Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: DÜNYA(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2047

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Konu: DÜNYA
    Gönderim Zamanı: 08-Haziran-2011 Saat 15:39

ARADI?INI BULDUN MU ?

 

"Adlaryn anlamlarynda gizlenen gerçekler oldu?u gibi  gözlenen bazy gerçeklerinde adlary vardyr."  Bu tümcede en anlamsyz ad, "anlam" oldu.. çünkü bunun dy?yndaki her sözcük ya yinelenmek ve ya da kar?yty kullanylmak suretiyle anla?ylyr kylyndy: Ad-ad, gizlenen-gözlenen, gerçek-gerçek, ol-var.

Dilin içerik vermemek suretiyle kendinden bahsetmesine "üst-dil" deniliyor. Matematik gibi soyut ve içerik vermeyen konular kuru ve so?uk kaldy?yndan pek hazzedilmese de insany çeken bir arayy?yn tahrikiyle bulduraca?y bazy de?erli sonuçlar vardyr.

Örne?in yazynyn ba?yndaki tümcede ad vermeden  NESNE'ler ve KYMSE'lerdan söz ettim.. nesnenin gerçe?i ile kimsenin gerçe?ine i?aret ettim.. Tümceyi bir daha okuyun.. acaba zihninize dedi?im yazyldy my ?

Ben bir kimseyim ve bir kimli?im ile ki?ili?im var. Bir toplumun bireyi, bir toplulu?un üyesiyim.

Biricik ve tekil  varly?ym ile öyle bir olu? ortaya koyuyorum ki  bu var olu? dy?yndaki bütün gerçeklikler , bana göre, ikincil kalyyor. Edebi bir anlatymla ba? rolde sadece ben varym benim dy?ymdaki bütün kimseler ve nesneler  benim DÜNYAM’yn parçalary, figüranlary haline geliyor.

Elbette benden ba?ka kimseler var ve onlarda tek ba?yna bir dünyadyrlar.  Ama benim özel dünyam dy?yndaki bu dünyalar,  genel dünyanyn üyeleri ve bireyleridirler.  Onlarda benim “gibi”dirler, sorumludur, yükümlüdürler, sorunludur, soruludurlar.

Dilimin döndü?ü kadar bilinenleri dillendirdim.

Ynsan SORULARLA  bilinenlerde bilinmeyenlere giden bir  yolcu ise bunun  ortaya çykarylan sonuçlardan biri ne olabilir, diye dü?ünürsek aklan gelen ilk soru anlamyn anlamy NEDYR olacaktyr.

Ama bu konuda bir sonucu ula?an oldu?unu sanmyyorum.

Elbette sany gerçek de?ildir.. hele birisinin sanysy biraz daha kanydan uzakla?yr.

Zaten anlamyn anlamy bilinse ve bulunsa bile anlatmakta zorlanaca?ymyz ku?kusuzdur.

Var sayylar, kanylar, sanylar “gerçek”e ula?mak için söz ve bilgi  gibi dolayly araçlardan  yola çykyyorlarsa en evvel  kelam ve ilim denilen i?aret ve delalet araçlarynyn sa?lam ve sa?lykly olmasynyn kurallaryny ve ko?ullaryny tespit etmemiz gerekir.

Amma insanlar bu gibi konular yerine daha önemli, daha can alycy ve daha ya?amsal sorunlar ve konular üzerine kafa yormayy tercih ederler.

 “Eli bo? ve gönlü ho?”  kimseler  dile, söze, bilgiye, gerçe?e, anlama ili?kin konulary dile getirmi?ler  ve onlary dinleyen “eli bo? ve gönlü ho?” kimseler  olmu?, böyle okumu? yazmy? kimseler ,  azynlykta da kalsalar, felsefe ve hikmet denilen bir ETKYNLYK alany olu?turmu?lar.

Y?te bu günlük bilgi ve bilim alany ötesindeki  alanyn konularyndan biriside bilgidir.. di?eri varlyk.. di?eri de?er…

Aslynda bunlaryn hepsi birdir ve bu birli?i ve bütünlü?ü gösteren  ?öyle bir ?ema yapabiliriz.

De?er            VARLIK                Bilgi

Varly?yn iki yüzü var biri BYLGY’ye  bakyyor bir de DE?ER’e  bakyyor.

Varlyk nesnedir veya kimsedir, ne varlyk ne de nesne olmayan varlyk yok mudur ?,  her kimse ve nesnenin hem bilgiyi hem de?ere bakan yany olur.

Biz bu yüzleri söz konusu ederken hem dili hem de dü?ünceyi kullanyryz. O zaman diyagramy tamamlayalym:

Dil

De?er             VARLIK                Bilgi

Dü?

Demek hem bilgi nesneleri, hem de?er kimseleri, hem dil  nesneleri hem dü? nesneleri vardyr.

Ayny zamanda hem bilgi kimseleri, hem de?er kimseleri, hem dil kimseleri, hem dü? kimseleri  bulunur.

Y?te size ayny zamanda elbette bize, arayy?ymyzda yol gösterecek bir harita elde ettik.

Sa?lycakla kalyn.

Osmanziya

IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 13-Ağustos-2011 Saat 20:22
ahmet
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 13-Ağustos-2011 Saat 20:24

Slm.

Yöntem bilim diagramyna göre dünya kavramy ?öyle açyklanabilir.

Dünya denince her halde akla pek çok kavram gelmekte, ancak böylesi temel kavramlaryn yöntem bilim diagramyyla açyklanmasy, her zaman oldu?u üzere ilgili tümel kavramlar kullanylarak mümkün olmaktadyr. Evet! Dünya, yüce yaratycy cihetinden bakyldy?ynda tabiat ve tabiat üstü olaylaryn-sünnetullahyn sergilendi?i bir varlyk, biz insanlar cihetinden bakyldy?ynda iradi tercihlerimize ba?ly olarak ?öyle veya böyle, amaçly veya amaçsyz üzerinde vaktin geçirildi?i bir varlyk… Ki bu tanymy digramyn merkezine koyarsak do?ru bir nokta belirlemi? oluruz. Bu noktadan geçen yatay koordinat eksenin sa? tarafyna öncelik-evveliyet prensibi gere?i ihtiyaçlary arama-yönelme-hareket kavramlary, sol tarafyna ise sonralyk-ahiriyet prensibi gere?i  bulu?, deney-tecrübe kavramlary yerle?tirilebilir. Merkezden geçen dikey koordinat eksenin alt tarafyna soyutluk-batynlyk prensibi gere?i dünya ile ilgili algylama-kavram,fikir-dü?ünce ve bunlara ba?ly iradi seçim yerle?tirilebilir. Üst tarafa da  somutluk-zahirlik prensibi gere?i geçim ile sa?lanan beslenme-hazym, doyum-büyüme kavramlary yerle?tirilebilir. Çapraz eksenlere gelince yani alt sa? alana sebep-sonuç prensibi gere?i heva-heves-tamah ve e?itim-okuma-yazma kavramyny, üst sa? alana yine sebep sonuç prensibi gere?i tüketim ve eksilme-kirlenme, yorgunluk; alt sol alana dilek-merak-istek, yönetim-sevk-idare kavramlaryny, üst sol tarafa da üretim ve artma-temizlik-tazelik kavramlaryny yerle?tirebiliriz. Böylece tamamlanan ?emamyzy yani dünyayy özü itibaryyla ?öylece okuyabiliriz.

 

?emanyn çözümlenmesi-okunmasy

Dünya;  tüm canly varlyklar için hayatyn be?i?i olup, bin bir çe?it  ola?an (tabii) ve ola?an üstü(tabiat üstü) olayyn sergilendi?i, vaktin geçti?i, maddi-manevi kazanç pe?inde ko?ulan, genelde ticaret ve ziraat ile geçimin sa?landy?y, her alanda iradi seçimin oldu?u, bu nedenle yönelinen, harekete geçilen, ihtiyaçlaryn arandy?y, her türlü imkanyn oldu?u, deney-tecrübe ve synamanyn yapyldy?y büyük bir ortam-mekan-yerdir.  Dünya ayny zamanda önümüze konulan bir  e?itim- talimgah-okuma-yazma ve yönetim-sevk-idare alanydyr. Ki insan, kar?yla?ty?y imkanlar ve fyrsatlar dahilinde heves-heva-tamah, istek-dilek-merak etmesiyle ve hür iradesiyle iyi veya kötü istikamette istedi?i tarafa yönelmekte, istedi?i ?ekilde intiba- algylamakta, istedi?ini dü?ünmekte-fikretmekte, istedi?ini kabul etmekte-ö?renmekte, ifade etmekte ve fiil-davrany? sergilemektedir. Ynsan, istedi?ini  üretmekte ve tüketmekte, beslenme-hazym, büyüme-geli?me olmaktadyr. Bunun sonucunda da  maddi-manevi varly?ynda arty?-tazelik-temizlik yada eksilme-yorgunluk-kirlilik olmakta, ayny zamanda insanyn yapty?y-etti?i her fiil-davrany?, yüce yaratycy tarafyndan sayysal nota dönü?mekte ve dünyadaki ba?ary derecesi ortaya konulmaktadyr. Ki dünyanyn, insan hayatynda en önemli rolü de budur. Bu ba?ary ile insan elbette ahret hayatynda vaad edilen mükafaty alacaktyr. Ba?aryly olunmady?ynda da elbette dercesine göre vaad edilen ceza verilecektir.

 

Selam ve Sevgiler

 Düzenleyen kutlu aytug - 13-Ağustos-2011 Saat 20:30
ahmet
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2047

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 15-Ağustos-2011 Saat 09:47
S.A.
 
?emanyz gerek biçim gerek içeriz yönünden fevkalade ba?aryly ve öyleki düz yazyyy okumadan ?emaya bakarak anlatym görülebiliyor ve ele?tiri yapylabiliyor.
Diyorsunuz ki:
"Dünya denince her halde akla pek çok kavram gelmekte, ancak böylesi temel kavramlaryn yöntem bilim diagramyyla açyklanmasy, her zaman oldu?u üzere ilgili tümel kavramlar kullanylarak mümkün olmaktadyr"
 
Buradaki iki hususa kar?ylyk vermek istiyorum.
Birincisi;Evet, dedi?iniz gibi dünyanyn binbir türlü resmi çizilebilir.
Ykincisi;  Evet, dedi?iniz gibi Yöntembilimsel analiz  tümel kavramlar kullanylarak mümkün olmaktadyr. 
Ancak ?unu belirtmek gerekiyor ki kavramlar imge olmady?yndan tümeldir. Penceremizdeki saksyda sary çice?in imgesi vardyr, bahçemizdeki kyrmy?y çice?in imgesi vardyr. Fakat bu çicekler dahil tüm çiceklerin KAVRAMI vardyr ve bu herkes için ortak ve tümel bir anlamdyr. "çicek" terimine yüklenen bu anlam, tümel bir anlam yani kavramdyr.
 
Y?te  yöntembilimsel analiz yapylarak çizilen resimler böyle kavramlara dayanyr. Anlam çerçeveleri terim-kavramlarla çizilen bir resim ve remiz arasy bir i?arettir. Malumu aliniz kavramlar, tümellik yönünden kaplamy giderek büyürler. Çicek, bitki kavramy içinde kalyr, bitki canly kavramy kapsamy içindedir. Bu tümellik ne kadar "büyük" ya da "küçük" olursa olsun yapty?ymyz KAVRAMSAL TASARIM da kullanylyrlar. Y?te bu durumda yani kavramlaryn kullanymynda bile  dünyanyn çiziminde çe?itlilik ortaya çykar. Herkesin bu genel dünyadan pay olarak özel dünyasyny diledi?i gibi kurabilir.
 
Çizdi?iniz dünya benim ve pek çok kimsenin katyldy?y genel bir dünyayy kavramsal olarak tasarlyyor. Burada kendi payyma, dünya deyince E?ER SADECE TOPLUMU nazara alsaydym,  ?öyle bir resim çizerdim.
 
ARTIRMA               geçim                   ARITMA
 
 
ÜRETYM                    yiyim                TÜKETYM
 
 
 
TOPLUM
 
 
 
YÖNETYM                  yönelim                 E?YTYM
 
 
YENYLEME                     seçim              YYNELEME
 
Birde a?a?yda çizdi?im binlerce dünya resminden sonra elimde kalan nesneler ve kimselerden olu?an bir YENY dünyanyn resmini sunuyorum:
 
 
 
Bu dünyada ortadaki ZAMAN ÇYZGYSY iki yönlü.. latife olarak derim dünya personelle ve porselenlerle kurulur ve ikisi arasynda yerden gö?e kadar fark vardyr ve fakat sonunda dünya zerre (toz) ve ene (töz) denilen özlerle kurulu sade bir yapy.. i?te bu yalyn ve sade yapy, e?er edebiyat yapmayacaksak,  tümelle?tirme, soyutla?tyrma, kavramla?tyrma ve genelle?tirme yetene?imizin yapyty olan  bir resimden ba?ka bir ?ey de?il mi ?
 
Bu demek de?ildir ki edebiyatyn hiç bir önemi ve de?eri yok. Elbete bu siyah-beyaz resimden ba?ka renkli ve canly bir dünya dahi çizilebilir. Ancak bu ba?ka bir i?e yarar bizim yalyn dünyamyz ba?ka bir i?e yarar. Zaten i?e yaramayany da ya çöpe ya da mezara atarlar. Bazylary için dünya mutfa?y, porselen  tabak ile personel garson arasynda mahiyet farky olmayan MADDE'dir.  
 
Y?te böyle "acymasyz" bir dünya da ya?yyoruz...  mu ?
Evet.. e?er O'dan gelip O'na dönmese idik.
 
Sa?lycakla kalyn.
 
Osmanziya


Düzenleyen osmanziya - 15-Ağustos-2011 Saat 10:05
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk