Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
İnsan Bilim
 YöntemBilim Forumu | İnsan Bilim | İnsan Bilim
Mesaj icon Konu: Müsbet Milliyetçilik(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Konu: Müsbet Milliyetçilik
    Gönderim Zamanı: 16-Haziran-2011 Saat 22:55


Düzenleyen kutlu aytug - 17-Haziran-2011 Saat 23:32
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 16-Haziran-2011 Saat 22:57

Slm.

?emanyn Kurgulanmasy

Milliyetçilik kavramy ayny dili konu?an fert-aile ve insan gruplary için bir anlam ifade etti?inden merkeze bunlary aldym. Ayryca bunlaryn renkleri ve desenleri kabilinden alta soyut kültür kavramyny, üste de somut medeniyet kavramyny yerle?tirdim. Yatay koordinat ekseninin merkez sa?yna insanly?yn en temel ihtiyacy olan hak din ve hakiki imany yerle?tirdim. Sa? üst kö?eye milliyetçili?in somut dinamikleri olan ortak tarih ve mensubiyet ?uuru kavramlaryny yerle?tirdim. Merkez sola da dinin somut göstergesi olan hak kitaby ve hakiki imanyn somut göstergesi olan hakiki ?eriaty yerle?tirdim, sol üst kö?eye de yine somut dinamiklerden ana dili ve ortak vatany yerle?tirdim.  Sa? alt kö?eye  soyut dinamiklerden hürriyet ve tarih ?uuru kavramlaryny yerle?tirdim. Sol alt kö?eye de soyut dinamiklerden olan adalet ve vatanseverlik kavramlaryny yerle?tirdim, Dikey koordinat ekseninin alt kysmyna soyut dinamiklerden olan ba?ymsyzlyk ve e?itlik kavramlaryny yerle?tirdim. Dikey koordinat ekseninin üst kysmyna da somut dinamik olarak millet ve devlet kavramlaryny yerle?tirdim.

Ortay çykan ?ematik resmi a?a?yda belirtildi?i üzere okumaya-açyklamaya çaly?tym.

 

?emanyn Çözümü

Ayny ana dili konu?anlaryn olu?turdu?u insan toplulu?una kavim yada millet denilmektedir.

Ayny ana dili konu?an insanlaryn, ortak de?erlerinin (Ba?ta ortak tarih ve ortak vatan olmak üzere ortak kültür ve medeniyet v.b) çoklu?u nispetinde biri birine kar?y  saygy, sevgi beslemesi ve ho?görülü olmasydyr. Ki sonuçta mutlak bir mensubiyet-yakynlyk hissi olu?ur.  Bu duygu her ne kadar fitri ise de, söz konusu dinamiklerle bu duygunun özel olarak artyrylmasy-güçlendirilmesi sonucu toplumlar; yüksek bir morele-heyacana kavu?maktadyr. Sa?lanan bu  yüksek morelle ve kendine güvenle olu?an güç-kuvvetle di?er milletlere kar?y  bir üstünlük yary?yna girilmesidir milliyetçilik…

Ayny dili konu?an insan toplulu?u-milletin içerisinde farkly dü?ünce, farkly mezhep, farkly ya?am tarzyny haiz fertler-gruplar olabilir. Ancak hak dinin, hak kitabyn kabulu, hak peygamberin bilinen hayatynyn örnek alynmasy, millet için temel amaç olmalydyr. Ki bu tarz milliyetçili?e müsbet milliyetçilik denilir. Söz konusu  amacyn, odakta olmady?y yani hakiki imanyn, hakiki adeletin ve hakiki hürriyetin odakta olmady?y milliyetçilik te; insanly?a zarar veren yrkçylyktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Ki bu tarz milliyetçili?e de menfi milliyetçilik denilmektedir

Müsbet milliyetçilikte millet anayasasynyn, hak kitapta belirtilen hukuki yasalar-hakiki ?eriat olmasy gerekir. Yapylacak ça?da?  hukuk yasalary da söz konusu anayasaya-hakiki ?eriata ters dü?memesi gerekir.

Müsbet milliyetçilikte milletler mücadelesi yerine medeniyet yary?y vardyr. Bary?y korumak vardyr.

Menfi milliyetçilikte ise milletler mücadelesi esas alynarak, her alanda güçlü-kuvvetli olmak gayreti vardyr. Her ne kadar bir gayret-çaly?kanlyk ortaya konulsa da, devlet ve millet olarak ?u veya bu ?ekilde ba?ka milletler üzerinde hakimiyet tesis etme, onlary sömürme politikasy esas amac olarak güdülmektedir. Bu arada ba?ka milletlere yrky farklyly?a ve kuvvete dayaly üstünlük te taslanylmaktadyr. ?üphesiz bu durum dünya bary?yny tehlikeye sokmakta, her yerde zülüm ve be?eri felaketler olu?maktadyr.

Gerçekte söz konusu üstünlük yary?yndan amaç, ilahi fermanda yazyly oldu?u üzere haktan, hukuktan ve adaletten yana  tüm milletlerin ba?ymsyzlyklaryny kabul etmek, bary? ve huzur içinde ya?amalaryny istemek anlayy?y olmalydyr, ki bu durumda dünyada zülüm ve be?eri feleket manzaralary minimize olur.

 

Saygy ve sevgilerimleDüzenleyen kutlu aytug - 17-Haziran-2011 Saat 23:35
ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2485

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 16-Haziran-2011 Saat 23:39
Te?ekkür ederim.. 
Biçim olarak; Ylke olarak maddi unsurlary üste, manevi unsurlary alta yazarym. Sizde böyle yapmy?synyz. Çünkü mana, bizim için, hem alt yapydyr. Hem batynda gizlidir.
 
Genelde mekan ve tabiata sola, zaman ve tarihi sa?a yazarym. Sizin ki tersine olmu?
Benim gerekçem ?u:  nefsi sol üste, ruhu sa? üste yerle?tiriyorum.
Nefis beden-i kalemden  ve  gözden ruh luga-yy  kelam ve kulakdan dilden nefes alyr, diye dü?ünürüm. Nefs, TABYATIN ve mevcudatyn  çocu?u ruh TARYHYN ve hadisatyn o?ludur. (Ruh denilen hur öz,  elbet Rabbin emridir ve Allah azze ve celle'nin ruhundan üflemesidir. Ancak bu hem makul ve muhkem, hem mahfi ve müte?abih hakikatyn ortaya çykarylarak ruhun tanymlanmasy ve açyklanmasy, kitabyn ifadesiyle, bize az bilgi verildi?i için, dünya hayatynda mümkün de?ildir. Belki ahirette açy?a çykacak pek çok hakaik gibi bu da vahdet teneffüsüyle sarih olarak belirecektir, diye dü?ünüyorum)
 
Yçerik olarak:
Müsbet milliyetçilikler ayny din ve kültür altynda bulu?abilir, menfi milliyetçilik ayny din içinde bile bary?amaz. Bu da bizi ümmet-i islamiye ve millet-i küfriye kavramyna götürür.
Bu asyrda ümmet-i muhammed iki  yüz yyldyr ?i?irilen  acemlik ve milliyetçilik sorunu ile kar?y kar?yyadyr. Kavimler ve milletler biribiriyle tany?masy ve yardymla?masy için yaratylmy?ken maalesef tersine yabancyla?ma ve çaty?ma unsurlary haline getirilmi?tir.
Ki bunun çaresini bu ülke, bu ulus, bu devlet kendi  bekasy için bulmak zorundadyr.
 
Benlikler inkar edilemedi?i gibi milliyetlerde yok sayylamaz. Ancak sorun bunlaryn nasyl bir arada bary? ve karde?lik içinde bulunabilece?idir. Ynsanlyk ideali, dindarlyk kemali ve medeniyet fazileti gibi kavramlar henüz ilkel ama temel duygulary tamamen terbiye edemedi?inden bu benlik sorunu ve dil olgusu daha uzun bir süre hükmünü sürdürecktir. 


Düzenleyen osmanziya - 16-Haziran-2011 Saat 23:51
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 17-Haziran-2011 Saat 16:00

Slm.

Yukarydaki 2.?emadaki sa?-sol hatasyny,  1.?emada görüldü?ü ?ekilde düzeltince kavramlar yerli yerine oturdu. Açyklamayy da gereken ?ekilde düzeltince konu daha anla?ylyr hale geldi sanyrym.
 
Tekrar selam ve saygylar


Düzenleyen kutlu aytug - 17-Haziran-2011 Saat 23:47
ahmet
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 18-Haziran-2011 Saat 01:18
Son zamanlarda yazylarda tablolardan (anlam çerçevelerinden)  önce diyagramlarda (yalyn ?emalarla)  analiz yapmaya çaly?alym diyorum. Böylesi hem bizim hem ba?kalary için daha kolay olacak gibime geliyor. Böylece adym adym ilerleme imkany olabilir ve hem biz  hem bakanlar  daha kolay izleyebililer. Bu konuda ne dü?ünüyor sunuz ?
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 18-Haziran-2011 Saat 15:47
Slm.
Olabilir, Bu i? kavram bilgisi biraz zengin olanlar için iyi bir talim fyrsaty olur. Di?erleri içinde merak uyandyryr. Ylgilenenler artabilir.
 
Sevgi ve saygylar
 
 
ahmet
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 18-Haziran-2011 Saat 23:24

DEGY?TYRYLMY? VE DÜZELTYLMY?:

Örne?in Yslamiyet, insaniyet-i kubra ise ve insaniyetin meyvesi medeniyet ise islamiyetin mevyvesi nedir ?
 
Ynsaniyet büyüyünce islamiyet olacak ise, medeniyet büyüyünce ne olacak, her ne kadar bu soru biraz  "saçma" görünse de, problemin çözümüne yöneldi?imizde ?u diyagramy kurabiliriz...
 
ÖNCE (küçük)             SONRA (büyük)
 
Ynsaniyet.....                  medeniyet...
 
Yslamiyet....      ?
 
Yani insanlyk a?acy uygarlyk meyvesi vermi?se islamlik hangi meyveyi verecektir ?
 
E?er bu denklemi  sözel de?il de sayysal olarak kursak ?u neticeyi alyryz:
 
4                          40
40                          X
 
bu denklenim çözümü:
 
Yyi bir matematikçi de?ilim  ama kafadan çözebiliriz.. 4 on kat artmy? 40 olmu?sa 40 dahi on kat artty?ynda 400 olacaktyr.
X=400
 
Amma sözel de?erler sayysal de?erler gibi de?il ve bu yuzden aralarynda yalyn ve sayylabili  oranlar yok fakat syralanabilir ba?lar bulunabilir. Zaten yöntembilimsel analizde yatay ve dikey ba?lantylaryn bulunmasy bu anlama gelir.
 
Dikkat ederseniz insaniyet  medeniyete giderken yatay ilerliyor fakat islamiyete giderken dikey ilerliyor. Yani ?u yalyn ?emada bile üç kavram arasynda bir syra, yatay, dikey ili?kisi var.
 
Burada çok karma olan hatta muamma olan insaniyet gibi bir temelden ba?layarak onun medeniyete ve islamiyete giden yönlerinin gizemlerini bulmak sonra (x)e olan yolculu?unu anlamak kolay de?ildir. Konu soyut ve zor.. ama yine de soruldu.
Belki verilen yanytlar millet ve ümmeti bulu?turan bir kapy olacaktyr ?
 
Yukaryda sözcükler yazaca?ymyza sözcüklerin köklerini yazalym ancak öncelik ve sonralyk ili?kisinde yönü,  kendi yön ba?latma (sa?dan)  ilkeme göre de?i?tirece?im ve araya yön gösteren i?arette koyaca?ym anla?ylysyn diye
 
SONRA (byk)                       ÖNCE (kçk)
 
mdn        <<<<<<<             ins
 
 
X             <<<<<<<              slm
 
 
Medine, ?ehir demektir medeniyette ?ehirle?me anlamyna gelir ama bu medeniyet  (uygarlyk) kavramy hars (ekin) ve umran (bayyndyrlyk) yani kültür ve bilim denen iki özü içerir.. yani insan bilim  ile çevresine ve tabiata kontrol eder,  binalar yapar, üretim ve tüketim araç ve gereçleri yapar. Ayryca kültür ile aile ve mülkiyet gibi edebi ve hukuki konular içeren hikmet ve sanat ile fununu ve hukuk etkinliklerini icra eder.. binalary in?a eder ve harsyny icra eder ve biz bunun adyna MEDENYYET deriz.  Uygarlyk, insanyn tabiatyn ba?rynda ya?ady?y kyr ve köy hayatyndan kent ve ?ehir hayatyna geçi?in adydyr. Sanki bilim nesnelerle ve evrenle, kültür ise kimselerle ve toplumla ilgili gibidir.
 
Burada cemiyet, millet ve ümmet gibi... vatan ve memleket gibi tarihi ve co?rafi faktörlerin betimlenmesi, açyklanmasy, indirgenmesi ve yorumlanmasy uygarlyk yuma?ynyn açylmasy yolund yapylan çabalardyr. ve bu konuda çe?itli görü? ve kuramlar vardyr. ki bunlar ümranyn TEKNOLOJY  gibi birde harsyn YDEOLOJYSYNY çykaryr. ?imdi siz bu kadar kompleks bir terimi, bu kadar karma?yk bir kavramy MDN kökleri içine paketliyor ve bir nokta halinde ya da bir harf halinde i?aretliyor, göstergeliyorsunuz:
 
Ynsanlyk (A) ise medeniyet (B) oluyor.
Yslamiyet (C) ise arady?ymyz kavram, imge ya da olgu (X) oluyor:
 
 
 
SONRA (byk)                      ÖNCE (kçk)
 
B               <<<<<<            A
 
 
X                <<<<<<<         C
 
 
Ancak bu syralamada sadece öncelik-sonralyk YATAY ili?kisi yok ayryca  alt ve üst DYKEY ili?kisi dahi var: üstte ve zahirde görünen insaniyetin bir de altynda ve batynda  görünmeyen islamiyeti var. O zaman ?emanyn / diyagramyn formu ?öyle olacak:
 
SONRA (byk)                 ÖNCE (kçk)
 
B            <<<<<<           A                   ÜST (zahir)
 
 
X            <<<<<<<          C                   ALT (batyn)
 
Matematik nokta, çizgi, sayy ve harf gibi SOYUT aritmetik ve geometrik göstergelerle çaly?yr. Mutfa?y da analitik düzlemdir. Yöntembilimsel analiz matematikten daha saydam ve daha soyut oldu?una göre analitik düzlemde konu?aca?y dilde hangi harf ve isimleri kullanacak ?
 
Sadece çizgiler olacak.. yatay ve dikey..
çizgilerden ve  sadece noktalardan ibaret olacak.
Bunun dy?ynda hiç bir harf ve harf kullanylmayacak.
Öyleki yapylanyn bir suret (tasarym) mi yoksa bir ?ekil (biçim) mi oldu?unu
ayyrt etmeye i? kalacak.
 
Tüm dünya ?undan ibaret kalacak:
 
ZAHYR
 
 
AHYR       x      EVVEL
 
 
BATIN
 
 
 O zaman ?emamyzy düzeltelim:
 
 
mdn      ZAHYR       ins
 
 
AHYR        x       EVVEL
 
 
X       BATIN         slm
 
Konuyu yalynla?tyralym derken acaba daha da my karma?yk hale getirdik..
 
Ne diyeyim...
 
Kolay gelsin..
 
 
 
 
 
 


Düzenleyen osmanziya01 - 20-Haziran-2011 Saat 00:30
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Haziran-2011 Saat 18:08
Slm.
 
Daha önce belirtti?im gibi yöntem bilimde bence en temel husus, analitik düzlemde-koordinaat eksenleri üzerinde yani yatay ve dikey eksenler üzerinde öncelikle evvel-ahir, batyn-zahir kuralyna göre bir temel kavramy, dörtlü açylyma ugun olarak ili?kili oldu?u ba?ka kavramlarla açmak-açyklamak gelmektedir. Ayryca bunun için gerekti?inde di?er mantyk kurallary da elbette nazary itibara alynmaktadyr. Bu arada kavram bilgisi konusu yöntem bilimde oldukça önem ta?ymaktadyr. Yani yöntem bilimi kullanmak, en azyndan lise seviyesinde yani belirli oranda bir alt yapynyn olmasyny gerektirmektedir. Sadece konu?ma dilindeki  sade kavramlarla yöntem bilimsel analiz veya sentez her halde yapylamaz. Çünkü da?arcyktaki kavram bilgisi bu i? için yeterli olmaz. Ne yapmalyyyz? Seyircilerin-ö?renicilerin kavram bilgilerini artyrmak üzere yukaryda diagram üzerinde yapylan açyklama benzeri 'Yöntem bilime giri? kaabilinden' yeterince temrin yapylmalydyr.
 
Gelelim denklemin cevabyna; Ynsanlyk medeniyet meyvesini vermi?se
Yslamiyet de geçmi?te asr-y saadet meyvesini vermi? (o devrin insanlary bundan yeterince nasiplenmi?), elbette yine verecektir (Bu devrin insanlary da yeterince nasiplenecektir). 
Ya da ?öyle diyelim. Ynsanlyk nasyl geli?ip, islamiyete inkilap etmi?se, medeniyette geli?ip asr- saadete inkylap edecektir.
 
ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2485

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 21-Haziran-2011 Saat 00:22
te?ekkür ve tebrik ederim.. çok uygun bir yanyt.. hiç aklyma gelmemi?ti ve zaten (X) tam de?erini ve yanytyny bilmiyordum.  Aklymda bazy kavramlar vardy.. cemiyeti kübra ve cemiyet uzma olan NAMAZ olarak.. Ancak asr-y saadet bizim için ve tüm asyrlar için dini iolarak ÖRNEK te?kil eden kaynak ve ahlak olarak  YDEAL bir ya?am.. ki biz bunu SUNNET olarak kayda almy?yz ve bu güzel bir bahtiyarlyk. Kur'an gibi HADYS'in de edille-i ?er'iyyeden olmasy tesadüf de?il. Allah Razi olsun.
 
Di?er taraftan yöntembilimsel çaly?malara katylymlar oldukça bu gibi çaly?malar ba?lyycakatyr..  anlayanlaryn ele?tiri ve anlamayanlaryn soru ile katkysy ve katylymy önümüzü açacaktyr, in?a-Allah.


Düzenleyen osmanziya - 21-Haziran-2011 Saat 00:24
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 22-Haziran-2011 Saat 10:37
en son durum ?u idi:
 
mdn      ZAHYR       ins
 
 
AHYR        x       EVVEL
 
 
sdt       BATIN         slm
 
Asry saadet insanly?yn medeniyetine kar?y islamly?yn çykardy?y medeniyet idi..
 
?imdi  ortada bir bilinmeyen (X) dahi kaldy. Buna orta terime YNSAN de?eri atayarak sol üst kö?edeki "ins" terimini be?eriyet yapyyoruz. Ynsan ise be?er ya da müslüman tüm de?erleri ifade ediyor. Yeni diya?ram ?u oluyor:
 
mdn      ZAHYR       b?r
 
 
AHYR       YNSAN       EVVEL
 
 
sdt       BATIN         slm
 
 
 ?imdi ?imdiki medeniyet asry ile  ile asry saadet medeniyeti  arasnda ortak bir terim var; asr... vakit demektir,  asr yüzyyl demektir, asr ça? demektir. O zaman tablo bir SADELE?TYRME daha yapaca?yz:
 
asr      ZAHYR       slm
 
 
AHYR       YNSAN       EVVEL
 
 
sdt       BATIN         b?r
 
Böylece insanyn  SOL AKS'daki "be?eri asry" ile  SA? AKS'daki "islami saadet"i 
daha genel bir medeniyet gösterimi oldu..  yani burada diyagram (X) biçimi aldy.
Tüm MEDENY müessesa ve kavramlar bu ?ema ile daha bütüncül hale geldi, diye dü?ünüyorum.
 
Sa?lycakla kalyn.
 
 
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk