyzy zaman gösterecek ki bizler  Bedi-üz-Zaman gibi özgün ve Kur’ani bir kökten bir kaynaklanmakta ?anlyyyz…  

“Sistem ve metot konusunda da bugüne kadar ö?rendi?imi ve anlady?ymy ?öylece ifade edebilirim;

Öncelikle diyece?im o ki; sistemi, sanki dü?ünceyi ba?layan, kalyba sokan olumsuz bir ?eymi? gibi ifade etti?in izlenimi bende olu?tu. Sistemin böylesi olumsuz bir tarafynyn oldu?u kanaatinde de?ilim.

Sistem, metodu da içine alan tümel bir kavramdyr. Bir di?er ifade ile tümel kavramlar; sistematik özeli?i haizdirler. Tümel niteli?i haiz olmayan kavramlar yani  tekil-tikel kavramlar, sistematik özellikte olmadyklaryndan açyklanmalary zordur. Bu kavramlar ancak tümel kavramlaryn unsurlary olarak açyklanabilirler.”

Diyorsunuz i?te buna kar?y, yukaryda dü?ündüklerimi size anlatabilmi?sem,

Derim ki tekil-tikel kavramlar tümel kavramlaryn unsurlary de?il. Onlary böyleymi? gibi gösteren bizim MANTIKSAL düzenimiz ve nesneleri AKLYLE?TYRME çabamyz.

 

Simdilik bu kadar.. sonuçta biraz saçmalyyor görünece?im ama de?il.. oLANAK  kadar öLANAK da vardyr.. öLÇÜ kadar oLÇU da var. Yani yanly? olarak sadece olanak olarak adlandyrylan YMKAN…  Fakat dil anlatymynda birini tercih ediyor. Belki ölümü görmek istedi?inden..

 

Özetle, düzen ölçü ile kurulur. Yöntem bu iki arasynda ili?ki kuran NYTEL VE NYCEL syralama ve sayylama yoludur.

 

Ya?am denilen düzeni  ölüm denilen ölçü besler. Temel Yçgüdü filmi belki böyle bir durumu anlatmaya çaly?ty.. Ölüm ya?amla desteklenir. Dünyanyn yukarysyna çykmak isteyenler hep yukarydakini (koltuktakini) öldürmeye çaly?myyor mu ? Bir ?ehri yüz defa mezaristana bo?altan ölümün bizden daha çok bir istedi?i yok mu ? O zaman ölümü reddetmek yerine ölümü kötüye kullanmak yerine iyi kullanaca?yz. Hakky de?il hevayy öldürece?iz.

Zaten Hakk ölmez.. yücedir. Yolunca  öldürülmü?se ölen heva ve kesret ba?ka yerde yüksek bir hakikat ve kevser  olarak do?ar. Yoksa soyu kesik ve beter kalyr ve biter.

 

Düzenin syrasy ve sayysy mantykla disipline edilir. Bilim de bununla yapylyr.  Bütün bu i?leri yaparken biz dört ?ey kullanyryz ki bunlardan biri de YÖNTEM’dir. Di?er üçü yukarydaki tablomda görünüyor. Demek system / nizam / düzen, ölçü olmady?y gibi yöntem dahi de?ildir.  Bilmem size yöntembilimsel analizle kanytlayabildim mi ?

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Düzenleyen osmanziya01 - 27-Aralık-2010 Saat 06:37
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk